LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo

 

2010 m. birželio 2 d. Nr. 670

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Vištyčio regioniniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro Drausgirio ir Grybingirio gamtiniai rezervatai, Kylininkų kraštovaizdžio draustinis, Paširvinčio ir Sūrinio telmologiniai draustiniai, Pavištyčio ir Stirniškių geomorfologiniai draustiniai, Tadarinės ir Vištytgirio botaniniai-zoologiniai draustiniai bei Vištyčio urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Drausgirio gamtinio rezervato – išsaugoti būdingus Sūduvos aukštumai grynus ir mišrius ąžuolų medynus su didele augalų ir gyvūnų rūšių įvairove, europinio miežvienio, aukštojo eraičino ir kitų retų augalų augavietes, juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio ir kitų gyvūnų rūšių buveines;

2.2. Grybingirio gamtinio rezervato – išsaugoti ūkinės veiklos beveik neliestus Sūduvos aukštumos mišriuosius miškus su augalų ir gyvūnų rūšių įvairove, didžiojo skydvabalio, machaono, juodojo peslio ir kitų gyvūnų rūšių buveines;

2.3. Kylininkų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškų Kylininkų tarpliežuvinio moreninio masyvo kraštovaizdį, kuris pasižymi reljefo sąskaida, gausiais nedidelio ploto pelkiniais kompleksais, botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis: saugomų augalų – dėmėtųjų gegūnių, vyriškųjų gegužraibių, paprastųjų kardelių, pievinių plaurečių, vėjalandžių šilagėlių populiacijomis, saugomų paukščių – juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, gervių, švygždų, griežlių, žaliųjų meletų buveinėmis, kūmučių, machaonų, marmurinių auksavabalių, medicininių dėlių buveinėmis;

2.4. Paširvinčio telmologinio draustinio – išsaugoti savitą Paširvinčio pelkinį kompleksą;

2.5. Sūrinio telmologinio draustinio – išsaugoti aukštapelkę su Sūrinio ežerėliu;

2.6. Pavištyčio geomorfologinio draustinio – išsaugoti aukščiausią Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalį su Dunojaus, Pavištyčio, Stankūnų viršukalvėmis, Vyžainos senkloniu (dubakloniu);

2.7. Stirniškių geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninį šlaitą ir keimines kalvas;

2.8. Tadarinės botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti plačialapių miškų bendrijas, senus ąžuolynus, gervių, mažųjų erelių rėksnių, juodųjų gandrų, vapsvaėdžių ir vištvanagių veisimosi ir maitinimosi vietas, tuščiavidurių rūtenių ir kitų saugomų augalų augavietes;

2.9. Vištytgirio botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti būdingas plačialapių miškų bendrijas su gausia ir įvairiarūše augalija ir gyvūnija;

2.10. Vištyčio urbanistinio draustinio – išsaugoti Vištyčio miestelio dalies urbanistinę struktūrą su keturkampe gotikine aikšte ir XIX a. pabaigos bažnyčia, gatvių tinklą, aikštės išplanavimą, erdvinę kompoziciją.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. 443 „Dėl Vištyčio regioninio parko zonavimo schemos“ (Žin., 1996, Nr. 34-842);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 17 d. nutarimą Nr.  711 „Dėl Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 58-1385);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1608 „Dėl Pagramančio regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 146-6503) 4.1 ir 4.2 punktus.

5. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 670

 

VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANAS

 

(pav.)

_________________