LIETUVOS RESPUBLIKOS
KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS ĮSTATYMO 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 6 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. XI-738

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 109-2474; 1997, Nr. 65-1556; 2000, Nr. 92-2856; 2001, Nr. 112-4087; 2005, Nr. 84-3106)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

6 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Zonos valdymo bendrovės valdybą sudaro 8 nariai. Į valdybą įeina:

1) Vyriausybės skiriamas 1 narys;

2) Kauno miesto savivaldybės tarybos skiriamas 1 narys;

3) Kauno rajono savivaldybės tarybos skiriamas 1 narys;

4) visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkti 5 nariai.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

8 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Kauno apskrities viršininko administracija“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos ūkio ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Atsiradus įstatymo nustatytam pagrindui likviduoti zonos valdymo bendrovę, naujai zonos valdymo bendrovei sudaryti Vyriausybė priima sprendimą skelbti tarptautinį konkursą steigėjų grupei parinkti. Šį konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, o naują konkurso komisiją ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ