LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 8 d. Nr. XI-735

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2004, Nr. 116-4324; 2006, Nr. 77-2972; 2007, Nr. 61-2339)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nacionalinė regioninė politika įgyvendinama valstybės teritorijos administraciniuose vienetuose – apskrityse ir savivaldybėse. Regioninės plėtros planavimas atliekamas apskrityse.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu regionas sudaromas iš kelių bendras ribas turinčių savivaldybių ir šio regiono ribos nesutampa su apskričių teritorijų ribomis, Vidaus reikalų ministerija šį klausimą derina su į tokį regioną įeisiančių savivaldybių tarybomis.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Regiono plėtros plano projektą rengia Vidaus reikalų ministerija arba jos įgaliota institucija:

1) atsižvelgdama į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir savivaldybių strateginius plėtros planus;

2) atlikusi regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę;

3) įvertinusi valstybės institucijų ir savivaldybių bei socialinių ir ekonominių partnerių iniciatyvas bei pasiūlymus.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Regiono plėtros plano projektą rengia įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos:

1) atsižvelgdama į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir savivaldybių strateginius plėtros planus;

2) atlikusi regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę;

3) įvertinusi valstybės institucijų ir savivaldybių bei socialinių ir ekonominių partnerių iniciatyvas bei pasiūlymus.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įvertinusi valstybės institucijų ir savivaldybių bei socialinių ir ekonominių partnerių iniciatyvas bei pasiūlymus.“

2. 9 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „apskričių, kuriose yra probleminė teritorija, ir“, po žodžio „savivaldybių“ įrašyti žodžius „esančių išskirtose probleminėse teritorijose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Vyriausybei išskyrus problemines teritorijas ir patvirtinus regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su savivaldybių, esančių išskirtose probleminėse teritorijose, administracijomis, organizuoja probleminės teritorijos plėtros programos parengimą. Probleminės teritorijos plėtros programą svarsto Nacionalinė regioninės plėtros taryba. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pritarimu probleminės teritorijos plėtros programą tvirtina Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio 7 punkto pakeitimas

10 straipsnio 7 punkte išbraukti žodžius „ir paskiria instituciją šio Įstatymo 14 straipsnyje numatytiems įgaliojimams vykdyti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) sudaro regionus iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių, nustato jų plėtros tarybų sudarymo tvarką.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vidaus reikalų ministerija, formuodama ir įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką:

1) tvirtina Nacionalinės regioninės plėtros tarybos darbo reglamentą;

2) dalyvauja rengiant Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir programas ir atsako už nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą;

3) teikia išvadas rengėjams (prireikus – Vyriausybei), ar svarbiausias viešosios politikos kryptis nustatantys teisės aktai ir kiti dokumentai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą bei uždavinius;

4) rengia regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, šį dokumentą teikia svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai ir po jos pritarimo – svarstyti ir tvirtinti Vyriausybei;

5) teikia Vyriausybei sprendimo dėl probleminių teritorijų išskyrimo projektą;

6) rengia probleminių teritorijų plėtros programas, teikia jas svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai ir po jos pritarimo – Vyriausybei tvirtinti;

7) svarsto atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir programas, siūlomas valstybės pagalbos regioninei plėtrai priemones ir, įvertinusi šių priemonių veiksmingumą, teikia ministerijoms išvadas, ar jos atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą ir uždavinius;

8) konsultuoja regionų plėtros tarybas dėl rengiamų regionų plėtros planų, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

9) teikia informaciją Nacionalinei regioninės plėtros tarybai apie regionų plėtros programos, skirtos tobulinti regioninės plėtros planavimą, teikti pagalbą savivaldybėms rengiant vietines iniciatyvas atitinkančius projektinius pasiūlymus ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą regioninės politikos srityje, įgyvendinimą, apie šios programos naudojimą, administruoja regionų plėtros programos lėšas;

10) organizuoja Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžius;

11) teikia pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų įgyvendinimo;

12) organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia informaciją apie regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos ir probleminių teritorijų plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės institucijos ir savivaldybės, kurioms Vidaus reikalų ministerija pateikė pasiūlymus dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos, probleminių teritorijų plėtros programų ir regionų plėtros planų įgyvendinimo, turi pateikti Vidaus reikalų ministerijai motyvuotą informaciją, į kokias rekomendacijas neatsižvelgta.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio 4 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) svarsto ir teikia Vidaus reikalų ministerijai išvadas dėl regionų plėtros programos, skirtos tobulinti regioninės plėtros planavimą, teikti pagalbą savivaldybėms rengiant vietines iniciatyvas atitinkančius projektinius pasiūlymus ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą regioninės politikos srityje, įgyvendinimo, lėšų panaudojimo;“.

 

7 straipsnis. 13 straipsnio 1, 2 dalių, 6 dalies 7 punkto pakeitimas ir 6 dalies papildymas 11 punktu

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Regiono plėtros tarybos sudėtį per 3 mėnesius nuo galutinių savivaldybių tarybų rinkimų rezultatų paskelbimo tvirtina vidaus reikalų ministras. Vidaus reikalų ministro įgaliotas regiono plėtros tarybos narys kviečia pirmąjį regiono plėtros tarybos posėdį ir pirmininkauja regiono plėtros tarybos posėdžiams tol, kol taryba išsirenka pirmininką.“

3. Pakeisti 13 straipsnio 6 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) svarsto savivaldybių ir valstybės institucijų siūlymus dėl regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikiamų įgyvendinant regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, probleminių teritorijų plėtros programas, regiono plėtros planą, savivaldybių strateginius plėtros planus ir nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus; vadovaudamasi nacionalinių Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kitų strateginio planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo dokumentų nuostatomis, Vyriausybės nustatyta tvarka sudaro ir tvirtina siūlomų finansuoti projektų sąrašus;“.

4. Papildyti 13 straipsnio 6 dalį 11 punktu:

11) svarsto pasiūlymus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

14 straipsnis. Vidaus reikalų ministerijos arba jos įgaliotos institucijos įgaliojimai įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką apskrityse

Vidaus reikalų ministerija arba jos įgaliota institucija, įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką apskrityse:

1) vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengia regiono plėtros plano projektą ir pateikia jį regiono plėtros tarybai svarstyti bei tvirtinti;

2) rengia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo, regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos, probleminių teritorijų išskyrimo bei jose įgyvendinamiems projektams teiktinų valstybės pagalbos kriterijų;

3) dalyvauja rengiant ir vykdant probleminės teritorijos plėtros programas;

4) apibendrinusi savivaldybių siūlymus dėl regionines ir vietines iniciatyvas atitinkančių regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti regiono plėtros tarybai;

5) koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu tame regione;

6) atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia regiono plėtros tarybos priimtus dokumentus ir jos sudarytų darbo grupių išvadas;

7) organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie regiono plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei;

8) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Vidaus reikalų ministerijos įgaliotos institucijos nuostatų numatytas funkcijas.“

2. Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

14 straipsnis. Įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos ir jos įgaliojimai įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką

1. Šiuo įstatymu nustatytoms nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo funkcijoms vykdyti įstatymų nustatyta tvarka steigiama įstaiga prie ministerijos – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos). Įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos turi teritorinius padalinius (biurus), kurie savo veiklą vykdo kiekvienoje apskrityje.

2. Įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindama nacionalinę regioninę politiką:

1) vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengia regiono plėtros plano projektą ir pateikia jį regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti;

2) rengia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo, regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos, probleminių teritorijų išskyrimo bei jose įgyvendinamiems projektams teiktinų valstybės pagalbos kriterijų;

3) nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir vykdant probleminės teritorijos plėtros programas;

4) apibendrinusi savivaldybių siūlymus dėl regionines ir vietines iniciatyvas atitinkančių regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti regiono plėtros tarybai;

5) koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu tame regione;

6) atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia regiono plėtros tarybos priimtus dokumentus ir jos sudarytų darbo grupių išvadas;

7) organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, nustatyta tvarka teikia informaciją apie regiono plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą valstybės institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei;

8) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų numatytas funkcijas.“

 

9 straipsnis. Įstatymo galiojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________