LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 21, 34, 37, 41, 43, 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 22, 32, 44 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 29 d. Nr. XI-792

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 10 dalies pripažinimas netekusia galios ir straipsnio papildymas 15, 16 dalimis

1. 2 straipsnio 10 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Papildyti 2 straipsnį 15 dalimi:

15. Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos ekonominės erdvės valstybė.“

3. Papildyti 2 straipsnį 16 dalimi:

16. Radiotechninis objektas radijo ryšio įrenginys, spinduliuojantis radijo bangas, veikiantis nuo 10 kHz iki 300 GHz radijo dažnių juostoje.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kiti Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai, taip pat kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje, kurie įgyvendina organizacines, teisines, ekonomines, technines ir (ar) socialines priemones, skirtas ligų ir traumų profilaktikai, visuomenės sveikatai išsaugoti ir stiprinti, ir įstatymų nustatyta tvarka yra sudarę sutartis su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės:

1) vykdo visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), siekdamos gauti išsamią informaciją apie savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remdamosi planuoti bei įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemones;

2) organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, įtraukia į šią veiklą bendruomenę ir socialinius partnerius;

3) atsižvelgdamos į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, pagal kompetenciją rengia, tvirtina ir įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatos programas, sveikatinimo veiklos teisės aktus ir sveikatinimo veiklos sutartis, dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;

4) vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklą, organizuoja ir koordinuoja studentų sveikatinimo priemones;

5) pagal kompetenciją organizuoja alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo profilaktiką;

6) pagal kompetenciją organizuoja lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką;

7) pagal kompetenciją organizuoja užkrečiamųjų ligų profilaktiką;

8) pagal kompetenciją organizuoja jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai profilaktiką;

9) pagal kompetenciją dalyvauja vykdant psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų profilaktiką;

10) pagal kompetenciją vykdo sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą;

11) atlieka savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;

12) vykdo kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies 4 punkto ir 4 dalies pakeitimas ir 5, 6 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) profesinių ligų stebėseną (monitoringą).“

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių biudžetinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Sveikatos apsaugos ministerija, veikiančių visoje valstybės teritorijoje, nomenklatūra nustatyta Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme.“

3. 7 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

4. 7 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pavadinimo ir 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

10 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros strateginis planavimas ir įgyvendinimas“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybių institucijos Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros strategiją įgyvendina per savivaldybių sveikatos programas.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

12 straipsnis. Visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo subjektai

Visuomenės sveikatos priežiūros viešąjį administravimą pagal savo kompetenciją vykdo Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija, kitos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba), Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba), Radiacinės saugos centras, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų kompetencija

1. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba:

1) pagal kompetenciją organizuoja visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimo pagal Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas sveikatos politikos kryptis priežiūrą;

2) vykdo asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė), gaminančių su maistu susiliečiančius ir kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

3) pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

4) pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nustatytą kompetenciją vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;

5) pagal kompetenciją dalyvauja vykdant teritorijų planavimo ir statybų valstybinę priežiūrą;

6) vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka derina ūkio subjektų pateiktus radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus;

7) vykdo sanitarinių apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

8) vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;

9) vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

10) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pripažįsta į Lietuvos Respublikos rinką tiekiamą natūralų mineralinį vandenį ir išduoda natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolus; už natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolų išdavimą, šių protokolų dublikatų išdavimą, protokolų patikslinimą imama valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai protokolas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant protokolą;

11) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoda ne maisto prekių higieninius pažymėjimus į Lietuvos Respublikos rinką tiekiamoms medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, įvežamiems iš valstybių ne Europos Sąjungos narių. Už medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ne maisto prekių higieninių pažymėjimų išdavimą, šių pažymėjimų dublikatų išdavimą ir pažymėjimų patikslinimą imama valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai pažymėjimas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant pažymėjimą;

12) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka notifikuoja maisto papildus ir kosmetikos gaminius;

13) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoda nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančius liudijimus; už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimą, šių liudijimų dublikatų išdavimą ir liudijimų patikslinimą imama valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai liudijimas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant liudijimą;

14) atlieka kitas visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo funkcijas, kurias reglamentuoja šis ir kiti įstatymai bei teisės aktai.

2. Šio straipsnio 1 dalies 4, 5 punktuose nurodytų Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos funkcijų atlikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nenustatyta kitaip.

3. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos:

1) vykdo šio straipsnio 1 dalies 2–9 punktuose nustatytas funkcijas;

2) šio Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims išduoda leidimus-higienos pasus, vykdo jų sąlygų laikymosi priežiūrą;

3) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoda atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus ir laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus. Už atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimų ir laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimų išdavimą imama valstybės rinkliava;

4) atlieka kitas visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo funkcijas, kurias reglamentuoja šis ir kiti įstatymai bei teisės aktai.

4. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų nuostatus ir struktūrą tvirtina Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.“

 

8 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniam asmeniui, organizacijai ar jų filialams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruotiems filialams Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas) verstis veikla, nurodyta šio straipsnio 4 dalyje, leidžiama tik turint šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą. Leidimo-higienos paso išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės) tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Iš fizinio, juridinio asmens ar filialo nereikalaujama įvykdyti Taisyklėse nurodytų reikalavimų ar sąlygų, jeigu per Taisyklėse nurodytą terminą nustatoma, kad tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas jis yra įvykdęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi.“

2. Papildyti 21 straipsnį 4 dalimi:

4. Veiklos rūšys, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas:

1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro;

4) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla;

5) stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla;

6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla);

7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);

8) soliariumų paslaugų veikla;

9) sporto klubų paslaugų veikla;

10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;

11) skalbyklų paslaugų veikla;

12) kosmetikos gaminių gamyba;

13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;

14) stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose.“

3. Papildyti 21 straipsnį 5 dalimi:

5. Reikalavimus, keliamus patalpoms ir jų įrengimui, asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, naudojamoms priemonėms ir įrangai, vykdant atitinkamą ūkinę komercinę veiklą, kuriai būtinas leidimas-higienos pasas, nustato visuomenės sveikatos saugos reglamentai (higienos normos) ir kiti visuomenės sveikatos saugos teisės aktai.“

4. Papildyti 21 straipsnį 6 dalimi:

6. Prieš išduodant leidimą-higienos pasą įvertinama, ar pateikti tinkamai įforminti dokumentai, įrodantys teisėtą naudojimąsi patalpomis ir (ar) įranga, atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas veiklos vykdymo vietoje, kurio metu patikrinama ir įvertinama, ar numatomos vykdyti ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų veiklos rūšių visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas atliekamas ir sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas Taisyklių nustatyta tvarka.“

5. Papildyti 21 straipsnį 7 dalimi:

7. Leidimas-higienos pasas neišduodamas, jeigu:

1) ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos išvadose nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

2) per nustatytą terminą fizinis, juridinis asmuo ar filialas nesudarė leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo;

3) per nustatytą terminą fizinis, juridinis asmuo ar filialas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų;

4) patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso. Statinių paskirties grupes ir pogrupius nustato aplinkos ministras.“

6. Papildyti 21 straipsnį 8 dalimi:

8. Leidimas-higienos pasas patikslinamas išduodant naują leidimą-higienos pasą, jeigu pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, ar kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jeigu nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta, taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą. Leidimas-higienos pasas patikslinamas remiantis iki to laiko atlikto ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažyma Taisyklių nustatyta tvarka.“

7. Papildyti 21 straipsnį 9 dalimi:

9. Leidimo-higienos paso galiojimas sustabdomas:

1) jeigu valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir Taisyklių nustatyta tvarka įspėtas apie nustatytus trūkumus ir (ar) pažeidimus leidimo-higienos paso turėtojas per nustatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų;

2) leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.“

8. Papildyti 21 straipsnį 10 dalimi:

10. Jeigu leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas šio Įstatymo 21 straipsnio 9 dalies 1 punkto pagrindu, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas tik atlikus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, kurio metu turi būti įvertinti tie ūkinės komercinės veiklos aspektai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, ir nustačius, kad ūkinė komercinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas atliekamas, sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą arba atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priimamas Taisyklėse nustatyta tvarka.“

9. Papildyti 21 straipsnį 11 dalimi:

11. Jeigu leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas šio įstatymo 21 straipsnio 9 dalies 2 punkto pagrindu, leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas gavus leidimo-higienos paso turėtojo prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą ir pareiškėjui prašyme deklaravus, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos, buvusios iki leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, nepasikeitė.“

10. Papildyti 21 straipsnį 12 dalimi:

12. Leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą;

2) juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta;

3) Taisyklių nustatyta tvarka įspėtas dėl leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo fizinis, juridinis asmuo ar filialas per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą;

4) fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.“

11. Papildyti 21 straipsnį 13 dalimi:

13. Leidimas-higienos pasas išduodamas neribotam laikui. Už leidimo-higienos paso ar jo dublikato išdavimą, leidimo-higienos paso patikslinimą imama valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą. Leidimai-higienos pasai apskaitomi ir registruojami Taisyklėse nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 22 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

22 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

10 straipsnis. 32 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

32 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

11 straipsnis. 34 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir 7 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 34 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asmenys, kurie dirba pagal profesijas, įrašytas į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, privalo įgyti žinių sveikatos klausimais pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus. Šių asmenų privalomąjį sveikatos mokymą vykdo šiam darbui licencijuoti fiziniai, juridiniai asmenys ar filialai.“

2. 34 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

 

12 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

37 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

13 straipsnis. 41 straipsnio 4, 5, 6 dalies pakeitimas ir 11 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Sanitarijos priemonių įgyvendinimo kontrolę savivaldybių teritorijose vykdo savivaldybių sanitarijos inspektoriai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė vykdoma sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 41 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Vykdydami valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2, 3, 6, 7, 8 ir 9 punktuose apibrėžtuose objektuose (toliau – kontrolės objektai) Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tarnautojai turi teisę:

1) pateikę tarnybinį pažymėjimą ir įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens išduotą pavedimą, laisvai ir be išankstinio perspėjimo įeiti į kontrolės objektus jų darbo metu;

2) tikrinti, ar laikomasi visuomenės sveikatos priežiūros norminių teisės aktų reikalavimų;

3) reikalauti, kad kontrolės objektų vadovai ar jų įgalioti asmenys atvyktų ir teiktų paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu;

4) siūlyti atitinkamai institucijai sustabdyti ar panaikinti licenciją verstis ūkine komercine veikla asmenims, kurių vykdoma veikla gali padaryti ar padarė žalos sveikatai;

5) Produktų saugos įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti rinkos ribojimo priemones.“

4. 41 straipsnio 11 dalį pripažinti netekusia galios.

 

14 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

43 straipsnis. Teisė verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla

1. Visuomenės sveikatos priežiūros veikla Lietuvos Respublikoje turi teisę verstis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai, taip pat kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas), turintys šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tam išduotą ir galiojančią licenciją.

2. Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys:

1) privalomasis pirmosios pagalbos mokymas;

2) privalomasis higienos įgūdžių mokymas;

3) privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai;

4) visuomenės sveikatos saugos ekspertizė;

5) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

6) kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

3. Fiziniam asmeniui, siekiančiam verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija išduodama Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka, jeigu pateikiami visi Nuostatuose nurodyti dokumentai ir fizinis asmuo atitinka šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija neišduodama, jeigu fizinis asmuo nepateikė visų reikiamų dokumentų, neatitinka šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų ir (ar) neįvykdė kitų Nuostatuose nurodytų sąlygų. Nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Fizinis asmuo, norintis gauti Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) išsilavinimas, kvalifikacija ir patirtis turi atitikti Nuostatuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla;

2) turėti sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą.

4. Juridiniam asmeniui ar filialui, siekiančiam verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija išduodama Nuostatuose nustatyta tvarka, jeigu pateikiami visi Nuostatuose nurodyti dokumentai ir juridinis asmuo ar filialas atitinka šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija neišduodama, jeigu juridinis asmuo ar filialas nepateikia visų reikiamų dokumentų, neatitinka šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų ir (ar) neįvykdė kitų Nuostatuose nurodytų sąlygų. Juridinis asmuo ar filialas, norintis gauti Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąraše nurodytas atitinkamai licencijuojamai veiklos rūšiai privalomas priemones ir įrangą;

2) užtikrinti, kad darbuotojų, vykdančių funkcijas, tiesiogiai susijusias su licencijuojama veikla, išsilavinimas, kvalifikacija ir patirtis atitiktų Nuostatuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla.

5. Iš fizinio, juridinio asmens ar filialo nereikalaujama įvykdyti šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų reikalavimų ar sąlygų, jeigu per Nuostatuose nustatytą terminą nustatoma, kad tokius pačius ar iš esmės panašius reikalavimus ar sąlygas jis yra įvykdęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir jų laikosi. Fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui kitoje valstybėje narėje išduota licencija ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, yra pripažįstami Lietuvos Respublikoje, jeigu per Nuostatuose nurodytą terminą nustatoma, kad jo turimos licencijos ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimo sąlygos ir reikalavimai yra tokie patys ar iš esmės panašūs į šio Įstatymo 43 straipsnyje nustatytus Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos išdavimo sąlygas ir reikalavimus, keliamus atitinkamai veiklos rūšiai.

6. Licencija patikslinama išduodant naują licenciją, jeigu pasikeičia licencijoje nurodyti duomenys: fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, juridinio asmens, kitos organizacijos ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas ar kiti su licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla nesusiję duomenys (rekvizitai), taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant licenciją. Licencija patikslinama remiantis pateiktais atitinkamais dokumentais.

7. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ar pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus ir Nuostatų nustatyta tvarka įspėtas apie nustatytus trūkumus ir (ar) pažeidimus per nustatytą terminą nepašalina licencijuojamos veiklos trūkumų ir (ar) pažeidimų ar nepateikia tai įrodančių dokumentų;

2) licencijos turėtojas raštu prašo sustabdyti licencijos galiojimą.

8. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu licencijos, kurios galiojimas buvo sustabdytas, turėtojas pateikia licencijuojamos veiklos sąlygų neatitikčių, trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas jo licencijos galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus, arba licencijos turėtojo prašymu, jeigu licencija buvo sustabdyta jo paties prašymu. Licencijos galiojimas sustabdomas ir galiojimo sustabdymas panaikinamas Nuostatuose nustatyta tvarka.

9. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) licencijos turėtojas raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;

2) licencijos turėtojas – juridinis asmuo ar filialas – yra likviduotas;

3) licencijos turėtojas – fizinis asmuo – miršta;

4) paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti suklastoti ar klaidingi dokumentai ar duomenys;

5) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas buvo sustabdytas, Nuostatų nustatyta tvarka įspėtas dėl licencijos galiojimo panaikinimo, per nustatytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų ar pažeidimų ir (ar) nesikreipė dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

6) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijuojamą veiklą;

7) licencijos turėtojui galioja teismo sprendimu nustatytas veiklos apribojimas, draudžiantis verstis licencijoje nurodyta veikla.

10. Licencijų turėtojai, vykdydami licencijuojamą veiklą, privalo laikytis Nuostatuose nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų. Licencijos išduodamos neribotam laikui.

11. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatomas minimalus asmenų, kurie gali vykdyti kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklą, skaičius, jeigu tai yra būtina, siekiant užtikrinti kenkėjų kontrolę atliekančių asmenų ir visuomenės sveikatos saugą. Kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija), jos vykdymo atvejai ir sąlygos, taip pat šiai veiklai naudojamos priemonės turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus.

12. Privalomieji pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymai vykdomi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

13. Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė atliekama Vyriausybės nustatyta tvarka.

14. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus metodinius nurodymus.

15. Licencijas išduoda, registruoja, patikslina, sustabdo, jų galiojimą panaikina ir apie tai skelbia Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ arba institucijos interneto svetainėje.

16. Už licencijos, suteikiančios teisę fiziniams, juridiniams asmenims ir filialams verstis licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos atitinkama rūšimi, išdavimą, šių licencijų dublikatų išdavimą, licencijų patikslinimą imama valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai licencija patikslinama siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant licenciją.

17. Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka vykdo Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.“

 

15 straipsnis. 44 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

44 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

16 straipsnis. 45 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 punktų ir 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 45 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) mokslinių tyrimų institutų, įregistruotų teisės aktų nustatyta tvarka ir turinčių leidimus šiam darbui, organizuoti kursai ir seminarai;“.

2. Pakeisti 45 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) įstaigų ir įmonių pagal sutartis su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis organizuoti teorinio ir praktinio tobulinimosi kursai ir seminarai;“.

3. Pakeisti 45 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų profesinio tobulinimo, specializuotų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir įmonių, turinčių licenciją verstis visuomenės sveikatos priežiūra, organizuoti ir vykdyti praktinio tobulinimosi kursai ir seminarai.“

4. Pakeisti 45 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinis tobulinimas vykdomas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

17 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnio 5 dalyje išdėstyto Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir šio įstatymo 17 straipsnį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje išdėstyto Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 4 punktas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ