LIETUVOS RESPUBLIKOS

REKLAMOS ĮSTATYMO

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 22 d. Nr. XI-923

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2002, Nr. 123-5508; 2008, Nr. 11-374)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 1 dalį.

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Reklamos gamintojas – reklamos paslaugų teikėjas, teikiantis reklamos gamybos paslaugas.“

4. Papildyti 2 straipsnį nauja 11 dalimi:

11. Reklamos paslaugų teikėjas – Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, teikiantys reklamos gamintojo, reklamos skleidėjo ar (ir) reklamos tarpininko paslaugas.“

5. Buvusias 2 straipsnio 11–17 dalis laikyti atitinkamai 12–18 dalimis.

6. 2 straipsnio 12 dalyje vietoj žodžių „gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas“ įrašyti žodžius „reklamos paslaugų teikėjas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

12. Reklaminės veiklos subjektas – reklamos davėjas, reklamos paslaugų teikėjas.“

7. 2 straipsnio 13 dalyje vietoj žodžių „šiuo ir kitais įstatymais“ įrašyti žodžius „teisės aktais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

13. Reklamos savitvarkos institucija – reklaminės veiklos subjektų įsteigta savanoriškos kontrolės institucija, kuri vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais reklaminę veiklą, taip pat savo patvirtintomis taisyklėmis (kodeksu).“

8. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip.

14. Reklamos skleidėjas – reklamos paslaugų teikėjas, skleidžiantis reklamą bet kokiomis informacijos perteikimo priemonėmis.“

9. 2 straipsnio 15 dalyje vietoj žodžio „asmuo“ įrašyti žodžius „reklamos paslaugų teikėjas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

15. Reklamos tarpininkas – reklamos paslaugų teikėjas, tarpininkaujantis užsakant reklamos skleidimo arba reklamos gamybos ir skleidimo paslaugas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ