LIETUVOS RESPUBLIKOS
 ETNINĖS KULTŪROS VALSTYBINĖS GLOBOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 5, 8, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-749

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 82-2414; 2000, Nr. 61-1838; 2004, Nr. 170-6237; 2006, Nr. 6-192)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Buvusį 5 straipsnio 1 dalies 5 punktą laikyti 4 punktu.

3. 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžių „apskričių viršininkams ir savivaldos“ įrašyti žodį „savivaldybių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) regioninės etninės kultūros globos tarybos padeda savivaldybių institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos klausimus;“.

4. 5 straipsnio 2 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

5. Buvusį 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą laikyti 4 punktu.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 4 dalies 2 punkto ir 8 dalies pakeitimas

1. 8 straipsnio 4 dalies 2 punkte išbraukti žodžius „apskričių bei“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) teikia metodinę ir organizacinę paramą etninės kultūros srityje savivaldybių institucijoms;“.

2. 8 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžio „savivaldos“ įrašyti žodį „savivaldybių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų nustatyta tvarka panaudos pagrindais gali suteikti patalpas ar kitą turtą, reikalingą etninės kultūros subjektų veiklai.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 3, 6 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas nauja 7 dalimi

1. 10 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „Apskričių viršininkai ir“, vietoj žodžių „savo regiono“ įrašyti žodį „savivaldybių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Savivaldybės išlaiko jų globai priskirtas etninės kultūros institucijas, finansuoja savivaldybių etninės kultūros vertybių kaupimo, konservavimo, restauravimo, tyrimo bei populiarinimo programas.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kultūros ministerija finansuoja etnine kultūra pagrįstas etnografinių regionų šventes ir tarptautinius folkloro festivalius.“

3. 10 straipsnį papildyti nauja 7 dalimi:

7. Savivaldybės finansuoja arba remia etnine kultūra pagrįstas miestų ir miestelių šventes, vietinius ir tarptautinius folkloro festivalius ir kitus etninės kultūros populiarinimui skirtus renginius.“

4. Buvusią 10 straipsnio 7 dalį laikyti 8 dalimi.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ