LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 23 d. Nr. D1-229

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599):

1.1. išdėstau 2.3 punktą taip:

2.3. pripildytos gaminių pakuotės, alyvų ir (ar) transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie šių Taisyklių įsigaliojimo dieną turi jiems suteiktą unikalų Gamintojų ir importuotojų sąvado kodą, registruotis turi iki 2010 m. birželio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintose Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse:

1.2.1. išdėstau 2 punkto 6 pastraipą taip:

„užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravę savo veiklos;“;

1.2.2. išdėstau 2 punkto 7 pastraipą taip:

„užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojams, tiekiantiems jo prekės ženklu pažymėtas alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka (Žin., 2009, Nr. 65-2598).“;

1.2.3. įrašau 10 ir 28 punktuose vietoj žodžių „http://aaa.am.lt“ žodžius „http://gamta.lt“;

1.2.4. išdėstau 16.2 punktą taip:

16.2. užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą asmenys iš valstybių, pasirašiusių tarptautines ar tarpvalstybines sutartis dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo;“;

1.2.5. išdėstau 16.3 punktą taip:

16.3. užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašo kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą, pridedant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas „Apostille“ – asmenys iš valstybių, kurios nepasirašiusios 16.2 punkte nurodytų sutarčių, tačiau pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699);“;

1.2.6. išdėstau 16.4 punktą taip:

16.4. užsienio asmens mokesčio mokėtojo statusą nurodančio dokumento kopiją ir patvirtintą vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą;“;

1.2.7. išdėstau 25 punktą pirmą pastraipą taip:

25. Registracija Sąvade nutraukiama gamintojui ir (ar) importuotojui pateikus Institucijai laisvos formos prašymą, nurodant registravimo Sąvade nutraukimo priežastis arba nustačius, kad:

25.1. gamintojas ir (ar) importuotojas nebetiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių;

25.2. gamintojas ir (ar) importuotojas bankrutavo, yra reorganizuotas, likviduotas.“;

1.2.8. išdėstau 1 priedo 8 punktą taip:

8. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas baterijas ar akumuliatorius ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Baterijų ar akumuliatorių rūšis

Baterijų ar akumuliatorių prekinių ženklų pavadinimai (jei yra)

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai

 

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Pramoninės baterijos ar akumuliatoriai

 

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai

 

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

“;

1.2.9. išdėstau 1 priedo 9 punktą taip:

9. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Apmokestinamieji gaminiai

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) __________________________________________

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

“;

1.2.10. išdėstau 1 priedo 10 punktą taip:

10. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiamas gaminiais pripildytas pakuotes ir pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą:

 

Pakuotė pagal medžiagą

Pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas

Stiklinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Plastikinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

PET

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Popierinė ir kartoninė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Metalinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Kombinuota

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Medinė

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

Kita

£[] individuali atsakomybė

£[] dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje (organizacijos pavadinimas, kodas) _________________________________________

“;

1.2.11. papildau 2 priedo 5 dalį nauju sakiniu:

„5 dalis: pateikiami duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo, tiekiančio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvas, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą: „individuali atsakomybė“, „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“ ar „užsienio gamintojo atsakomybė“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas. Pasirinkus užsienio gamintojo atsakomybę, nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Sąvade kodas. Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas alyvas, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtoms alyvoms (šiame stulpelyje pažymėti du langelius). Užsienio gamintojui neįvykdžius importuotojų teisės aktuose nustatytų pareigų (išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka), importuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“;

1.2.12. papildau 2 priedo 6 dalį penktu ir šeštu naujais sakiniais:

„6 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas transporto priemones, nurodant transporto priemonės markę, ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“, „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“ ar „užsienio gamintojo atsakomybė“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas. Pasirinkus užsienio gamintojo atsakomybę, nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Sąvade kodas. Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtas transporto priemones, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtoms transporto priemonėms (šiame stulpelyje pažymėti du langelius). Užsienio gamintojui neįvykdžius importuotojų teisės aktuose nustatytų pareigų (išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka), importuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai su jose įmontuotomis baterijomis, akumuliatoriais ar kitais apmokestinamaisiais gaminiais, privaloma užpildyti ir 8, 9 lenteles (jei teisės aktai nenustato kitaip).“;

1.2.13. papildau 2 priedo 7 dalį nauju sakiniu:

„7 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį, pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Lentelės 3 skiltyje būtina nurodyti einamaisiais kalendoriniais metais planuojamą vidaus rinkai pateikti elektros ir elektroninės įrangos kiekį tonomis (trys skaitmenys po kablelio). Jei elektros ir elektroninę įrangą planuojama tiekti rinkai kartu su įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, būtina nurodyti elektros ir elektroninės įrangos svorį be baterijų ar akumuliatorių svorio. Lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas. Jei gamintojas ir (ar) importuotojas pasirenka individualią atsakomybę, lentelės 4 skiltyje jis turi pažymėti, kokie dokumentai, įrodantys, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, bus pateikti. Minėti dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse. Jei gamintojas ir (ar) importuotojas yra Licencijuotos organizacijos narys, lentelės 5 skiltyje jis nurodo Licencijuotos organizacijos pavadinimą ir kodą. Lentelės 4 skiltis šiuo atveju nepildoma. Pasirinkus užsienio gamintojo atsakomybę, nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Sąvade kodas. Gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne tik Gamintojų ir importuotojų sąvade užsiregistravusio užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtą elektros ir elektroninę įrangą, privalo nurodyti pasirinktą gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą kitu prekės ženklu pažymėtai elektros ir elektroninei įrangai (nurodyti tai 4 ar 5 lentelės skiltyje). Užsienio gamintojui neįvykdžius importuotojų teisės aktuose nustatytų pareigų (išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290, nustatyta tvarka), importuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, privaloma užpildyti ir 8 lentelę.“;

1.2.14. išdėstau 2 priedo 8 dalį taip:

„8 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas baterijas ar akumuliatorius, nurodant jų rūšį (nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai, pramoninės baterijos ar akumuliatoriai, automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai), baterijų ar akumuliatorių prekinių ženklų pavadinimai (jei yra) ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.“;

1.2.15. išdėstau 2 priedo 9 dalį taip:

„9 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.“;

1.2.16. išdėstau 2 priedo 10 dalį taip:

„10 dalis: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas gaminiais pripildytas pakuotes, nurodant jų rūšis pagal medžiagą ir nurodomas gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas: „individuali atsakomybė“ ar „dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje“. Pasirinkus dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, nurodomas šios organizacijos pavadinimas ir kodas.“;

1.2.17. pripažįstu netekusiais galios 3 priedo 5.4, 5.5, 5.6 punktus;

1.2.18. pripažįstu netekusiais galios 3 priedo 6.4, 6.5, 6.6 punktus;

1.2.19. pakeičiu 3 priedo 5 skyriaus antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„– įsipareigoju vykdyti teisės aktuose nustatytas šio Prašymo III skyriuje nurodytų importuotojų pareigas (išskyrus pareigą registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą) tvarkant alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekas;“;

1.2.20. pripažįstu netekusiais galios 4 priedo 6.4, 6.5, 6.6 punktus;

1.2.21. išdėstau 4 priedo V skyrių taip:

„V skyrius „DEKLARACIJA“. Užsienio gamintojo atsakingas asmuo savo parašu ir antspaudu privalo patvirtinti, kad jis įsipareigoja vykdyti Prašymo III skyriuje nurodytų importuotojų pareigas (išskyrus pareigą registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą) tvarkant Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų užsienio gamintojo prekės ženklu pažymėtų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir kad Prašyme pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.“

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2011 m. sausio 1 d. atnaujinti gamintojų ir importuotojų registravimui būtiną programinę įrangą.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas