LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.548 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-747

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 6.548 straipsnio 2 dalies pakeitimas

6.548 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „gali sudaryti apskrities viršininkas, savivaldybės institucija ar kita“ įrašyti žodį „sudaro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybinės žemės nuomos sutartis pagal savo kompetenciją sudaro valstybinės žemės valdytojo funkcijas atliekanti institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________