Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 17 d. Nr. 279

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 1-6) 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Šilumos tiekimo licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr. 121-4595), ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. kovo 17 d.

nutarimo Nr. 279 redakcija)

 

ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) reglamentuoja šilumos tiekimo licencijų (toliau – licencijos) išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą šilumos tiekėjams, licencijų turėtojų teises ir pareigas, taip pat licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Šiose taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).

3. Verstis šilumos tiekimo veikla leidžiama tik asmenims, turintiems licenciją.

4. Licenciją gali gauti asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.

5. Visas procedūras ir formalumus, susijusius su teisės verstis šilumos tiekimo veikla įgijimu ar šios veiklos vykdymu, galima atlikti raštu arba per atstumą ir elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją.

 

II. Licencijas išduodančios institucijos ir jų įgaliojimai

 

6. Nustatoma šios rūšies licencija – šilumos tiekimo veiklos licencija.

7. Licencijas asmenims, tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam asmeniui išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja atitinkama savivaldybės institucija.

8. Komisija savo nutarimu:

8.1. nustato prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formą;

8.2. nustato licencijų formas.

9. Licenciją išduodanti institucija turi šias teises:

9.1. išduoti arba pakeisti licenciją;

9.2. atsisakyti išduoti arba pakeisti licenciją;

9.3. sustabdyti licencijos galiojimą;

9.4. panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

9.5. panaikinti licencijos galiojimą;

9.6. gauti kitus duomenis, kurių reikia asmens prašymams leisti verstis licencijuojama veikla išnagrinėti arba licencijuojamos veiklos ataskaitoms patikrinti;

9.7. gauti iš asmens veiklą prižiūrinčių valstybės institucijų papildomą informaciją apie licencijuojamą veiklą;

9.8. kitas, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

10. Licenciją išduodanti institucija:

10.1. išduoda, pakeičia licenciją arba pateikia pareiškėjui motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti ar pakeisti licenciją;

10.2. registruoja licencijas specialiame žurnale;

10.3. kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;

10.4. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

10.5. teikia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą valstybės institucijoms, įstaigoms, kurioms jos reikia pavestoms funkcijoms atlikti, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims;

10.6. vykdo kitus įstatymų ir teisės aktų jai suteiktus įgaliojimus.

11. Informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą licencijas išduodanti institucija skelbia savo interneto tinklalapyje. Licenciją išduodanti institucija pateikia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

Informacijoje nurodomi duomenys apie licencijos turėtoją: fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas (registracijos numeris), buveinės adresas, licencijuojama veikla, licencijos numeris, jos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data, licencijuojamos veiklos teritorija.

 

III. Dokumentų pateikimAS ir nagrinėjimAS

 

12. Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia licencijas išduodančiai institucijai nustatytosios formos prašymą.

13. Prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją, duomenys: fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, taip pat nurodoma veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija.

14. Asmuo prašyme nurodo numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.

15. Prie prašymo turi būti pridėti:

15.1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;

15.2. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

15.3. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;

15.4. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;

15.5. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė).

16. Prie prašymo asmuo turi pridėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.

17. Licenciją išduodanti institucija privalo nustatyti, ar asmuo, norintis įsigyti ar pakeisti licenciją:

17.1. turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus;

17.2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

17.3. turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

18. Licenciją išduodanti institucija, gavusi šiame skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, nustatytus šių taisyklių 21 punkte, ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti asmeniui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti.

19. Jeigu asmuo licenciją išduodančiai institucijai papildomai pateikia tinkamai įformintus duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti (pakeisti) licenciją, ir tai padaro, iki licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti (pakeisti) licenciją, terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ar duomenų pateikimo dienos.

20. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad asmens pateikti duomenys klaidingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, licenciją išduodanti institucija turi teisę per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo paprašyti papildomų duomenų ar dokumentų, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

 

IV. Licencijų išdavimas

 

21. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti šių taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas.

22. Licencija išduodama neribotam laikui.

23. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

24. Šių taisyklių 23 punkte nurodytais atvejais licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

25. Licencijoje nurodoma:

25.1. licencijuojama veikla;

25.2. licenciją išduodanti institucija;

25.3. licencijos numeris;

25.4. licencijos turėtojo rekvizitai – asmens duomenys: fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas (registracijos numeris) ir buveinės adresas;

25.5. licencijos išdavimo ar pakeitimo pagrindas ir data;

25.6. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla.

26. Licencija išduodama tik vienam asmeniui tam tikroje teritorijoje.

27. Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

 

V. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

 

28. Licencijas išduodanti institucija pildo licencijų registravimo žurnalą, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Jame registruojamos visos išduotos, pakeistos licencijos, licencijos, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, o jeigu licencijos turėtojas įspėtas dėl licencijos galiojimo sustabdymo, visi prašymai išduoti, pakeisti licencijas ar panaikinti jų galiojimą.

29. Licencijų registravimo žurnalas privalo būti pildomas taip, kad nebūtų įmanoma nepastebimai perrašyti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalą naujais įrašais, pažeidžiančiais jų chronologinę tvarką. Licencijų registravimo žurnalą pildant kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

30. Licencijų registravimo žurnale privalo būti šie įrašai ir rekvizitai:

30.1. įrašo eilės numeris;

30.2. įrašo data;

30.3. licencijos išdavimo ar pakeitimo data;

30.4. licencijos numeris;

30.5. licencijuojama veikla;

30.6. licencijos gavėjo duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos numeris ir buveinės adresas, telefono numeris);

30.7. jeigu išduodama licencija pakeičia anksčiau turėtąją, – anksčiau galiojusios licencijos eilės numeris;

30.8. prašymą išduoti licenciją nagrinėjęs darbuotojas;

30.9. jeigu licencijos turėtojas įspėtas dėl licencijos galiojimo sustabdymo, – įspėjimo pateikimo data;

30.10. licencijos galiojimo sustabdymo data;

30.11. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

30.12. licencijos galiojimo panaikinimo data;

30.13. asmens, atsakingo už licencijų registravimo žurnalo pildymą, parašas, vardas ir pavardė.

31. Licencijas išduodanti institucija, atsižvelgdama į šių taisyklių reikalavimus, pati nustato licencijų registravimo žurnalo pildymo tvarką.

 

VI. Atsisakymas išduoti licenciją

 

32. Licencija pagal pateiktą prašymą gali būti neišduodama arba nekeičiama, jeigu:

32.1. po licenciją išduodančios institucijos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi reikiami tinkamai įforminti dokumentai ir duomenys;

32.2. pateikiami klaidingi duomenys;

32.3. pateikiami dokumentai neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

32.4. netenkinami šių taisyklių 21 punkte nustatyti licencijos išdavimo reikalavimai.

 

VII. Licencijuojamos veiklos sąlygos

 

33. Licencijos išduodamos vadovaujantis šiais principais:

33.1. veiklos saugumas ir patikimumas;

33.2. veiklos efektyvumas;

33.3. nediskriminavimo principo laikymasis.

34. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą.

35. Licencijų turėtojai negali savo vardu įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijose nurodytos veiklos arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį.

36. Licencijų turėtojai privalo teikti licenciją išdavusiai institucijai licencijuojamos veiklos ataskaitas šios institucijos nustatyta tvarka ir terminais.

37. Licencijų turėtojai licencijuojamos veiklos paslaugas gali teikti tik kainomis, kurios nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos nutarimu.

38. Asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo:

38.1. atlikti šilumos tiekėjo funkcijas;

38.2. tiekti šilumą vartotojams pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;

38.3. parduoti vartotojui šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos kiekį, laikydamasis šalių suderinto šilumos tiekimo ir vartojimo režimo. Patiektos ir suvartotos šilumos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba kitu sutartyje nurodytu būdu;

38.4. patikimai ir efektyviai eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus, užtikrindamas jų priežiūrą, saugų šilumos tiekimą ir aprūpinimo šiluma sistemų plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų;

38.5. užtikrinti šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, iki šilumos pirkimo–pardavimo vietos;

38.6. jeigu šilumos gamybos įrenginiai ir (ar) šilumos perdavimo tinklai yra kito asmens teritorijoje, minėtuosius įrenginius eksploatuoti (prižiūrėti) pagal sutartį, sudarytą su šiuo asmeniu;

38.7. supirkti iš nepriklausomų gamintojų šilumą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka;

38.8. užtikrinti šilumos kokybę, nustatytą sutartyse ir atitinkančią teisės aktų reikalavimus, ir pristatymą iki šilumos pirkimo–pardavimo vietos. Šilumos tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti dėl prastos kokybės šilumos vartotojo patirtą žalą;

38.9. užtikrinti vartotojams technines nenutrūkstamo šilumos tiekimo galimybes, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema, jeigu tai numatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje;

38.10. drausti savo verslo veiklos riziką. Draudimo suma turi būti ne mažesnė už licencijuojamai veiklai vykdyti naudojamo turto vertę;

38.11. įrengti savo lėšomis statinio projekte nurodytose vietose atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrinti jų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, reikalaujamą matavimų tikslumą ir organizuoti patikrą;

38.12. užtikrinti eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų plėtrą, prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jo licencijoje nustatytoje teritorijoje, prie šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų pagal atitinkamus norminius dokumentus;

38.13. atsisakydamas aprūpinti šiluma potencialius vartotojus, raštu pagrįsti atsisakymą. Toks atsisakymas turi būti pagrįstas tik nediskriminaciniais techninio pobūdžio ribojimo kriterijais;

38.14. įspėti įsiskolinusį vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomos šilumos pristatymo sustabdymo datos. Draudžiama nutraukti šilumos pristatymą daugiabučiams gyvenamiesiems namams dėl pavienių namo butų savininkų (nuomininkų) skolų už suvartotą energiją;

38.15. registruoti, nagrinėti vartotojų skundus ar prašymus ir nustatytąja tvarka į juos atsakyti; metams pasibaigus, atlikti skundų analizę ir pateikti licenciją išdavusiai institucijai skundų tyrimo ataskaitą;

38.16. tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių šilumos tiekimo sąnaudų apskaitą;

38.17. pateikti per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie licencijuojamą veiklą ir jos ataskaitas, duomenis apie atsiskaitymo su tiekėjais ir vartotojais būklę;

38.18. atlikti per 4 mėnesius nuo metų pabaigos nepriklausomą licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatus pranešti licenciją išdavusiai institucijai;

38.19. jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo ir karšto vandens sistemas, atskirai tvarkyti šios veiklos sąnaudų apskaitą;

38.20. jeigu asmuo tiekia šilumą daugiau kaip vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudas įtraukti atskirai;

38.21. jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, asmuo šilumą dar ir gamina, atskirai tvarkyti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudų apskaitą;

38.22. viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir perdavimo sąnaudas;

38.23. ne rečiau kaip kas 5 metai atlikti ir Energetikos ministerijai pateikti šilumos gamybos ir tiekimo analizę, o Komisijai ir atitinkamai savivaldybei – informaciją apie šilumos gamybos ir tiekimo rinkos plėtros perspektyvas;

38.24. sudaryti ir suderinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus; reguliariai kartą per metus teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą;

38.25. pateikti Komisijos nustatyta tvarka visus tinkamai įformintus dokumentus, kurių reikia šilumos kainoms nustatyti;

38.26. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms informaciją, kurios reikia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti. Šilumos tiekėjas privalo pateikti reikalaujamą informaciją per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo, jeigu nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių nustatomas ilgesnis terminas;

38.27. informuoti ir konsultuoti vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir mastu.

39. Licenciją turintis asmuo gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos vartotojais ir savivaldybe, išskyrus tuos atvejus, kai Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nustato vartotojo įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ar saugumui.

40. Asmuo, kuris numato nutraukti licencijuojamą veiklą, apie suderintą su vartotojais ir savivaldybe numatomą nutraukti šilumos tiekimą privalo pranešti suinteresuotiems šilumos vartotojams, licenciją išdavusiai institucijai ir savivaldybei ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki numatomo šilumos tiekimo nutraukimo datos.

41. Licenciją išdavusi institucija ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat gavusi skundą privalo patikrinti, kaip asmuo laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų: išnagrinėti pateiktas licencijuojamos veiklos ataskaitas ir sąnaudų audito rezultatus, prireikus paprašyti jo pateikti paaiškinimus ir papildomus dokumentus ar duomenis. Licenciją išdavusi institucija gali prašyti reikiamos informacijos valstybės institucijų ir įstaigų, kitų asmenų, turinčių veiklos šilumos ūkio sektoriuje licencijas ar atestatus.

42. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą, arba paaiškėjus, kad prašyme išduoti licenciją pateikti klaidingi duomenys, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus.

43. Licencijų turėtojai turi teisę:

43.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

43.2. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę rašytinį prašymą buto ir (ar) kitų patalpų savininkui, patekti į savininkui priklausančias patalpas, kad galėtų apžiūrėti ar remontuoti šildymo ir karšto vandens sistemas ar apskaitos prietaisus, taip pat sustabdyti karšto vandens tiekimą įsiskolinusiam savininkui;

43.3. jeigu šilumos vartotojas neapmoka sąskaitos už šilumą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos apmokėjimo dienos, sutartyse nustatyta tvarka sustabdyti šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymą į skolininko šildymo ir (ar) karšto vandens prietaisus. Daugiabučiame name leidžiama sustabdyti tik karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio vartotojo karšto vandens prietaisus;

43.4. reikalauti licenciją išdavusios institucijos paaiškinti, kodėl atsisakoma pakeisti licenciją, kodėl licencijos galiojimas stabdomas ar panaikinamas;

43.5. apskųsti įstatymų nustatyta tvarka teismui licenciją išdavusios institucijos veiksmus ir sprendimus dėl licencijos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo.

44. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją ar panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą neatsakoma per šiose taisyklėse nustatytus terminus, laikoma, kad sprendimas dėl licencijos išdavimo ar licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimtas, išskyrus tuos atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar yra kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai informuotas šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ už LicencijUoJAMOs VEIKLOS sąlygų pažeidimus

 

45. Sprendimą dėl licencijos sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo priima licenciją išdavusi institucija per 10 darbo dienų po to, kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Apie tokį sprendimą asmeniui turi būti pranešta raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

46. Licencijos galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų.

47. Priimdama sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, licenciją išduodanti institucija nustato laikotarpį nuo sprendimo įsigaliojimo dienos, per kurį licenciją turintis asmuo turėtų pašalinti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. Pranešime asmeniui apie tokį sprendimą nurodoma jo įsigaliojimo data ir nustatytojo laikotarpio trukmė (terminas).

48. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

48.1. teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

48.2. licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

48.3. juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

48.4. licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

48.5. licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

49. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo įsigalioja ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui šiluma, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo. Kad numatoma priimti tokį sprendimą, Komisija privalo informuoti savivaldybę, o savivaldybė – Komisiją.

 

iX. Baigiamosios nuostatos

 

50. Licenciją išdavusi institucija arba savivaldybės įgaliota institucija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja asmenų, turinčių licencijas, veiklą ir prižiūri, kaip jie laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

51. Valstybinės priežiūros institucijos privalo nedelsdamos raštu informuoti licenciją išdavusią instituciją apie nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

52. Skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėja licenciją išdavusi institucija.

_________________