PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 m. VASARIO 13 d. ĮSAKYMO Nr. 1-44 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNŲ DALYVAVIMO STATINIO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 1 d. Nr. 1-196

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1-44 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 20-819) (toliau – Aprašas):

1.1. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Pareigūnai statinių patikrinimo aktus registruoja ir saugo APGV nustatyta tvarka. Prie I grupės objekto statinio patikrinimo akto pridedamos aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių išbandymo, priėmimo naudoti aktų ir statybos produktų, darančių įtaką statinio gaisrinei saugai (pvz.: priešgaisrinių durų, vartų, langų, priešgaisrinių dangų, natūralių ištraukiamosios ventiliacijos įtaisų ir kt.), atitikties dokumentų kopijos. Atlikus pakartotinį I grupės objekto statinio patikrinimą, prie statinio patikrinimo akto pridedami dokumentai (pvz.: faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, fotografijų lentelė ir kt.), susiję su statinio patikrinimo akte nurodytų neatitikčių pašalinimu.“

1.2. Išdėstau 211 punktą taip:

211. Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje peržiūrėti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai ir pripažinti tinkamais naudoti statiniai registruojami 4 ir 5 prieduose nustatytos formos apskaitos žurnaluose.“

2. P a p i l d a u Aprašą 4 ir 5 priedais (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusius galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 23-1103) 1.9 ir 1.10 punktus.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų

dalyvavimo Statinio pripažinimo tinkamu

naudoti komisijoje tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje peržiūrėtų bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų apskaitos žurnalo forma)

 

SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖJE STATYBOS KOMISIJOJE PERŽIŪRĖTŲ BENDROJO IR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Dalyvavimo nuolatinėje statybos komisijoje data

Peržiūrėtų teritorijų planavimo dokumentų (savivaldybės lygmens bendrasis, specialusis planas) antraštės

Plano rengėjas

Dalyvavusio valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė

Rašto, kuriuo buvo išduotos planavimo sąlygos,  numeris ir data (1)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

(pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

PASTABA. (1)  Pildoma tuo atveju, jeigu buvo išduotos planavimo sąlygos, įrašytos į planavimo sąlygų sąvadą.

 

_________________


Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų

dalyvavimo Statinio pripažinimo tinkamu

naudoti komisijoje tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pripažintų tinkamais naudoti statinių apskaitos žurnalo forma)

 

PRIPAŽINTŲ TINKAMAIS NAUDOTI STATINIŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Statinio, patalpos pripažinimo tinkamu naudoti data

Statinio, patalpos pavadinimas, adresas

Statinio, patalpos charakteristikos

statinio, patalpos paskirtis

statinio atsparumo ugniai laipsnis

statinio aukštų skaičius

bendras plotas, m2

statybinis tūris, m3

kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Eil. Nr.

Statinio, patalpos pripažinimo tinkamu naudoti data

Statinio, patalpos pavadinimas, adresas

Aktyviosios gaisro stabdymo sistemos

Objekto grupė

Statinį pripažinusio tinkamu naudoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė

mechanine priešdūminio vėdinimo sistema kontroliuojamas plotas, m2

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kontroliuojamas plotas, m2

stacionariąja gaisrų gesinimo sistema kontroliuojamas plotas, m2

1

2

3

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

(pareigų pavadinimas)

________________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________