INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 m. RUGSĖJO 4 d. ĮSAKYMO Nr. T-119 „DĖL TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS REORGANIZAVIMO IR TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. T-111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statuso ir pavadinimo pakeitimo ir pavedimo Susisiekimo ministerijai įgyvendinti savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 72-3631),

p a k e i č i u Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatus, patvirtintus Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. T-119 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos reorganizavimo ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3905), ir išdėstau 15 punktą taip:

15. TDS valdytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, kuris, vadovaudamasis šiais Nuostatais, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, valdo TDS, išskyrus jos duomenis, tvarko teikiamus į TDS duomenis ir teikia TDS naudotojams TDS duomenis bei paslaugas.“

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                Edmundas Žvirblis