LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 m. BALANDŽIO 15 d. ĮSAKYMO Nr. D1-187 „DĖL ApliNkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-196

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073; 2005, Nr. 43-1389) ir išdėstau jį taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2004, Nr. 4-44) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766; 2008, Nr. 46-1725), 6.3.17 punktu,

tvirtinu pridedamus:

1. Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis.

2. Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. D1-187

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-196

redakcija)

 

APLINKOSAUGOS SĄLYGOS PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (toliau – Aplinkosaugos sąlygos) taikomos plaukiojimo priemonių savininkams ir naudotojams, naudojantiems ir laikantiems plaukiojimo priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose valstybiniuose ir privačiuose vandens telkiniuose.

2. Aplinkosaugos sąlygose vartojamos sąvokos:

2.1. lėta eiga – mažiausias laivo greitis, kuriam esant laivas išlieka valdomas, tačiau neviršijantis 6 km/h;

2.2. nesavaeigė plaukiojimo priemonė – plaukiojimo priemonė, kuri neturi judėjimui skirto variklio (burinės jachtos, baidarės, kanojos, vandens dviračiai, irklinės ir guminės valtys, kajakai, katamaranai ir kt.) arba turi elektrinį variklį;

2.3. savaeigė plaukiojimo priemonė – plaukiojimo priemonė, kuri turi judėjimui skirtą vidaus degimo variklį, taip pat laivai ant oro pagalvių, laivai, varomi oro sraigtu, vandens motociklai ir kt.;

2.4. kiti plaukiojimui naudojami įrenginiai – plūduriuojančios priemonės ir plūduriuojantys įrenginiai;

2.5. vandens turizmo (pažintinė) trasa – bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas plaukiojimo priemonių judėjimo pažintiniais tikslais maršrutas vandens telkiniuose bei nustatytos plaukiojimo priemonių priplaukimo–išplaukimo (švartavimosi) ir žmonių įlaipinimo – išlaipinimo vietos pakrantėje;

2.6. kitos šiose sąlygose vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 105-2393), Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902).

3. Aplinkosaugos sąlygose nustatyti apribojimai plaukiojimo priemonėms netaikomi:

3.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdant gelbėjimo darbus, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus, valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vandenyse ir vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo kontrolę, darbų vykdymo vandens keliuose kontrolę, valstybės sienos apsaugą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

3.2. vykdant archeologinius ar kitus mokslinius tyrimus ir stebėjimus vandens telkiniuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais;

3.3. vidaus vandenų keliuose, išskyrus plaukiojimą vandens motociklais ir hidroplanais.

4. Vandens telkiniuose, kuriuose draudžiama plaukioti tam tikro galingumo plaukiojimo priemonėmis visą navigacijos sezoną, taip pat draudžiama ir laikyti šias priemones. Draudžiama plaukioti išjungus didesnio galingumo nei leidžiama variklius konkrečiame vandens telkinyje.

 

II. APLINKOSAUGOS SĄLYGOS

 

5. Plaukiojimo priemonių nuleidimas į vandens telkinį arba iškėlimas iš vandens telkinio naudojant autotransporto priemones galimas tik tam tikslui įrengtose vietose (uostuose, prieplaukose ir kitose vietose, kur yra įrengti elingai ar kitos specialios priemonės plaukiojimo priemonių nuleidimui ar iškėlimui).

6. Vandens telkinių, esančių valstybiniuose parkuose, draustiniuose, biosferos rezervatuose, ar jų salų pakrantėse savaeiges plaukiojimo priemones švartuoti (išskyrus trumpalaikį sustojimą atokvėpiui be stovyklavimo, poilsiavimo ar nakvynės) galima tik įrengtose prieplaukose, priplaukimo – išplaukimo, žmonių įlaipinimo–išlaipinimo pakrantėje vietose, numatytose bendrojo arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose.

7. Plaukioti plaukiojimo priemonėmis ištisus metus draudžiama visuose gamtiniuose ir kultūriniuose rezervatuose esančiuose vandens telkiniuose.

8. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, įskaitant burines plaukiojimo priemones su pagalbiniu varikliu, draustiniuose ir biosferos poligonuose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama plaukioti, jeigu tai neprieštarauja šių saugomų teritorijų nuostatams, kitiems teisės aktams strateginio ir teritorijų planavimo dokumentams.

9. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (išskyrus vandens motociklus) draudžiama plaukioti:

9.1. mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose;

9.2. ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose;

9.3. arčiau kaip 100 m (išskyrus plaukimą lėta eiga) nuo vandens telkinių krantų, vandens telkiniuose esančių salų krantų, maudyklų teritorijų (išskyrus tuos atvejus, kai yra pažymėtos vietos, skirtos plaukioti plaukiojimo priemonėmis), plūdurais pažymėtų nardymo zonų;

9.4. kai savaeigės plaukiojimo priemonės bendras variklių galingumas yra mažesnis kaip 8 kW (10,8 AG) arba lygus 8 kW, nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d.:

9.4.1. botaniniuose, botaniniuose-zoologiniuose, ichtiologiniuose, entomologiniuose, herpetologiniuose, telmologiniuose ir teriologiniuose draustiniuose ir biosferos poligonuose esančiuose vandens telkiniuose;

9.4.2. mažesniuose kaip 500 ha ploto vandens telkiniuose;

9.5. kai savaeigės plaukiojimo priemonės bendras variklių galingumas viršija 8 kW (10,8 AG), bet neviršija 110 kW (150 AG):

9.5.1. nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d. – visuose vandens telkiniuose;

9.5.2. nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos:

9.5.2.1. draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus Kauno HE tvenkinyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios ir šių Aplinkosaugos sąlygų 10 punkte numatytą atvejį;

9.5.2.2. mažesniuose kaip 200 ha ploto vandens telkiniuose;

9.6. kai savaeigės plaukiojimo priemonės bendras variklių galingumas viršija 110 kW (150 AG) – visuose vandens telkiniuose, išskyrus šių Aplinkosaugos sąlygų 11 punkte numatytą atvejį.

10. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (išskyrus vandens motociklus), kurių bendras variklių galingumas viršija 8 kW (10,8 AG), bet neviršija 110 kW (150 AG), vandens telkiniuose, didesniuose kaip 200 ha ploto, esančiuose valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose, galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos tik plaukiojant pažintinio turizmo tikslais vandens turizmo (pažintinėmis) trasomis, patvirtintomis saugomų teritorijų ar jų dalių tvarkymo planais ir/ar kitais teritorijų planavimo dokumentais.

11. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas viršija 110 kW (150 AG), bet neviršija 220 kW (300 AG), vandens telkiniuose, didesniuose kaip 500 ha ploto, nesančiuose saugomose teritorijose, galima plaukioti vandens telkinio dalimi (akvatorija), patvirtinta teritorijų planavimo dokumentuose, nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos.

12. Vandens motociklais draudžiama plaukioti:

12.1. nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d. – visuose vandens telkiniuose;

12.2. nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos:

12.2.1. upėse ir kanaluose;

12.2.2. mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose;

12.2.3. kai vandens motociklo bendras variklių galingumas viršija 110 kW (150 AG) – visuose vandens telkiniuose, išskyrus šių Aplinkosaugos sąlygų 11 punkte numatytą atvejį;

12.2.4. visuose saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus Kauno HE tvenkinyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios.

13. Orlaiviams su plūdėmis ar amfibijoms (toliau – Hidroplanai) draudžiama:

13.1. plaukioti, kilti, tūpti:

13.1.1. upėse ir kanaluose;

13.1.2. mažesniuose kaip 200 ha ploto vandens telkiniuose;

13.1.3. vandens telkiniuose, kurių plotas yra 200–500 ha, kai Hidroplanų variklio galingumas didesnis kaip 110 kW (150 AG) arba kai maksimali kilimo ir tūpimo masė didesnė kaip 495 kg;

13.1.4. Baltijos jūroje, Avilio ež., Alaušo ež., Apvardų ež., Čičirio ež., Galuonų ež., Kauno HE tvenkinio dalyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios, kai Hidroplanų variklio galingumas didesnis kaip 220 kW (300 AG) arba kai maksimali kilimo ir tūpimo masė didesnė kaip 1500 kg;

13.1.5. visuose saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus Kauno HE tvenkinyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios;

13.1.6. visuose vandens telkiniuose, išskyrus Baltijos jūrą, nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d., Baltijos jūroje – nuo navigacijos sezono pradžios iki gegužės 1 d.;

13.1.7. vandens telkiniuose, nurodytuose Upių ir ežerų, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams, sąraše, ir Upių ir ežerų, potencialiai galimų priskirti lašišiniams telkiniams, sąraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 (Žin., 2002, Nr. 81-3509) – nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 20 d.;

13.1.8. arčiau kaip 100 m nuo kranto, išskyrus priplaukimą prie prieplaukų;

13.1.9. arčiau kaip 200 m nuo kranto Kauno HE tvenkinyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios (šiame ruože Hidroplanų priplaukimas leidžiamas tik Kauno marių prieplaukoje ir prie aikštelės Grabuciškėse);

13.2. plaukioti ne lėta eiga, išskyrus kylant ir tupiant.

14. Ne miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones, išskyrus:

14.1. plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus, kurių plotas neviršija 30 kv. metrų ir/arba ilgis neviršija 15 metrų ir/arba aukštis virš vandens paviršiaus neviršija 2 metrų;

14.2. plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus, kurių plotas didesnis kaip 30 kv. metrų ir/arba ilgis didesnis kaip 15 metrų, suderinus jų projektų ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos savivaldybės administracija, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu ir su saugomos teritorijos direkcija, jeigu vandens telkiniai yra valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose.

15. Miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones (išskyrus plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius) ir turistinius plaustus, kurių plotas neviršija 30 kv. metrų ir/arba ilgis neviršija 15 metrų ir/arba aukštis virš vandens paviršiaus neviršija 2 metrų), nesuderinus jų projektų ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygų su atitinkamos savivaldybės administracija, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu ir su saugomos teritorijos direkcija, jeigu vandens telkiniai yra valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose.

16. Vandens telkiniuose draudžiama laikyti laivus (išskyrus burines jachtas), kurių horizontalios projekcijos plotas didesnis kaip 15 kv. metrų arba aukštis virš vandens paviršiaus daugiau kaip 2 metrai (neskaitant stiebų ir antenų). Šis apribojimas netaikomas Baltijos jūroje, Kuršių mariose.

17. Vandens telkiniuose, įrašytuose į Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą (toliau – Sąrašas), kurį įsakymu tvirtina aplinkos ministras, be šiose Aplinkosaugos sąlygose nustatytų reikalavimų, taikomi ir Sąraše nustatyti apribojimai plaukioti plaukiojimo priemonėmis. Į Sąrašą vandens telkiniai yra įrašomi esant bent vienai iš šių aplinkybių:

17.1. vandens telkiniuose yra saugomų (globojamų) rūšių vandens augalų ir gyvūnų, jų buveinių, radaviečių, augaviečių, paukščių ar žuvų sankaupų jų migracijos ir reprodukcijos metu, žuvų nerštaviečių (neršto ir ikrų ritimosi laikotarpiu);

17.2. plaukiojimas plaukiojimo priemonėmis gali daryti neigiamą poveikį ekosistemoms ir krantų erozijai dėl vandens telkinių hidromorfologinių savybių (plotis, gylis, krantų pastovumas);

17.3. plaukiojimas plaukiojimo priemonėmis gali daryti neigiamą poveikį kultūrinei-istorinei aplinkai, kraštovaizdžiui.

18. Vandens telkiniuose, įrašytuose šių Aplinkosaugos sąlygų priede, taikomos priede nustatytos plaukiojimo sąlygos.

 

III. ATSAKOMYBĖ

 

19. Asmenys, pažeidę Aplinkosaugos sąlygose ir Sąraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti

vandens telkiniuose plaukiojimo

priemonėmis

priedas

 

Vandens telkiniai, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Vandens telkinio pavadinimas (saugoma teritorija)

Ežero (tvenkinio) plotas, ha

Vandens telkinio kodas

Ežero inventoriaus numeris

Plaukiojimo sąlygos

1.

Anykščių r.

Nevėžos ež.

156,1

12231654

30–50

Vandens sporto tikslais (sportinių treniruočių ir varžybų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Sportinių treniruočių ir varžybų organizatoriai apie šių renginių laiką ir vietą turi informuoti Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

2.

Kėdainių r.

Juodkiškių tv.

83,4

13050172

 

Vandens sporto tikslais (sportinių treniruočių ir varžybų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Sportinių treniruočių ir varžybų organizatoriai apie šių renginių laiką ir vietą turi informuoti Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą.

3.

Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Neringos sav., Palangos m.

Baltijos jūra (Kuršių nerijos NP, Pajūrio RP, valstybinis Baltijos jūros talasologinis draustinis)

 

 

 

Vandens motociklais leidžiama plaukioti nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Baltijos jūros pakrantės vandenyse, išskyrus Kuršių nerijos nacionaliniame parke ir Pajūrio regioniniame parke bei valstybiniame Baltijos jūros talasologiniame draustinyje.

Plaukiojant kitomis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis apribojimai netaikomi.

4.

Šilutės r.

Krokų lankos ež. (Nemuno deltos RP)

878,8

10031790

22–2

Savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti lėta eiga viso navigacijos sezono metu vandens turizmo (pažintine) trasa Atmata–Duobelė–Krokų Lanka–Tulkiaragės siurblinė–Krokų Lanka–Duobelė–Atmata suderinus su Nemuno deltos RP direkcija, kuri informuoja Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

Vieną kartą per metus, tačiau ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. Krokų lankoje vandens turizmo (pažintine) trasa nužymėtu maršrutu gali būti organizuojamas burinių plaukiojimo priemonių regatos apžvalginis plaukimas. Plaukimas turi būti suderintas su Nemuno deltos regioninio parko direkcija, kuri informuoja Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

5.

Šilutės r.,

Klaipėdos r., Neringos sav.

Kuršių marios (Nemuno deltos RP, Kuršių nerijos NP, Pajūrio RP, valstybinis Baltijos jūros talasologinis draustinis)

41300

 

 

Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama įplaukti į Nemuno deltos šakas arba išplaukti iš jų į Kuršių marias viso navigacijos sezono metu tik lėta eiga. Sustoti rezervato teritorijoje draudžiama.

Plaukiojimo priemonių variklių galingumo ir plaukiojimo terminų apribojimai netaikomi teisės aktų nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą.

6.

Šilutės r.

Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

 

 

Viso navigacijos sezono metu savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvyte, Vytine, Šakute, Vorusne, Skatule, Pakalne, Rusnaite leidžiama plaukioti tik lėta eiga, neribojant savaeigių plaukiojimo variklių galingumo. Upaite ir bevardžiu upeliu, jungiančiu Upaitę su Atmata, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis tik nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir tik lėta eiga. Vandens turizmo trasa Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama lėta eiga plaukioti viso navigacijos sezono metu.

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Aukštumalėje ir Purvalankyje.

Kniaupo įlanka (Nemuno deltos RP)

 

 

 

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti lėta eiga vandens turizmo (pažintine) trasa Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija.

7.

Trakų r.

Galvės ež.

(Trakų INP)

361,1

12030201

57–123

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 8 kW (10,8 AG), išskyrus nustatytą akvatoriją, skirtą akademinio irklavimo bei baidarių ir kanojų irklavimo sporto tikslams (treniruočių ir varžybų metu), kur šiais tikslais leidžiama plaukioti viso navigacijos sezono metu.

Sportinių treniruočių ir regatų metu šių renginių organizatoriai plaukiojimo saugumui užtikrinti gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones. Savaeigių plaukiojimo priemonių skaičius, jų variklių galingumas turi būti suderintas su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, derinant bendras renginių organizavimo sąlygas.

8.

Trakų r.

Margio ež.

121,3

10031010

57–59

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Vandens sporto treniruočių ir varžybų metu ežero rytinėje dalyje šiomis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik šių renginių dalyviams.

 

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. D1-187

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-196

redakcija)

 

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Vandens telkinio pavadinimas (saugoma teritorija)

Ežero (tvenkinio) plotas, ha

Vandens telkinio kodas

Ežero inventoriaus numeris

Apribojimai

1.

Alytaus r.

Obelijos ež. (Metelių RP)

573,4

10040570

61–40

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas didesnis kaip 8 kW, ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga.

2.

Anykščių r.

Suosos (Jurgiškių ež.)

208,7

41040052

18–7

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ne lėta eiga.

3.

Biržų r.

Širvėnos ež. (Biržų RP)

325,4

42040061

8–6

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

4.

Kauno m.

Nemuno up.

 

10010001

 

Draudžiama plaukioti 500 m upės ruože žemiau Kauno HE užtvankos, išskyrus plaukimą plaukiojimo priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais vežti keleivius arba krovinius.

Prienų r. ir Birštono r.

Nemuno up. (Nemuno kilpų RP)

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. Nemuno ruože Lengveniškiai–Prienai, Balbieriškis–Pelesiškės savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga. Šis apribojimas netaikomas plaukiant plaukiojimo priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais vežti keleivius arba krovinius.

5.

Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.

Kauno HE tv. (Kauno marių RP)

6350

10050001

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Kauno marių prieplaukos iki įlankos Samylų k. arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu. Šiame ruože savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik tam skirtose prieplaukose, prie aikštelės Grabučiškėse ir krantinės Samyluose. Draudžiama tvenkinio dalyje nuo Samylų k. įlankos iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse.

6.

Klaipėdos r.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

 

20020001

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ne lėta eiga.

7.

Kupiškio r.

Kupiškio tv.

828

41050100

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

8.

Kupiškio r.

Mituvos ež.

34,7

41040051

19–9

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

9.

Kupiškio r.

Notigalės ež.

92,9

42030022

19–4

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

10.

Kupiškio r.

Stirniškių tv.

13,3

41050140

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

11.

Lazdijų r.

Dusios ež. (Metelių RP)

2334

15040123

61–12

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga.

12.

Lazdijų r.

Metelio ež. (Metelių RP)

1289,5

10040582

61–39

Nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga.

13.

Lazdijų r.

Snaigyno ež. (Veisiejų RP)

207,5

10030250

61–83

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

14.

Lazdijų r.

Ilgio ež. (Veisiejų RP)

61,6

10030181

61–131

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

15.

Molėtų r., Švenčionių r.

Asvejos (Dubingių) ež. (Asvejos RP)

982,2

12130039

42–109

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės įlankoje, išskyrus vandens turizmo (pažintine) trasa.

16.

Molėtų r.

Kertuojų ež. (Labanoro RP)

545,2

12140320

43–173

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

17.

Plungės r.

Ilgio ež. (Žemaitijos NP)

113,8

17030041

2–13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

18.

Plungės r.

Platelių ež. (Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2–5

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Sportinių treniruočių ir regatų metu šių renginių organizatoriai plaukiojimo saugumui užtikrinti gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones, kurių variklių bendras galingumas neturi viršyti 40 kW (54 AG). Savaeigių plaukiojimo priemonių skaičius turi būti suderintas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, derinant bendras renginių organizavimo sąlygas.

19.

Rokiškio r.

Rašų ež. (Sartų RP)

188,5

12230018

20–95

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

20.

Šiaulių r.

Bijotės ež. (Kurtuvėnų RP)

60,7

14040005

15–36

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

21.

Šilalės r.

Paršežerio ež. (Varnių RP)

193,4

30030062

24–1

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

22.

Švenčionių r.

Kretuono ež. (Aukštaitijos NP)

861

12130044

44–25

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

23.

Švenčionių r.

Siaurio Mažajo ež. (Labanoro RP)

57,8

12131140

43–192

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis pietinėje ežero įlankoje nuo sąsmaukos ties kvartaline linija tarp Pasiaurės girininkijos 8 kv. ir Prūdiškės girininkijos 104 kv. (Švenčionėlių miškų urėdija). Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d.

24.

Švenčionių r.

Salaičių ež. (Labanoro RP)

26,4

12130733

43–100

Draudžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d.

25.

Švenčionių r.

Ešerinio ež. (Labanoro RP)

19,7

12130737

43–205

Draudžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d.

26.

Telšių r.

Biržulio ež. (Varnių RP)

114,2

30040060

13–35

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nesavaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 d.

27.

Telšių r.

Saloto ež. (Varnių RP)

76,3

17030014

13–10

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

28.

Trakų r.

Akmenos ež. (Trakų INP)

268,7

12030220

57–122

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

29.

Trakų r.

Lukos ež. (Trakų INP)

87,7

12030200

57–138

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

30.

Trakų r.

Skaisčio ež. (Trakų INP)

282

12030202

57–124

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

31.

Trakų r.

Totoriškių ež. (Trakų INP)

76

12030219

57–127

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

32.

Utenos r.

Alaušo ež.

1071,8

12231126

31–24

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 200 m nuo ežero ir jame esančių salų krantų, išskyrus išplaukimą lėta eiga bei nustatyta tvarka vykdant specialiąją žvejybą (plaukiant lėta eiga).

33.

Varėnos r.

Ūlos–Pelesos up. (Dzūkijos NP)

 

11010550

 

Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 31 d. Ūlos upės atkarpoje, esančioje Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos“ (Žin., 1997, Nr. 40–972) patvirtinta Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema, plaukiojimą aukščiau nurodytomis plaukiojimo priemonėmis organizuoja ir informaciją teikia Dzūkijos nacionalinio parko direkcija.

34.

Zarasų r.

Šiurpio ež. (Gražutės RP)

66,9

12230322

32–13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

35.

Zarasų r.

Švento ež. (Gražutės RP)

425,9

12230256

32–45

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

36.

Zarasų r.

Drūkšių ež.

3622,2

50040100

33–7

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d. arčiau kaip 200 m nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.

 

PAAIŠKINIMAI:

NP – nacionalinis parkas;

INP – istorinis nacionalinis parkas;

RP – regioninis parkas.

 

_________________