LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮSAK-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. kovo 15 d. Nr. V-338

Vilnius

 

P a p i l d a u Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4367):

1. 1.17 punktu:

1.17 psichologo asistentas“,

2. 2.25 punktu:

„2.25 psichologo asistentas“

3. 3.21 punktu:

3.21 psichologo asistentas“

4. 7.27 punktu:

7.27 psichologo asistentas“

5. 9.12 punktu:

9.12 psichologo asistento“

6. 10 15 punktu:

10.15 psichologo asistentas“

7. 12.14 punktu:

12.14 psichologo asistentas“.

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius