LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO 2, 9, 10, 11, 13, 19, 26, 30, 34, 36, 38, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 12 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 22 d. Nr. XI-777

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 17-589)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Sielovados darbuotojas – pagal darbo sutartį socialinių paslaugų įstaigoje dirbantis asmuo, turintis tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos leidimą arba siuntimą religinės bendruomenės ar bendrijos pavedimu teikti religinius patarnavimus ir sielovados pagalbą.“

2. Buvusias 2 straipsnio 4–12 dalis laikyti atitinkamai 5–13 dalimis.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri ar juos globoja (jais rūpinasi) vaikus globojančios šeimos arba kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pagrindinės socialinių paslaugų valdymo institucijos yra:

1) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2) savivaldybės;

3) Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina valstybės socialinių paslaugų politiką:

1) pagal savo kompetenciją teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių ir rengia teisės aktų projektus dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo, finansavimo, mokėjimo už socialines paslaugas, socialinės globos normų, socialinės globos įstaigų licencijavimo, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo ir veiklos reglamentavimo ir kt.;

2) analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikia siūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų planavimo, organizavimo;

3) analizuoja socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų poreikius kelti profesinę kvalifikaciją, organizuoja socialinių darbuotojų atestaciją;

4) rengia ir įgyvendina valstybės socialinių paslaugų programas ir projektus.

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija steigia, reorganizuoja ar likviduoja socialinės globos įstaigas, kurios teikia gyventojams ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, reikalingą ne kiekvienoje savivaldybės teritorijoje.“

 

5 straipsnis. 12 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

12 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

6 straipsnis. 13 straipsnio 5 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Savivaldybė steigia savo naujas socialinių paslaugų įstaigas tik tais atvejais, kai kitos socialinių paslaugų įstaigos neteikia ar teikia nepakankamai, ar negali teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės tų socialinių paslaugų, kurioms yra nustatytas savivaldybės teritorijos gyventojų poreikis.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Savivaldybė informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir gyventojus apie jos teritorijoje teikiamas socialines paslaugas.“

 

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vaikus globojanti šeima turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turėti savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą apie vaikus globojančios šeimos tinkamumą globoti (rūpintis) vaikus (vaikais).“

2. Papildyti 19 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Socialinių paslaugų įstaigoje gali dirbti sielovados darbuotojas. Sielovados darbuotojas netenka teisės dirbti sielovados darbą, kai tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija atšaukia leidimą arba siuntimą.“

3. Papildyti 19 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Socialinės globos įstaigos vadovas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą. Socialinės globos įstaigos vadovo tinkamumas eiti pareigas yra periodiškai vertinamas vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Socialinės globos įstaigų vadovų atestacijos tvarkos aprašu.“

4. Buvusią 19 straipsnio 4 dalį laikyti 6 dalimi.

 

8 straipsnis. 26 straipsnio 4 dalies pakeitimas

26 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „trigubą“ įrašyti žodį „dvigubą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos, tenkančios vienam asmeniui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra teikiamos nemokamai.“

 

9 straipsnis. 30 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, įskaitomos šios asmens gaunamos pajamos:

1) su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant išeitines išmokas ir kompensacijas;

2) individualios įmonės savininko ar tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos, gautos iš šios įmonės ar bendrijos apmokestinto pelno;

3) individualios veiklos pajamos;

4) autorinis atlyginimas;

5) išmokos žemės ūkio veiklai ar pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro;

6) pensijos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos;

7) valstybinės šalpos išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą;

8) ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams mokamos išmokos ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) atveju;

9) nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą;

10) palūkanos;

11) dividendai;

12) vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą;

13) vaiko išlaikymo lėšos, mokamos pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymą;

14) turto nuomos pajamos;

15) netekto darbingumo periodinės kompensacijos, mokamos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą arba Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimo profesine liga laikinąjį įstatymą;

16) žalos atlyginimo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą;

17) stipendija, išskyrus socialinę stipendiją;

18) transporto išlaidų kompensacija (tais atvejais, kai teikiamos transporto organizavimo paslaugos ar institucinė socialinė globa);

19) išmoka vaikui, mokama pagal Išmokų vaikams įstatymą.“

2. 30 straipsnio 2 dalyje po žodžio „narių“ įrašyti žodį „gaunamos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Nustatant šeimos finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, kai socialinės paslaugos teikiamos šeimai, į šeimos pajamas įskaitomos šio straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytos šeimos narių gaunamos pajamos.“

3. Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos pajamos įskaitomos tik esant žemės ūkio veiklos apskaitos dokumentams.“

 

10 straipsnis. 34 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 34 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Vaikų priežiūra ar globa (rūpyba) vaikus globojančioje šeimoje finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų ir iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų išmokoms vaikams, o kai vaikui nustatyta nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba), – ir vaikų globos (rūpybos) išmokoms pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti.“

2. Buvusią 34 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

11 straipsnis. 36 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

36 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

12 straipsnis. 38 straipsnio 3, 4 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. 38 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „šias paslaugas“ įrašyti žodžius „socialinę globą“, žodį „tuos“ išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo septintojo skirsnio nuostatos, susijusios su mokėjimu už socialines paslaugas asmenims, pradėjusiems gauti socialinę globą iki šio įstatymo įsigaliojimo, netaikomos, išskyrus atvejus, kai mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui pagal teisės aktus, galiojusius iki 2006 m. liepos 1 d., buvo didesnis, negu nustatytas šiame įstatyme.“

2. 38 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „šio įstatymo įsigaliojimo“ įrašyti datą „2007 m. sausio 1 d.“, po žodžio „finansuojama“ įrašyti žodžius „iš valstybės biudžeto lėšų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams, iki 2007 m. sausio 1 d. pradėjusiems ją gauti apskričių viršininkų socialinių paslaugų įstaigose, finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, netaikant šio įstatymo aštuntojo skirsnio nuostatų.“

3. Papildyti 38 straipsnį 5 dalimi: 

5. Socialinės paslaugos asmenims, iki 2007 m. sausio 1 d. pradėjusiems jas gauti apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigose, kurių savininko teisės ir pareigos yra perduotos savivaldybėms, 2011 m. ir 2012 m. finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, netaikant šio įstatymo aštuntojo skirsnio nuostatų.“

 

13 straipsnis. 39 straipsnio 3 dalies pakeitimas

39 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.“ įrašyti žodžius ir skaičius „taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo šeštojo skirsnio nuostatos, susijusios su socialinės globos įstaigų licencijavimu, taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d.“

 

14 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šio įstatymo 3, 4, 5, 8, 9 straipsniai ir 12 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2011 m. liepos 1 d. patvirtina Socialinės globos įstaigų vadovų atestacijos tvarkos aprašą ir Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisykles.

4. Socialinės globos įstaigos privalo įgyti licencijas iki 2015 m. sausio 1 d.

5. Apskrities viršininko socialinių paslaugų įstaigų savininko teisės ir pareigos perduodamos savivaldybėms nuo 2010 m. liepos 1 d. pagal šio įstatymo priede nurodytą sąrašą. Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šių įstaigų patikėjimo teise valdomas turtas perduodamas savivaldybių nuosavybėn.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ


Lietuvos Respublikos

socialinių paslaugų įstatymo 2, 9, 10, 11, 13,

19, 26, 30, 34, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo

ir papildymo ir 12 straipsnio pripažinimo

netekusiu galios įstatymo Nr. XI-777

priedas

 

APSKRITIES VIRŠININKO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKO TEISĖS IR PAREIGOS PERDUODAMOS NUO 2010 M. LIEPOS 1 D. SAVIVALDYBĖMS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Savivaldybė, kuriai perduodamos savininko teisės ir pareigos

 

Vaikų globos namai

 

1.

Lentvario vaikų globos namai

Trakų rajono savivaldybė

2.

Švenčionėlių vaikų globos namai

Švenčionių rajono savivaldybė

3.

Ukmergės vaikų globos namai

Ukmergės rajono savivaldybė

4.

Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai

Vilniaus miesto savivaldybė

5.

Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai

Vilniaus miesto savivaldybė

6.

Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai

Vilniaus miesto savivaldybė

7.

Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“

Vilniaus miesto savivaldybė

8.

Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“

Kauno miesto savivaldybė

9.

Jiezno vaikų globos namai

Prienų rajono savivaldybė

10.

Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“

Klaipėdos miesto savivaldybė

11.

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“

Klaipėdos miesto savivaldybė

12.

Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“

Klaipėdos miesto savivaldybė

13.

Saugų vaikų globos namai

Šilutės rajono savivaldybė

14.

Kuršėnų vaikų globos namai

Šiaulių rajono savivaldybė

15.

Šiaulių vaikų globos namai

Šiaulių miesto savivaldybė

16.

Alytaus valstybiniai vaikų globos namai

Alytaus miesto savivaldybė

17.

Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“

Varėnos rajono savivaldybė

18.

Pagėgių vaikų globos namai

Pagėgių savivaldybė

19.

Antazavės vaikų globos namai

Zarasų rajono savivaldybė

20.

Molėtų vaikų globos namai

Molėtų rajono savivaldybė

21.

Utenos vaikų globos namai

Utenos rajono savivaldybė

22.

Zarasų vaikų globos namai

Zarasų rajono savivaldybė

23.

Aulelių vaikų globos namai

Anykščių rajono savivaldybė

24.

Plungės vaikų globos namai

Plungės rajono savivaldybė

25.

Telšių vaikų globos namai

Telšių rajono savivaldybė

 

Senyvo amžiaus asmenų globos namai

 

1.

Viliaus Gaigalaičio globos namai

Klaipėdos rajono savivaldybė

2.

Prienų globos namai

Prienų rajono savivaldybė

3.

Blinstrubiškių senelių globos namai

Raseinių rajono savivaldybė

_________________