LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2009 m. birželio 26 d. ĮSAKYMO Nr. 1R-200 „DĖL ANTSTOLIO GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ ATLIEKANT ANTSTOLIO FUNKCIJAS IR TEIKIANT PASLAUGAS ATASKAITOS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 30 d. Nr. 1R-94

Vilnius

 

Pakeičiu Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1R-200 „Dėl Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-3312):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Antstolio pajamos, gautos atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas (toliau vadinama – antstolio pajamos), suprantamos taip, kaip Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2008, Nr. 149-6033) apibrėžtos individualios veiklos pajamos. Ataskaitoje antstolio pajamos nurodomos be PVM. Ataskaitoje nurodytos antstolio pajamos turi atitikti vietos mokesčių administratoriui pateiktoje to paties ataskaitinio laikotarpio metinėje Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje nurodytas individualios veiklos pajamas.“

2. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Ataskaitoje nurodyti mokesčiai turi atitikti vietos mokesčių administratoriui pateiktų mokesčių, susijusių su ataskaitiniu laikotarpiu gautomis antstolio pajamomis, deklaracijų duomenis.“

3. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Ataskaita teikiama užpildant šio Aprašo priede nustatytą formą:

9.1. Ataskaitoje nurodomas ataskaitinio laikotarpio paskutinę darbo dieną antstolio kontoroje dirbusių darbuotojų skaičius be antstolio ir bendras darbuotojų užimtų etatų skaičius. Jeigu antstolis veiklą vykdo pagal jungtinės veiklos sutartį su kitais antstoliais bendroje antstolių kontoroje, Ataskaitoje, šiame punkte nustatyta tvarka, nurodomas bendras darbuotojų ir jų užimtų etatų skaičius antstolių kontoroje;

9.2. Ataskaitos 1, 2 ir 2.1 skyriuose nurodomos šiuose skyriuose nurodytų antstolio pajamų (antstolio išlaidų) sumos;

9.3. Jeigu antstolis patyrė antstolio išlaidų, kurios šio Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, tačiau nėra nurodytos Ataskaitos formoje, Ataskaitos 2.1 skyrius pildomas naujais punktais nurodant antstolio išlaidų rūšis ir jų dydžius.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

5. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį antstolis pateikia iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.“

6. Išdėstau Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų

atliekant antstolio funkcijas ir teikiant

paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(antstolio kontoros pavadinimas)

 

ANTSTOLIO GAUTŲ PAJAMŲ IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ

ATLIEKANT ANTSTOLIO FUNKCIJAS IR TEIKIANT PASLAUGAS

ATASKAITA

 

20..... m. ........................... d. Nr._______

_________________

(sudarymo vieta)

 

Ataskaitinis laikotarpis _________________________

Antstolio (antstolių) kontoros darbuotojų skaičius ____________

Bendras darbuotojų užimtų etatų skaičius _____________

 

1.

ANTSTOLIO PAJAMOS

1.1 + 1.2

1.1.

Pajamos, gautos atliekant antstolio funkcijas

 

1.2.

Pajamos, gautos teikiant paslaugas

 

2.

ANTSTOLIO IŠLAIDOS

2.1 + 2.2

2.1.

LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI

2.1.1–2.1.15 suma

2.1.1.

Antstolio kontoros (skyriaus) patalpų nuoma

 

2.1.2.

Antstolio kontoros (skyriaus) patalpų įsigijimo nuosavybėn išlaidos

 

2.1.3.

Kito ilgalaikio materialiojo turto* įsigijimo išlaidos

 

2.1.4.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos

 

2.1.5.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos išlaidos

 

2.1.6.

Išlaidos trumpalaikiam materialiajam turtui* įsigyti

 

2.1.7.

Mokesčiai už naudojimąsi duomenų bazėmis

 

2.1.8.

Telefono ir interneto išlaidos

 

2.1.9.

Antstolio kontoros darbuotojų atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai

 

2.1.10.

Įmokos Lietuvos antstolių rūmams

 

2.1.11.

Antstolio civilinės atsakomybės draudimo įmokos

 

2.1.12.

Valstybinio socialinio draudimo įmoka

 

2.1.13.

Privalomojo sveikatos draudimo įmoka

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

 

 

2.2.

Gyventojų pajamų mokestis

 

3.

Pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                           (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

 * Ilgalaikis materialusis turtas, trumpalaikis materialusis turtas suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412).