Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Valstybinio Europos centro kraštovaizdžio draustinio pavadinimo pakeitimo ir Valstybinio Girijos kraštovaizdžio draustinio ribų plano patvirtinimo

 

2010 m. balandžio 14 d. Nr. 411

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybinio Girijos kraštovaizdžio draustinio ribų planą (pridedama).

2. Pakeisti:

2.1. valstybinio Europos centro kraštovaizdžio draustinio pavadinimą į pavadinimą „valstybinis Girijos kraštovaizdžio draustinis“;

2.2. valstybinių kraštovaizdžio draustinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9; 2001, Nr. 95-3353, Nr. 95-3357; 2002, Nr. 96-4193; 2006, Nr. 51-1887; 2008, Nr. 2-58, Nr. 2-59, Nr. 139-5498), ir išdėstyti dešimtąją pastraipą taip:

 

„Girijos

121

Vilniaus

Vilniaus raj.

Europos Bendrijos svarbos miškų buveinių tipai“;

 

2.3. rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribų planų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų, esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2940; 2005, Nr. 82-3008; 2009, Nr. 107-4479):

2.3.1. įrašyti 27 punkte vietoj žodžių „Europos centro“ žodį „Girijos“;

2.3.2. pripažinti netekusiu galios 27.2 punktą;

2.3.3. pripažinti netekusiu galios 27.3 punktą;

2.3.4. išdėstyti paskutinę eilutę taip: „Iš viso 3351,225“.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo valstybinio Girijos kraštovaizdžio draustinio ribų planą pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, o per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo – Kultūros ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be valstybinio Girijos kraštovaizdžio draustinio ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 411

 

Valstybinio Girijos kraštovaizdžio draustinio ribų planAS

(pav.)

2127p

_________________