LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 m. GEGUŽĖS 7 d. NUTARIMO Nr. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. 865

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127):

1. Nurodytu nutarimu patvirtintame Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše 2.2 punktą išdėstyti taip:

2.2. reanimacijos, intensyviosios terapijos, chirurginė ir odontologinė pagalba;“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintoje Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarkoje:

2.1. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Darbuotojams, dirbantiems sąraše nurodytus darbus, sveikata gali būti tikrinama papildomai, esant užkrečiamųjų ligų protrūkiui ir epidemijai. Sprendimą dėl papildomo sveikatos tikrinimo apskrityje priima apskrities vyriausiasis epidemiologas, suderinęs su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju epidemiologu.“

2.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Darbuotojams, norintiems pradėti darbą ar veiklą, taip pat vykdantiems veiklą, nurodytą sąraše, sveikatą tikrina šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas.“

2.3. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas, apklausęs ir apžiūrėjęs pacientą, gali paskirti konsultacijas ir tyrimus, kad sveikatos būklė būtų nustatyta tiksliau. Vadovaudamasis savo, konsultantų ir laboratorinių tyrimų duomenimis, gydytojas sprendžia, ar pacientas pagal sveikatos būklę gali dirbti tam tikrą darbą, vykdyti tam tikrą veiklą, ir tai įrašo paciento asmens medicininėje knygelėje (sveikatos pase) (F 048/a), patvirtindamas įrašą asmeniniu (arba įstaigos) antspaudu.“

2.4. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau vadinama – įsakymas Nr. 515) patvirtintos formos (F 025/a) paciento asmens sveikatos istoriją, kuri saugoma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 048/a) asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), darbuotojui ją gali išduoti ir darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įdarbinamą asmenį tikrintis sveikatos, privalo pagal kompetenciją užpildyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 047/a) privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei siunčiamas dirbantis asmuo, pildoma pažyma F 048/a. Įrašą, kad leidžiama dirbti, pažymoje (F 047/a arba F 048/a) įrašo tik šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas. Tikrinti pažymų (F 047/a arba F 048/a) įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Lietuvos Respublikos ir apskričių vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai), taip pat pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                Andrius Kubilius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą      Donatas Jankauskas