Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. kovo 24 d. Nr. 303

Vilnius

 

Įgyvendindama tikslus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gegužės 5 d. priimtoje rezoliucijoje „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio politikos krypčių Lietuvai tapus visateise NATO nare ir Europos Sąjungos nare“ (Žin., 2004, Nr. 75-2572), ir siekdama teisiškai sureguliuoti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 8 d. nutarime Nr. 561 „Dėl Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2006–2010 metų politikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 66-2435), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2005, Nr. 78-2840; 2008, Nr. 84-3360), šiuo 82 punktu:

82. Asignavimų valdytojai, organizuodami Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos vykdymą, turi teisę nustatyta programos vykdymo tvarka atrinkti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektus bei jų vykdytojus ir skirti jiems lėšų. Asignavimų valdytojai su projektų vykdytojais atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų už veiklą, numatytą sutartyse.“

2. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai (Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos koordinavimo institucijai) per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ