Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE ESANČIų OBJEKTų apsaugą LIETUVOJE, PASKYRIMO

 

2010 m. gegužės 19 d. Nr. 544

Vilnius

 

Vadovaudamasi Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos (Žin., 2006, Nr. 73-2766) 4 ir 5 straipsniais, taip pat Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių, patvirtintų Pasaulio paveldo komiteto 2005 m. vasario 2 d., 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje:

1.1. Kultūros ministeriją:

1.1.1. už Vilniaus istorinį centrą (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 541);

1.1.2. už Kernavės archeologinę vietovę (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 1137);

1.2. Aplinkos ministeriją – už Kuršių neriją (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 994);

1.3. Žemės ūkio ministeriją – už Struvės geodezinį lanką (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 1187).

2. Pavesti atsakingoms institucijoms:

2.1. pagal kompetenciją rengti ir teikti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui periodines pasaulio paveldo objektų Lietuvoje būklės, juose vykdomos veiklos ataskaitas, kitus reikiamus dokumentus ir įgyvendinti šio komiteto priimtus sprendimus;

2.2. iki einamųjų metų pabaigos informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie institucijos veiklą vykdant Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 5 dalį.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                REMIGIJUS VILKAITIS

 

_________________