LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

dėl lietuvos respublikos ŪKIO MINISTRO 2008 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO nR. 4-119 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 30 d. Nr. 4-339

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1298, Nr. 51-1908):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos apraše:

1.1. Išbraukiu 3 punkto penktąją pastraipą.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

1.3. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Verslo subjekto partnerinės ir (ar) susijusios įmonės nustatomos pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 7 ir 12 dalyse apibrėžtus įmonių tarpusavio ryšius tą dieną, kuri laikoma paskutine ataskaitinio laikotarpio diena.“

1.4. Išdėstau 14.12.1 punktą taip:

14.12.1. eilutėje „Laikotarpis“ nurodomi metai, kurių Deklaracija yra teikiama;“.

1.5. Išbraukiu 14.12.2 punkte žodžius „eilučių „Labai maža įmonė“, „Maža įmonė“, „Vidutinė įmonė“, „Didelė įmonė“ trečioje skiltyje, remiantis praėjusių metų duomenimis, ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto dydis praėjusiais metais prieš metus, kurių Deklaracija yra teikiama;“.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 14.12.3 punktą.

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 14.12.4 punktą.

1.8. Išbraukiu 22 punkte žodžius „(tiek einamųjų metų, kurių Deklaracija teikiama, tiek ankstesniųjų metų), taip pat ankstesnių nei einamieji, kurių Deklaracija teikiama, dvejų metų Deklaracija.“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos 1 formos „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ 10 langelį taip:

10

Verslo subjekto statusas

 

Laikotarpis

________metai

Labai maža įmonė

 

Maža įmonė

 

Vidutinė įmonė

 

Didelė įmonė

 

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Dainius Kreivys