LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-2695 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 8 d. Nr. V-849

Vilnius

 

Įgyvendindamas Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 815 (Žin., 2009, Nr. 90-3885) 13 punktą:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-115), 21 punktą.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius