LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO

ĮSTATYMO 27 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 22 d. Nr. XI-933

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 71-2557; 2007, Nr. 138-5651; 2008, 149-6019; 2010, Nr. 67-3343)

 

1 straipsnis. 27 straipsnio 5 ir 6 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 27 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo biudžeto projekto;“.

2. Pakeisti 27 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) svarsto metinių Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su valstybinio audito išvada ir audito ataskaita bei teikia nuomonę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Ši nuomonė įforminama Fondo tarybos nutarimu;“.

 

2 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies 12 punkto pripažinimas netekusiu galios

29 straipsnio 1 dalies 12 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

4 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė per tris mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ parengia ir priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________