LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 2, 7, 10, 19, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 10 d. Nr. XI-893

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2008, Nr. 71-2719; 2009, Nr. 61-2405; 2010, Nr. 41-1942, Nr. 48-2308)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalį ir ją išdėstyti taip:

33. Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas nustatyta tvarka, organizuojamas ir vykdomas motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, taip pat specialiųjų transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalį ir ją išdėstyti taip:

33. Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas nustatyta tvarka, organizuojamas ir vykdomas tik praktinio vairuotojų mokymo centruose pradedantiesiems vairuotojams, motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, taip pat specialiųjų transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip:

39. Praktinio vairuotojų mokymo centras – juridinis asmuo, kuriam Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteikta teisė organizuoti ir rengti papildomą motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą.“

4. Papildyti 2 straipsnį nauja 66 dalimi:

66. Vairuotojų mokymas pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymas siekiant, kad jie įgytų kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį šių transporto priemonių vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais.“

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 67 dalimi:

67. Vairuotojų periodinis profesinis mokymas – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymas siekiant, kad jie įgytų vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, patvirtinantį, kad šių transporto priemonių vairuotojai tobulino profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais.“

6. Buvusias 2 straipsnio 66 ir 67 dalis laikyti atitinkamai 68 ir 69 dalimis.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

7 straipsnis. Valstybinė eismo saugumo užtikrinimo politika

Valstybinę eismo saugumo užtikrinimo politiką formuoja, Valstybinę eismo saugumo programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą tvirtina Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 1 ir 5 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija, nustato C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti bei vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarką;“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, papildomo vairuotojų mokymo tvarką;“.

3. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo išdavimo, teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarką;“.

4. Papildyti 10 straipsnio 5 dalį nauju 7 punktu:

7) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus, papildomo vairuotojų mokymo tvarką;“.

5. Buvusį 10 straipsnio 5 dalies 7 punktą laikyti 8 punktu.

 

4 straipsnis. 19 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 19 straipsnį 6 dalimi:

6. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, naudojantys mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus, privalo nustatyta tvarka užbaigti papildomus vairuotojų mokymus.“

 

5 straipsnis. 22 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas. Pradedantysis vairuotojas gali pakeisti šį pažymėjimą į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą tik užbaigęs papildomus vairuotojų mokymus pagal nustatytą tvarką.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai privalo nustatyta tvarka baigti mokymus pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti bei periodinius profesinius mokymus.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 3 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2010 m. liepos 1 d. ir galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.

3. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

4. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

7 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

1. Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Vyriausybė iki 2011 m. birželio 30 d. parengia teisės aktus, kuriuose būtų numatyta papildomo vairuotojų mokymo tvarka, įskaitant dvejų ir daugiau metų vairavimo stažą turinčių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisykles, papildomą mokymą ir galimybę sukurti balų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus sistemą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

_________________