LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ir PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS BENDRAS SAUGUMO SUSITARIMAS dėl KEITIMOSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS APSAUGOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

ir

Prancūzijos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

norėdamos užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria keičiasi ar kurią parengia Šalys, valdymo institucijos ar rangovai pagal jų nacionalinės teisės aktus, apsaugą,

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

Šio Susitarimo taikymo sritis

 

Šis Susitarimas nustato bendrąsias saugumo taisykles, taikomas bet kokiai įslaptintai informacijai, kuria Šalys arba valdymo institucijos ar rangovai keičiasi nacionalinės teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis

Apibrėžtys

 

Siekiant aiškumo, pateikiamos šių šiame Susitarime vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1.1. įslaptinta informacija – bet kokios formos ir pobūdžio ir bet kokiomis priemonėmis perduodama parengta arba rengiama informacija, dokumentai ir medžiaga, kuriai suteiktas apsaugos lygis ir kuri pagal Šalių nacionalinės teisės aktus turi būti saugoma nuo jos apsaugos reikalavimų pažeidimo;

1.2. įslaptintas sandoris – bet koks sandoris arba jo pagrindu sudarytas sandoris, kuriam parengti ir vykdyti reikia susipažinti su įslaptinta informacija arba ją naudoti ir rengti;

1.3. asmens patikimumo pažymėjimas – nacionalinės teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“;

1.4. įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas – nacionalinės teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad rangovas (subrangovas) yra įvykdęs visus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus, būtinus įslaptintam sandoriui ar konkrečiam sandoriui vykdyti. Reikalavimas gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą yra taikomas tuo atveju, kai rangovas (subrangovas) yra juridinis asmuo;

1.5. rangovas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę derėtis ir sudaryti įslaptintus sandorius;

1.6. nacionalinė saugumo institucija – valdymo institucija, atsakinga už šio Susitarimo bendrą kontrolę ir įgyvendinimą;

1.7. kompetentinga saugumo institucija – valdymo institucija, pagal Šalių nacionalinės teisės aktus atsakinga už šio Susitarimo įgyvendinimą pagal atitinkamą sritį;

1.8. valdymo institucija – valstybės institucija arba jos įsteigta įmonė, kurios veikla pagal Šalių nacionalinės teisės aktus, yra susijusi su įslaptinta informacija;

1.9. informaciją parengusi Šalis – Šalis, valdymo institucija ar rangovas, kurie, pagal nacionalinės teisės aktus, parengia įslaptintą informaciją;

1.10. informaciją gaunanti Šalis – Šalis, valdymo institucija ar rangovas, kuriems, pagal nacionalinės teisės aktus, perduodama įslaptinta informacija;

1.11. priimančioji Šalis – Šalis, į kurios valstybės teritoriją atvykstama su vizitu;

1.12. principas „būtina žinoti“ – būtinybė susipažinti su informacija dėl nustatytų pareigų ir dėl konkrečios tarnybinės užduoties vykdymo;

1.13. trečioji šalis – valstybė, įskaitant jos jurisdikcijai priklausančius valdymo instituciją, rangovą ar asmenį, arba tarptautinė organizacija, kuri nėra šios Sutarties Šalis;

1.14. saugumo pažeidimas – nacionalinės teisės aktams prieštaraujantis veiksmas ar neveikimas, dėl kurio sukeliamas pavojus įslaptintai informacijai arba ji prarandama, iškraipoma, padauginama, tapo ar gali tapti žinoma neturinčiam teisės su ja susipažinti asmeniui.

 

3 straipsnis

Nacionalinės saugumo institucijos

 

Valstybių Nacionalinės saugumo institucijos yra šios:

Lietuvos Respublikoje:

Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija.

Prancūzijos Respublikoje:

Generalinis nacionalinio saugumo sekretoriatas (Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.).

Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai apie bet kokį Nacionalinės saugumo institucijos pasikeitimą.

 

4 straipsnis

Įslaptintos informacijos abipusė apsauga

 

4.1. Vadovaudamosi savo nacionalinės teisės aktais, abi Šalys imasi atitinkamų priemonių įslaptintai informacijai, kuri buvo gauta ar parengta vadovaujantis šiuo Susitarimu arba bet kokio įslaptinto sandorio metu, apsaugoti. Abi Šalys gautai įslaptintai informacijai užtikrina tokį pat apsaugos lygį, kokį užtikrina savo pačių įslaptintai informacijai, kaip nustatyta šio Susitarimo 5 straipsnyje.

4.2. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija suteikiama tik tiems Šalių valstybių piliečiams, kuriems išduotas atitinkamo apsaugos lygio asmens patikimumo pažymėjimas, ir kurių funkcijos reikalauja priėjimo prie įslaptintos informacijos, laikantis principo „būtina žinoti“.

4.3. Kai reikia nustatyti vienos Šalies valstybės piliečio, kuris gyveno arba tebegyvena kitos Šalies valstybės teritorijoje, asmens patikimumą, abiejų Šalių Nacionalinės saugumo institucijos susitaria padėti viena kitai vadovaudamosi savo nacionalinės teisės aktais.

4.4. Be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies leidimo, informaciją gaunanti Šalis negali sumažinti gautos įslaptintos informacijos slaptumo žymos arba ją išslaptinti.

4.5. Šalys užtikrina, kad būtų laikomasi visų jų įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų reikalavimų dėl valdymo institucijų ir rangovų saugumo, visų pirma vykdant vizitus ir patikrinimus.

4.6. Informaciją gaunanti Šalis iš informaciją parengusios Šalies gautą įslaptintą informaciją pažymi savo slaptumo žyma pagal šio Susitarimo 5 straipsnyje nurodytus atitikmenis.

4.7. Siekiant laikytis panašių apsaugos normų ir atsižvelgiant į bet kurios Šalies prašymą, kita Šalis pateikia visą reikiamą informaciją apie teisės aktus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga. Šalys nedelsdamos praneša viena kitai apie savo teisės aktų pasikeitimus, kurie turi įtakos informacijos, kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, apsaugai. Šalys gali rengti konsultacijas, kad būtų išnagrinėti galimi šio Susitarimo pakeitimai. Abi Šalys turi pateikti atitinkamą informaciją apie savo Kompetentingas saugumo institucijas.

 

5 straipsnis

Įslaptintos informacijos slaptumo žymos ir jų atitikmenys

 

5.1. Susipažinusios su saugumo priemonėmis, nustatytomis atitinkamuose Šalių nacionalinės teisės aktuose, Šalys susitaria saugoti gautą įslaptintą informaciją ir priskirti jai šioje lentelėje nurodytas slaptumo žymas:

 

Lietuva

Prancūzija

VISIŠKAI SLAPTAI

TRES SECRET DEFENSE

SLAPTAI

SECRET DEFENSE

KONFIDENCIALIAI

CONFIDENTIEL DEFENSE

RIBOTO NAUDOJIMO

(Nota)

 

5.2. (Nota) Prancūzijos Respublika tvarko ir saugo informaciją, pažymėtą slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, pagal savo galiojančius nacionalinės teisės aktus, taikomus saugomai, bet neįslaptintai informacijai, pavyzdžiui, informacijai, pažymėtai slaptumo žyma DIFFUSION RESTREINTE.

Lietuvos Respublika tvarko ir saugo Prancūzijos Respublikos perduotą neįslaptintą informaciją, pažymėtą žyma DIFFUSION RESTREINTE, pagal savo galiojančius nacionalinės teisės aktus, taikomus informacijos, pažymėtos slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, apsaugai.

5.3. Nacionalinės saugumo institucijos praneša viena kitai apie visas kitas naudojamas žymas, nurodančias specialius įslaptintos informacijos naudojimo apribojimus, kuriomis pažymėta informacija gali būti keičiamasi ar ji gali būti parengta pagal šį Susitarimą.

5.4. Ypatingo saugumo sumetimais, kai informaciją parengusi Šalis reikalauja, kad teisė susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žymomis VISIŠKAI SLAPTAI / TRES SECRET DEFENSE, SLAPTAI / SECRET DEFENSE arba KONFIDENCIALIAI / CONFIDENTIEL DEFENSE, būtų suteikta būtent asmenims, kurie turi Šalių valstybių pilietybę, tokia informacija papildomai žymima žyma „SPECIAL FRANCE – LITUANIE“.

 

6 straipsnis

Įslaptintos informacijos naudojimas

 

6.1. Be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies leidimo, informaciją gaunanti Šalis negali atskleisti gautos įslaptintos informacijos jokiai trečiajai šaliai.

6.2. Be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies leidimo, perduota įslaptinta informacija negali būti naudojama kitiems tikslams, nei tiems, kuriems ji buvo perduota.

6.3. Informaciją gaunanti Šalis saugo su įslaptinta informacija susijusias intelektinės nuosavybės teises ir komercines paslaptis.

 

7 straipsnis

Vertimas, kopijavimas ir naikinimas

 

7.1. Informaciją gaunanti Šalis kopijas ir vertimus pažymi kaip originalus ir suteikia jiems tokią pat apsaugą.

7.2. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TRES SECRET DEFENSE, nekopijuojama ir neverčiama. Gavusi raštišką prašymą, informaciją parengusi Šalis gali pateikti papildomus dokumento egzempliorius.

7.3. Informaciją, pažymėtą slaptumo žyma SLAPTAI / SECRET DEFENSE, versti ir kopijuoti galima tik gavus rašytinį informaciją parengusios Šalies Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingų saugumo institucijų sutikimą.

7.4. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TRES SECRET DEFENSE, grąžinama informaciją parengusiai Šaliai, kai ji pripažįstama nebereikalinga. Ji negali būti sunaikinama išskyrus atvejus, kai informaciją parengusi Šalis atskiru sutikimu leidžia ją sunaikinti arba kritiniu atveju, kaip nustatyta 7 straipsnio 7 dalyje.

7.5. Raštiškas įrodymas apie įslaptintos informacijos, pažymėtos slaptumo žyma SLAPTAI / SECRET DEFENSE ir KONFIDENCIALIAI / CONFIDENTIEL DEFENSE, sunaikinimą turi būti saugomas ir pateikiamas informaciją parengusios Šalies prašymu ir pagal nacionalinės teisės aktus.

7.6. Įslaptinta informacija naikinama pagal nacionalinės teisės aktus tokiu būdu, kad jos – nei visos, nei dalies – nebūtų galima atkurti.

7.7. Kritiniu atveju, kai neįmanoma apsaugoti ir grąžinti įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar perduodama pagal šio Susitarimo nuostatas, įslaptinta informacija yra sunaikinama nedelsiant. Informaciją gaunanti Šalis kuo skubiau apie sunaikinimą informuoja informaciją parengusią Šalį.

 

8 straipsnis

Vizitai

 

8.1. Vienos Šalies valstybės piliečiai gali atvykti į kitą Šalį susipažinti su įslaptinta informacija tik jei prieš tai buvo gautas rašytinis priimančiosios Šalies valstybės Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingų saugumo institucijų leidimas pagal nacionalinės teisės aktus.

8.2. Trečioji šalis gali atvykti į Šalį susipažinti su pagal šio Susitarimo nuostatas apsikeista ar bendrai parengta įslaptinta informacija arba atvykti į vietas, kur ši informacija gali būti prieinama tik jei prieš tai buvo gautas rašytinis informaciją parengusios Šalies Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingų saugumo institucijų leidimas.

8.3. Prašymai leisti atvykti su vizitu, kurio metu būtina susipažinti su informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TRES SECRET DEFENSE diplomatiniais kanalais pateikiami priimančiosios Šalies valstybės Nacionalinei saugumo institucijai. Prašymus leisti atvykti su vizitu, kurio metu būtina susipažinti su informacija, pažymėta slaptumo žyma SLAPTAI / SECRET DEFENSE ar žemesnio įslaptinimo lygio informacija, atitinkamos Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingos saugumo institucijos derina tiesiogiai tarpusavyje. Prašymai turi būti pateikiami ne vėliau kaip likus trims (3) savaitėms iki planuojamo vizito.

8.4. Šalys, Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingos saugumo institucijos gali prašyti leisti atvykti su vizitu ne ilgesniam nei dvylikos (12) mėnesių laikotarpiui. Jei paaiškėja, kad konkretus vizitas tęsis ilgiau nei patvirtintą laiką arba kad būtina pratęsti patvirtintą reguliarių vizitų laikotarpį, prašančioji Šalis, Nacionalinė saugumo institucija ar Kompetentinga saugumo institucija likus ne mažiau kaip trims (3) savaitėms iki turimo leidimo galiojimo pabaigos gali kreiptis dėl naujo leidimo atvykti su vizitu.

8.5. Visi atvykstantys asmenys privalo laikytis priimančiosios Šalies nacionalinės teisės aktų ir nurodymų.

8.6. Šalių valstybių Nacionalinės saugumo institucijos arba Kompetentingos saugumo institucijos gali parengti darbuotojų, įgaliotų pagal konkretų projektą, programą ar sandorį atvykti su keliais vizitais, sąrašą abiejų Šalių valstybių Nacionalinių saugumo institucijų arba atitinkamų Kompetentingų saugumo institucijų suderinta tvarka ir sąlygomis. Šie sąrašai parengiami dvylikos mėnesių laikotarpiui ir gali būti pratęsiami ne ilgesniems kaip dvylikos mėnesių laikotarpiams Šalių valstybių Nacionalinių saugumo institucijų arba atitinkamų Kompetentingų saugumo institucijų susitarimu.

8.7. Visuose prašymuose leisti atvykti su vizitu turi būti pateikta ši informacija:

a) atvykstančio asmens vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė ir paso numeris;

b) atvykstančio asmens pareigos ir funkcijos bei darbdavio pavadinimas;

c) atvykstančio asmens Asmens patikimumo pažymėjimo lygis, patvirtintas oficialiu dokumentu, išduotu prašančios leisti atvykti Šalies valstybės Nacionalinės saugumo institucijos arba atitinkamų Kompetentingų saugumo institucijų;

d) siūloma vizito data ir trukmė;

e) vizito tikslas, informacija apie klausimus, kurie bus sprendžiami, ir įslaptintos informacijos įslaptinimo lygis;

f) įmonės (-ių), objektų ir patalpų, į kurias atvykstama, pavadinimas (-ai);

g) kai įmanoma, asmenų, pas kuriuos atvykstama, vardai ir pavardės;

h) data, parašas ir oficialus prašančios leisti atvykti Šalies kompetentingos institucijos antspaudas.

 

9 straipsnis

Įslaptinti sandoriai

 

9.1. Valdymo institucija, ketinanti sudaryti įslaptintą sandorį su kitos Šalies valstybės teritorijoje registruotu rangovu arba įgalioti kurį nors savo rangovą sudaryti įslaptintą sandorį kitos Šalies valstybėje, prieš tai turi gauti kitos Šalies valstybės Nacionalinės saugumo institucijos arba atitinkamų Kompetentingų saugumo institucijų rašytinį patvirtinimą, kad siūlomam rangovui išduotas atitinkamo lygio patikimumo pažymėjimas. Jei toks pažymėjimas neišduotas, Nacionalinė saugumo institucija arba Kompetentingos saugumo institucijos pradeda atitinkamo lygio patikimumo patikrinimo procedūrą.

9.2. Rangovams bet kokia įslaptinta informacija perduodama prieš tai informaciją gaunančios Šalies Nacionalinei saugumo institucijai ar Kompetentingos saugumo institucijoms užtikrinus, kad pasiūlytas rangovas yra pajėgus tinkamai saugoti įslaptintą informaciją.

9.3. Prie visų įslaptintų sandorių pridedamas saugumo priedas, kuriame pagal nacionalinės teisės aktus apibrėžiamos saugumo sąlygos bei pateikiamas įslaptinimo vadovas. Informaciją parengusios Šalies Nacionalinė saugumo institucija ar Kompetentingos saugumo institucijos perduoda saugumo priedo kopiją kitos Šalies Nacionalinei saugumo institucijai ar Kompetentingoms saugumo institucijoms.

9.4. Vykdant įslaptintą sandorį, patalpų patikrinimas atliekamas pagal nacionalinės teisės aktus.

9.5. Prieš sudarydamas subrangos sandorį, rangovas turi gauti raštišką Šalių Nacionalinių saugumo institucijų ar Kompetentingų saugumo institucijų leidimą. Patvirtinti subrangovai laikosi tokių pačių saugumo reikalavimų, kaip ir rangovas.

9.6. Sandoriuose, susijusiuose su informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / DIFFUSION RESTREINTE turi būti atitinkamos nuostatos dėl saugumo, kurios patikslintų minimalias priemones, kurių reikėtų imtis norint užtikrinti šios informacijos apsaugą. Patikimumo pažymėjimo nereikalaujama. Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingos saugumo institucijos yra informuojamos apie šiuos sandorius.

 

10 straipsnis

Įslaptintos informacijos perdavimas

 

10.1. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TRES SECRET DEFENSE, perduodama tik diplomatiniais ar kariniais kanalais.

10.2. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žymomis SLAPTAI / SECRET DEFENSE ir KONFIDENCIALIAI / CONFIDENTIEL DEFENSE perduodama pagal informaciją parengusios Šalies nacionalinės teisės aktus. Paprastai ji perduodama oficialiais tiesioginiais tarpvyriausybiniais kanalais.

10.3. Informaciją parengusi Šalis tvarko perduodamos įslaptintos informacijos registrą ir esant prašymui šio registro kopiją perduoda informaciją gaunančiai Šaliai.

10.4. Apie gautą įslaptintą informaciją turi būti kuo greičiau patvirtinama raštu.

10.5. Dėl didelio kiekio įslaptintos informacijos perdavimo Šalių valstybių Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingos saugumo institucijos tariasi kiekvienu atveju atskirai.

10.6. Atitinkamų Nacionalinių saugumo institucijų ar Kompetentingų saugumo institucijų susitarimu gali būti naudojami kiti patvirtinti įslaptintos informacijos perdavimo ar keitimosi įslaptinta informacija būdai.

10.7. Elektroninėmis ryšio priemonėmis įslaptinta informacija gali būti perduodama tik užšifruota (naudojamasi abiejų Šalių valstybių Nacionalinių saugumo institucijų arba Kompetentingų saugumo institucijų patvirtintais šifravimo būdais ir priemonėmis).

 

11 straipsnis

Saugumo pažeidimas

 

11.1. Kai yra įtariamas arba nustatomas pagal šį Susitarimą perduotos ar parengtos įslaptintos informacijos saugumo pažeidimas, kitos Šalies Nacionalinė saugumo institucija nedelsiant apie tai informuojama raštu.

11.2. Pranešimas turi būti pakankamai išsamus, kad informaciją parengusi Šalis galėtų visiškai įvertinti padarinius.

11.3. Šalis, kuri nustato ar įtaria saugumo pažeidimą, nedelsiant pradeda tyrimą pagal nacionalinės teisės aktus (prireikus padedant kitai Šaliai). Tyrimą atliekanti Šalis kuo greičiau informuoja kitos Šalies Nacionalinę saugumo instituciją apie tyrimo rezultatus, priemones, kurių buvo nuspręsta imtis, ir pradėtus koregavimo veiksmus.

 

12 straipsnis

Išlaidos

 

12.1. Dėl šio Susitarimo įgyvendinimo Šalys neturėtų patirti kokių nors specialių išlaidų.

12.2. Kiekviena Šalis padengia tik galimas savo dėl šio Susitarimo įgyvendinimo patirtas išlaidas.

 

13 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Visi ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalių tarpusavio konsultacijomis.

 

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

14.1. Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikui. Šalys viena kitai praneša apie savo vidaus procedūrų, reikalingų šiam Susitarimui įsigalioti, įvykdymą. Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną, nuo dienos, kai gaunamas paskutinis pranešimas.

14.2. Prireikus Šalių valstybių Nacionalinės saugumo institucijos ar Kompetentingos saugumo institucijos gali rengti konsultacijas konkrečiais techniniais klausimais, susijusiais su šio Susitarimo įgyvendinimu, ir kiekvienu atveju atskirai sudaryti atskirus aktus ar atitinkamus specialius saugumo protokolus.

14.3. Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

14.4. Šis Susitarimas gali būti nutrauktas abipusiu susitarimu arba vienašališkai. Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems (6) mėnesiams nuo pranešimo apie nutraukimą, perduoto diplomatiniais kanalais, gavimo dienos. Pranešimas apie nutraukimą neturi įtakos Šalių teisėms ir įsipareigojimams dėl informacijos, kuria pasikeista arba kuri parengta pagal šį Susitarimą.

 

Tai patvirtindami, abiejų Šalių įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

 

Sudaryta Vilniuje, 2009 m. birželio 26 d. dviem egzemplioriais lietuvių ir prancūzų kalbomis. Visi tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės vardu

Prancūzijos Respublikos

Vyriausybės vardu

 

_________________