Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2010 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 24 d. Nr. 168

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2010 metų sąmatą (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 168

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2010 METŲ SĄMATA

 

Sąmatos straipsnio Nr.

Lėšų paskirtis

Suma

(tūkst. litų)

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, naudojamos automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui užtikrinti

881 749

 

Apmokėti už 2009 metais atliktus kelių plėtros, priežiūros ir kitus darbus

181 105

1.

Keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti)

24 129,7

2.

Tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti)

29 962

3.

Lietuvos finansavimo dalis užsienio investicijų projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti

64 831

4.

Keliams prižiūrėti

243 000

 

iš jų:

 

 

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

12 591

 

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

26 859

 

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

17 278

 

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

14 400

 

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

20 609

 

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

26 628

 

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

13 078

 

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

12 104

 

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

21 892

 

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

26 291

 

valstybės įmonei „Automagistralė“

26 270

 

kitiems kelių priežiūros darbams

25 000

5.

Kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams ir specialiųjų statybos reikalavimų laikymosi valstybinei priežiūrai atlikti

7 440

6.

Keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams ir statiniams projektuoti, jų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su keliais (dangos stiprinimu, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių būklės nustatymu ir kita), vykdyti

36 903

7.

Išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, taip pat želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) valstybinės reikšmės kelius

11 000

8.

Kelių infrastruktūros objektams (poilsio aikštelėms, autobusų stotelėms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams, oro sąlygų kelyje stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms, kitiems techniniams įrenginiams) plėtoti

1 000

9.

Stichinių nelaimių, eismo įvykių, vandalizmo padariniams likviduoti

400

10.

Saugaus eismo programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti

21 515

iš jų:

3 510

Susisiekimo ministerijos vykdomoms saugaus eismo priemonėms valstybės įmonių vykdomoms švietėjiškoms saugaus eismo priemonėms įgyvendinti:

 

1 000

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

55

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

135

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

90

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

55

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

85

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

85

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

45

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

55

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

55

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

150

valstybės įmonei „Automagistralė“

190

11.

Bevariklio transporto trasoms prie kelių įrengti ir prižiūrėti

1 985

12.

Institucijų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti

10 614

13.

Keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti

iš jų:

5 000

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

400

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

650

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

350

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

500

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

300

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

400

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

300

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

550

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

350

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

400

valstybės įmonei „Automagistralė“

800

14.

Kelių informacinėms sistemoms kurti, duomenims kaupti, jų duomenų bankui formuoti ir kompiuterizuoti

2 000

15.

Bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis finansuoti

196

16.

Teisės aktams ir norminiams dokumentams rengti

431

17.

Mokesčių administravimui bei jų surinkimo kontrolei ir kitoms valstybinės reikšmės kelių srities reikmėms finansuoti (taip pat ir Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti)

19 800

 

iš jų keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

6 200

 

iš jų keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) 2009 metų išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

1 638,9

 

Iš viso 1–17 straipsniuose valstybinės reikšmės keliams

480 206,7

18.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 20 procentų

iš jų:

176 349,8

18.1.

vietinės reikšmės vidaus (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio) keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti – 4 procentai

iš jų:

7 054

18.1.1.

miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti

6 154

18.1.2.

pasienio keliams prižiūrėti

900

18.2.

svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (A, B, C, E kategorijų gatvių), kurių sąrašą sudaro ir su Vidaus reikalų ministerija derina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui – 20 procentų

iš jų:

35 270

18.2.1.

pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytus kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejus – 18 procentų

31 743

18.2.2.

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;

3 527

18.3.

likusi lėšų dalis, t. y. 76 procentai

iš jų:

134 025,8

18.3.1.

miestų savivaldybėms – gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti - 35 procentai

46 909

18.3.2.

kitoms savivaldybėms – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti - 65 procentai

87 116,8

19.

Valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas) – 5 procentai

44 087,5

 

_________________