LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 m. VASARIO 12 d. ĮSAKYMO Nr. 55 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 28 d. Nr. 3-266

Vilnius

 

P a k e i č i u Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2008, Nr. 48-1795, Nr. 62-2364, Nr. 110-4203), ir išdėstau 122 punktą taip:

122. Reklama keleivinio kelių transporto priemonėse įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatomis (Žin., 2000, Nr. 64-1937). Reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių langų draudžiama, išskyrus reklamą ant galinio autobusų (troleibusų) lango ir reklamą iš skaidrios (perforuotos) plėvelės, kuri užbaigia kompoziciją ir užima ne daugiau kaip 20 procentų kiekvieno šoninio lango ploto. Reklama taip pat draudžiama ant avarinių transporto priemonės langų, skirtų keleivių evakuacijai. Šiame punkte nurodytas draudimas netaikomas reklamai, įrengtai ant keleivinio kelių transporto priemonių langų pagal reklamos davėjo ir vežėjo iki 2008-04-27 sudarytas sutartis iki šių sutarčių galiojimo pabaigos.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis