Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMŲ STUDENTAMS

 

2010 m. gegužės 12 d. Nr. 538

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 75 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos studentams (toliau – studentai), priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2010 metais ir studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos arba andragogikos studijų krypčių programas, skirtas pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje nurodytus asmenis, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų gali būti mokamos tikslinės stipendijos.

2. Tikslinės stipendijos dydis – 400 litų per mėnesį.

3. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus (pirmąjį studijų semestrą – atsižvelgiant į stojimo rezultatus) ir neviršijant šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

4. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka gali būti skiriama ir skatinamoji stipendija.

5. Valstybės biudžeto lėšos tikslinėms stipendijoms skiriamos pagal lėšų naudojimo sutartis, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Jos aukštosioms mokykloms paskirstomos proporcingai atitinkamam studentų skaičiui kiekvienoje aukštojoje mokykloje.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS