LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.38 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 4 d. Nr. XI-881

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 2.38 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Profesinė sąjunga yra įsteigiama, jeigu ji turi ne mažiau kaip dvidešimt steigėjų arba jeigu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje jie sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime yra patvirtinti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________