LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-965

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio papildymas 8 dalimi

Papildyti 11 straipsnį 8 dalimi:

8. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________