Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. gegužės 14 d. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 4 d. Nr. 487

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2005, Nr. 78-2840; 2008, Nr. 84-3360):

1. Išdėstyti 7 punkto pirmąją pastraipą taip:

7. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Finansų ministerijos pateiktus maksimalius valstybės biudžeto asignavimus, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, rengia (tikslina) strateginius veiklos planus ir programas, sudaro programų sąmatų projektus ir organizuoja jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems galimybė gauti biudžeto lėšas numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką (toliau vadinama – kiti subjektai), programų sąmatų projektų sudarymą. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai:“.

2. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Biudžetinių įstaigų pajamos, gautos atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, ir pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (toliau vadinama – biudžetinių įstaigų pajamos), vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įmokamos į valstybės (savivaldybės) biudžetą. Tokių pajamų įmokėjimo į valstybės biudžetą sumos nustatomos kiekvienam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui jų pačių teikimu atitinkamų metų valstybės biudžete.“

3. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Biudžetinių įstaigų pajamos (išskyrus valstybės rinkliavą ir žyminį mokestį) naudojamos šių įstaigų išlaidoms apmokėti ir kitiems įstaigos poreikiams pagal atitinkamas specialiąsias programas.“

4. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Biudžetinės įstaigos gautas pajamas kaupia atskiroje sąskaitoje. Biudžetinės įstaigos sumas iš šių sąskaitų įmoka į atitinkamą biudžetą 2 kartus per mėnesį – 3 ir 18 dienomis arba per 5 darbo dienas, jeigu šios pajamos viršija vieną tūkstantį litų (kai šios dienos sutampa su švenčių arba poilsio dienomis, mokėjimo terminas perkeliamas į artimiausią darbo dieną).

Valstybinės mokslo ir studijų institucijos, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga (toliau vadinama – valstybinės mokslo ir studijų institucijos), pajamas už teikiamas paslaugas įmoka į valstybės biudžetą ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir kiekvieno ketvirčio paskutinę darbo dieną.“

5. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Specialiųjų programų planuojamos išlaidos gali viršyti planuojamas pajamas, jeigu specialiosios programos, be įmokėtų į biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų, finansuojamos ir iš valstybės konkrečiam tikslui numatytų lėšų. Tokių programų išlaidoms padengti pirmiausia naudojami asignavimai, gauti iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į biudžetą pajamų, įskaitant nepanaudotus šių lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytas lėšas, kurių negalima naudoti kitiems tikslams. Visais atvejais specialiųjų programų finansavimas mažinamas faktiškai negautomis (palyginti su planu) pajamų sumomis, t.y. asignavimų valdytojai patys neturi teisės pateikti mokėjimo paraiškų dėl tos sumos arba naudoti specialiajai programai tos lėšų sumos, kuri nebuvo įmokėta į biudžetą.“

6. Išdėstyti 29 punktą taip:

29. Biudžetinės įstaigos, kurios gauna pajamų, kasmet sudaro pajamų ir specialiųjų programų sąmatas (vieną sąmatą arba sąmatas pagal kiekvieną pajamų rūšį). Sąmatose gali būti numatyti asignavimai ir įstaigos pagrindinei veiklai. Sąmatas tvirtina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba jų įgalioti asmenys. Vienas sąmatos egzempliorius turi būti pateikiamas Finansų ministerijai.“

7. Išdėstyti 51 punktą taip:

51. Asignavimų valdytojai biudžetinių įstaigų pajamas, nurodę priskirtą įmokų kodą, ir savivaldybių biudžetinės įstaigos gautas pajamas sumoka į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (jeigu teisės aktai nenustato ko kita), o inspekcija šias įmokas įskaito į biudžeto, iš kurio finansuojama įstaiga, pajamas (savivaldybių tarybos gali nustatyti kitokią šių lėšų surinkimo tvarką).“

8. Įrašyti 67 punkte vietoj žodžių „Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo“ žodžius „Valstybinio studijų fondo“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ