LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO Nr. A1-670 „DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, NUSTATYMO IR DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 7 d. Nr. A1-225

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 148-6646):

1. Išdėstau 1.1 punktą taip:

1.1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems yra nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;“.

2. Išdėstau 1.2 punktą taip:

1.2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustaytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;“.

3. Išdėstau 1.3 punktą taip:

1.3. Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji.

4. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis, išdavimo tvarkos aprašą šiuo 21 punktu:

21. Dokumentas, suteikiantis teisę socialinės globos įstaigoms naudoti ženklą, yra jų vadovų išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad jiems priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos transporto paslaugos neįgaliesiems.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas