LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 19 d. Nr. V-224

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų įskaitų nuostatų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatų ir Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2009, Nr. 156-7062):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše:

1.1. Išdėstau 14.2 punktą taip:

14.2. pateikti vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą; vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje – Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos įvertinimo ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją) arba užsienio šalies mokyklos išduotą pažymą, liudijančią, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.“

1.2. Papildau šiuo 27.3 punktu:

27.3. mokinys iki kovo 5 dienos pasirinko laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir iki brandos egzaminų pagrindinės sesijos pradžios mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Kalbų įskaitų nuostatuose:

2.1. Išdėstau 5.1 punktą taip:

5.1. mokinys, besimokantis pagal lietuvių kalbos (valstybinės) bendrojo ar išplėstinio kurso programą, išskyrus kurčią ir neprigirdintį, turintį vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą, mokinį;“.

2.2. Išdėstau 5.2 punktą taip:

5.2. buvęs mokinys, ankstesniais metais mokęsis pagal lietuvių kalbos (valstybinės) bendrojo ar išplėstinio kurso programą, nelaikęs ar neišlaikęs lietuvių kalbos (valstybinės) įskaitos, išskyrus kurčią ir neprigirdintį, turintį vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą, mokinį;“.

2.3. Išdėstau 5.3 punktą taip:

5.3. kurčias ir neprigirdintis, turintis vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą, mokinys ir buvęs mokinys nuo lietuvių kalbos (gimtosios, valstybinės) įskaitos yra atleidžiamas.“

2.4. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitą laiko mokinys ir buvęs mokinys, besimokantis/mokęsis pasirinktos kalbos pagal individualiojo ugdymo planą ir pasirinkęs atitinkamo dalyko brandos egzaminą, išskyrus kurčią ir neprigirdintį, turintį vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą, besimokantį/besimokiusį mokinį ir buvusį mokinį. Kurčias ir neprigirdintis, turintis vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą, mokinys ir buvęs mokinys nuo šių įskaitų atleidžiami.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius