LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. 339 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 29 d. Nr.1V-181

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3310; 2009, Nr. 88-3760):

1. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Teikiamoje tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programoje turi būti:

14.1. nurodyta valstybės tarnautojų mokymo programos pavadinimas, jos trukmė akademinėmis valandomis, tikslas ir uždaviniai, mokymo modulių sąrašas ir jų trukmė akademinėmis valandomis, naudojami mokymo metodai ir praktinių užduočių trukmė akademinėmis valandomis;

14.2. nurodyti valstybės tarnautojų mokymo programos dėstytojų duomenys: vardas, pavardė, darbovietė ir einamos pareigos.“

2. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Kartu su teikiama tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programa elektroninėje laikmenoje pateikiama valstybės tarnautojų mokymo programos metodinė medžiaga.

Kai valstybės tarnautojų mokymo programą teikia tvirtinti Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 (Žin., 2010, Nr. 3-131) (toliau – aprašas), nustatyta tvarka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą įrašyti juridiniai asmenys, kartu su valstybės tarnautojų mokymo programa pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad valstybės tarnautojų mokymo programos dėstytojas (-jai) atitinka aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus.

Kai valstybės tarnautojų mokymo programą teikia tvirtinti apraše nustatyta tvarka į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą įrašyti fiziniai asmenys, kartu su valstybės tarnautojų mokymo programa pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad šie asmenys atitinka aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis