LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-748

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 2002, Nr. 124-5626; 2005, Nr. 88-3294; 2007, Nr. 12-493)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pavadinimo ir 2 dalies pakeitimas

1. 12 straipsnio pavadinime išbraukti žodžius „apskričių viršininkų“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

12 straipsnis. Savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų bei savivaldybių merų teisės aktų įsigaliojimas“.

2. 12 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „apskričių viršininkų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų bei savivaldybių merų priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                         DALIA GRYBAUSKAITĖ