LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 15 d. Nr. D1-508

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 75-2284) ir pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas