LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 8 d. Nr. XI-884

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365; 2007, Nr. 138-5642)

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 11 dalies pakeitimas

4 straipsnio 11 dalyje po žodžio „institucija“ įrašyti žodžius „informaciją apie“, vietoj žodžių „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ įrašyti žodžius „savo interneto svetainėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Licencijas išduodanti institucija informaciją apie savo sprendimus išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą skelbia savo interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ