INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 m. RUGSĖJO 27 d. ĮSAKYMO Nr. T-133 „DĖL TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. T-112

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statuso ir pavadinimo pakeitimo ir pavedimo Susisiekimo ministerijai įgyvendinti savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 72-3631),

p a k e i č i u Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. T-133 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 103-4241):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. S k i r i u Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – IVPK) Tarpžinybinių duomenų valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Tomą Sakalauską Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos saugos įgaliotiniu.“

2. Nurodytu įsakymu patvirtintuose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenų saugos nuostatuose išdėstau 31 punktą taip:

31. Aptarnaujantys TDS darbuotojai atsako už tai, kad jų darbo vietose įdiegta programinė įranga būtų naudojama tik su Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – IVPK) ar su TDS veikla susijusioms funkcijoms vykdyti.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                Edmundas Žvirblis