LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 2, 10, 25, 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 15 d. Nr. XI-760

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2009, Nr. 61-2405; 2010, Nr. 41-1942)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 2 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Buvusias 2 straipsnio 2–19 dalis laikyti atitinkamai 1–18 dalimis.

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 19 dalimi:

19. Istorinė motorinė transporto priemonė – prieš 30 metų ar anksčiau pagaminta transporto priemonė, kurios modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų ir kuri yra originali, tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 19 punktu:

19) nustato transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarką;“.

2. Buvusį 10 straipsnio 1 dalies 19 punktą laikyti 20 punktu.

 

3 straipsnis. 25 straipsnio 4 dalies pakeitimas

25 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priskirtos antikvarinių daiktų“ įrašyti žodžius „teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos istorinių motorinių transporto priemonių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, išskyrus tas, kurios buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d. arba kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti. Šis draudimas netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) į Lietuvos Respubliką su užsienio valstybėje įregistruotomis transporto priemonėmis atvykusiems užsieniečiams, kurie neturi leidimo laikinai apsigyventi arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, taip pat transporto priemonėms, kurios teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos istorinių motorinių transporto priemonių kategorijai.“

 

4 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

27 straipsnio 2 dalyje po žodžio „kairiąja“ įrašyti žodį „kelio“, vietoj žodžio „antikvarines“ įrašyti žodžius „istorines motorines transporto priemones“, 3 dalyje vietoj žodžio „motorinių“ įrašyti žodį „kelių“, 4 dalyje vietoj žodžių „motorinių transporto priemonių ir jų priekabų“ įrašyti žodžius „kelių transporto priemonių“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

27 straipsnis. Transporto priemonių registravimas

1. Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms. Reikalavimas įregistruoti motorinę transporto priemonę Lietuvos Respublikoje netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) su užsienio valstybėje įregistruota motorine transporto priemone į Lietuvos Respubliką atvykusiems užsieniečiams, kurie neturi leidimo laikinai gyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba kurie turi Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimą gyventi, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje.

2. Motorinės transporto priemonės, priekabos, kurios dėl jų sugedimo ar susidėvėjimo baigtos eksploatuoti užsienyje, kai kompetentingos institucijos paima jų registravimo dokumentus, taip pat motorinės transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, išskyrus istorines motorines transporto priemones ir skirtas specialioms darbo funkcijoms atlikti motorines transporto priemones, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos.

3. Transporto priemonės, priekabos registruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre. Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonės registruojamos Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registre.

4. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Vidaus reikalų ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė „Regitra“. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir savivaldybės. Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Krašto apsaugos ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – Lietuvos kariuomenė.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________