LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KOMPENSACIJŲ, MOKAMŲ ŠAULIO ŽŪTIES AR SVEIKATOS SUTRIKDYMO ATVEJU, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 20 d. Nr. V-531

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 69-1736; 2009, Nr. 95-4033) 34 straipsnio 8 dalimi,

t v i r t i n u Kompensacijų, mokamų šaulio žūties ar sveikatos sutrikdymo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

Krašto apsaugos ministrė                                                                       Rasa Juknevičienė

__________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2010 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. V-531

 

KOMPENSACIJŲ, MOKAMŲ ŠAULIO ŽŪTIES AR SVEIKATOS SUTRIKDYMO ATVEJU,
IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacijų, mokamų šaulio žūties ar sveikatos sutrikdymo atveju (toliau – kompensacijos), išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo (toliau – LR LŠS įstatymas) 34 straipsnyje numatytų kompensacijų šauliui įforminimo ir išmokėjimo sąlygas.

2. Tvarkos apraše vartojamos LR LŠS įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtos sąvokos.

3. Sprendimas dėl kompensacijos išmokėjimo:

3.1. dėl šaulio žūties priimamas vadovaujantis Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimu, kuriuo nustatomas šaulio žūties priežastinis ryšys su šaulio tarnyba ar šaulio statusu, taip pat ar šaulio tarnyba buvo susijusi su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika šaulio gyvybei ar sveikatai (toliau – Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimas);

3.2. šaulio sveikatos sutrikdymo atveju priimamas vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Karinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – KMEK) ekspertinio nutarimo dėl šaulio sveikatos sutrikdymo laipsnio pažyma ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) darbingumo lygio pažyma ir Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimu.

4. Sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo priima krašto apsaugos ministras.

5. Krašto apsaugos ministro įsakymą dėl kompensacijos išmokėjimo rengia LŠS personalo apskaitą tvarkantis darbuotojas (toliau – LŠS atsakingas asmuo).

 

II. KOMPENSACIJOS DĖL ŠAULIO SVEIKATOS SUTRIKDYMO,

ATSIŽVELGIANT Į NETEKTO DARBINGUMO IR SVEIKATOS

SUTRIKDYMO LAIPSNĮ, ĮFORMINIMAS

 

6. Prašymą išmokėti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo šaulys arba jo įgaliotas atstovas pateikia LŠS vadui. Prie prašymo turi būti pridedamas Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimas.

7. Vadovaudamasis šaulio arba jo įgalioto atstovo prašymu, KMEK ekspertinio nutarimo dėl šaulio sveikatos sutrikdymo laipsnio pažyma ar NDNT darbingumo lygio pažyma ir Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimu, LŠS atsakingas asmuo rengia krašto apsaugos ministro įsakymo dėl kompensacijos išmokėjimo šauliui projektą.

8. Įsakymo projekte turi būti nurodyta:

8.1. kompensacijos mokėjimo pagrindas;

8.2. kompensacijos dydis;

8.3. mokėjimo terminai;

8.4. mokėtojas.

9. Įsakymo projektas derinamas su:

9.1. Tarnybinio tyrimo komisija;

9.2. šaulių rinktine, kurioje šaulys atlieka (atliko) tarnybą;

9.3. LŠS;

9.4. Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – CFTT);

9.5. Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamentu (toliau – FBD);

9.6. Krašto apsaugos ministerijos Teisės departamentu (toliau – Teisės departamentas).

10. Įsakymo kopijos išsiunčiamos:

10.1. CFTT;

10.2. LŠS atsakingam darbuotojui (įsegti į šaulio asmens bylą);

10.3. Tarnybinio tyrimo komisijai.

 

III. KOMPENSACIJOS DĖL ŠAULIO ŽŪTIES ĮFORMINIMAS

 

11. Šaulio žūties atveju LŠS vadas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Tarnybinio tyrimo komisiją, kad ji priimtų sprendimą dėl šaulio žūties aplinkybių nustatymo.

12. LŠS atsakingas asmuo, gavęs Tarnybinio tyrimo komisijos sprendimą (jei kreipiasi LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo ar jo atstovas – jo kopiją), registruotu laišku praneša LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje ir žuvusio šaulio asmens byloje nurodytiems asmenims ar jų atstovams apie tai, ar jiems priklauso kompensacija, jos išmokėjimo sąlygas. Jeigu kompensacija priklauso, nurodo terminą, per kurį asmenys ar jų įgalioti atstovai turi pateikti prašymą LŠS vadui išmokėti kompensaciją.

13. LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo ar jo atstovas prie prašymo išmokėti kompensaciją dėl šaulio žūties, pateikiamo LŠS vadui, privalo pridėti šiuos dokumentus:

13.1. Tarnybinio tyrimo komisijos sprendimą, jei jie asmeniškai kreipėsi į Tarnybinio tyrimo komisiją prašydami nustatyti šaulio žūties aplinkybių, arba teismo sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo;

13.2. asmens tapatybę, giminystės ryšius patvirtinančius dokumentus;

13.3. kitus dokumentus, susijusius su kompensacijos dėl šaulio žūties išmokėjimu.

14. LŠS atsakingas asmuo, vadovaudamasis LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ar jų atstovų prašymais ir Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimu, rengia krašto apsaugos ministro įsakymo dėl kompensacijos dėl šaulio žūties išmokėjimo projektą.

15. Įsakymo projekte turi būti nurodyta kompensacijos dėl šaulio žūties:

15.1. mokėjimo pagrindas;

15.2. gavėjai;

15.3. gavėjams priklausantys kompensacijų šauliui žuvus dydžiai ir mokėjimo terminai;

15.4. išmokėjimo sąlygos;

15.5. mokėtojas.

16. Šio tvarkos aprašo 14 punkte nurodytas įsakymo projektas derinamas su:

16.1. Tarnybinio tyrimo komisija;

16.2. šaulio buvusiu (pagal einamas pareigas) tiesioginiu vadu;

16.3. LŠS vadu;

16.4. CFTT;

16.5. FBD;

16.6. Teisės departamentu.

17. Įsakymo kopijos išsiunčiamos:

17.1. CFTT;

17.2. LŠS atsakingam darbuotojui (įsegti į šaulio asmens bylą);

17.3. Tarnybinio tyrimo komisijai.

18. Jeigu šaulio sveikatos sutrikdymo ir mirties aplinkybės sutampa, kompensacija dėl šaulio žūties apskaičiuojama iš šauliui priklausančios išmokėti kompensacijos dydžio (apskaičiuojamo atsižvelgiant į LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 1 dalį) atimant jam jau išmokėtos kompensacijos (pagal to paties straipsnio 3 ir 4 dalis) dydį.

19. Jeigu LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo ar jo atstovas prašymą išmokėti kompensaciją dėl šaulio žūties pateikė tiesiogiai Krašto apsaugos ministerijos vadovybei (išskyrus LŠS vado žuvimo atvejį), prašymas su pridedamais prie jo dokumentais per 3 darbo dienas turi būti persiunčiamas LŠS vadui. LŠS vadas apie dokumentų gavimą ir nagrinėjimo pradžią registruotu laišku informuoja prašymą pateikusius asmenis ir toliau atlieka šiame skirsnyje numatytus veiksmus.

 

IV. KOMPENSACIJŲ, MOKAMŲ ŠAULIO ŽŪTIES AR SVEIKATOS

SUTRIKDYMO ATVEJU, IŠMOKĖJIMAS

 

20. Kompensaciją išmoka CFTT, gavusi krašto apsaugos ministro įsakymą dėl kompensacijos išmokėjimo, iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų išlaidų straipsnio „Darbdavių socialinė parama pinigais“.

21. Šio tvarkos aprašo II ir III skirsniuose nurodytos kompensacijos gali būti išmokamos dalimis.

22. Kompensacijos išmokėjimo dalimis terminas yra 12 mėnesių, kuris prasideda nuo sprendimo dėl kompensacijos išmokėjimo priėmimo.

23. Kompensacija, šio tvarkos aprašo 22 punkte numatytu atveju, šauliui ar jo atstovui arba LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui ar jo atstovui pradedama mokėti nuo kito mėnesio 10 dienos po krašto apsaugos ministro įsakymo dėl kompensacijos išmokėjimo priėmimo ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis.

 

V. KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO SUSTABDYMAS

 

24. Gavus teismo pranešimą ar sprendimą, dėl kurio gali pasikeisti kompensacijos mokėjimo sąlygos, krašto apsaugos ministro įsakymu sustabdomas pagal šio tvarkos aprašo II ir III skirsnius nustatytų kompensacijų mokėjimas.

25. Krašto apsaugos ministro įsakymo projektą dėl kompensacijos išmokėjimo sustabdymo rengia LŠS atsakingas asmuo, vadovaudamasis teismo pranešimu ar sprendimu.

26. Įsakymo kopija išsiunčiama šios tvarkos aprašo 14 ir 23 punktuose nustatyta tvarka.

27. Priklausomai nuo kompensacijos rūšies šaulį, LR LŠS įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis ar jų atstovus dėl kompensacijos mokėjimo sustabdymo ir tolesnių veiksmų registruotu laišku informuoja LŠS atsakingas asmuo.

28. Įvertinęs LŠS atsakingas asmuo pasikeitusias kompensacijos mokėjimo sąlygas, šio tvarkos aprašo II ir III skirsniuose nustatyta tvarka rengiamas krašto apsaugos ministro įsakymo dėl kompensacijos išmokėjimo projektas ir apie tai informuojami suinteresuoti asmenys.

__________________