LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-188/A1-84/ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 22 d. Nr. V-165/A1-87/V-233

Vilnius

 

 

Pakeičiame Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 39-1277; 2007, Nr. 101-4122), ir išdėstome 8.1 punktą taip:

8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba vaiko gimimo liudijimą, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                      Algis Čaplikas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                  Donatas Jankauskas

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                    Gintaras Steponavičius