LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-735 „DĖL ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 3 d. Nr. 1V-266

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-131):

1. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo Aprašo 13.3 ir 13.4 punktuose nurodytais pagrindais, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Aprašo 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytais pagrindais, gali pakartotinai kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriuo fizinis asmuo buvo išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo arba juridinis asmuo išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo, įsigaliojimo.“

2. Papildau šiuo 191 punktu:

191. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo kitais Aprašo 13 ar 14 punktuose nurodytais pagrindais, gali pakartotinai kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo anksčiau Aprašo 19 punkte nustatyto termino. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo Aprašo 13.2 punkte nurodytu pagrindu, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Aprašo 14.3 punkte nurodytu pagrindu, pakartotinai kreipdamasis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo, jeigu nuo vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriuo jis buvo išbrauktas iš atitinkamo sąrašo, įsigaliojimo nepraėjo vieneri metai, kartu su Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytais dokumentais turi pateikti savo veiklos ataskaitą pagal Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus už kalendorinius metus iki fizinio asmens išbraukimo iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo ar juridinio asmens išbraukimo iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis