LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 464 „DĖL KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR KOKYBĘ“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 18 d. Nr. 3D-123

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 464 „Dėl kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę“ (Žin., 2002, Nr. 1-18; 2006, Nr. 10-396; 2008, Nr. 146-5883):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1140/2009 (OL 2009 L 312, p. 4), bei siekdamas, kad gyvulių skerdenų klasifikavimas bei apmokėjimas už nupirktas kiaules pagal skerdenos svorį ir kokybę būtų efektyvesni,“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklėse:

2.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Taisyklės taikomos skerdykloms, kurios pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2008, Nr. 126-4818; 2009, Nr.128-5575) klasifikuoja suaugusių galvijų skerdenas.“

2.2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Įskaitinis skerdenos svoris – atšaldytos arba sumažintos 2 procentais šiltos skerdenos svoris.

Kiaulės rinkos kaina – kaina be PVM, kurią pirkėjas moka pardavėjui pagal įskaitinį skerdenos svorį ir raumeningumą.

Skerdenos raumeningumo klasė – tam tikro raumeningumo, kuris išreiškiamas nustatytu procentų intervalu, skerdenų grupė, žymima viena iš šių raidžių: S, E, U, R, O, P (pagal 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1140/2009 (OL 2009 L 312, p. 4).

Skerdenų vertintojas (toliau – vertintojas) – skerdyklos darbuotojas, įgijęs gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją, kurią privalo kelti ne rečiau kaip kartą per metus, ir turintis tai patvirtinantį dokumentą.

Skerstinų kiaulių pardavėjas (toliau – pardavėjas) – fizinis ar juridinis asmuo, parduodantis kiaules Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) patvirtintoms skerdykloms.

Skerstinų kiaulių pirkėjas (toliau – pirkėjas) – VMVT patvirtinta skerdykla, kuri Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perka kiaules iš pardavėjų skersti.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente Nr. 1234/2007.“

2.3. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Skerdykloje kiaulės apžiūrimos veterinarijos gydytojo, patikrinamas kiaulių bandos numeris, lytis. Pardavėjai, parduodantys kiaules, privalo prieš veždami jas į skerdyklą suženklinti pagal Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-324 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2008, Nr. 120-4568; 2010, Nr. 6-267). Atskirų pardavėjų kiaules patartina patalpinti į atskirus gardus, kuriuose jos turi būti laikomos iki skerdimo.“

2.4. Išdėstau 35 punktą taip:

35. Skerdykla, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kiaulės paskerdimo, privalo raštu pranešti pardavėjui kiaulės skerdenos klasifikavimo rezultatus nepriklausomai nuo to, ar už kiaulę buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skerstos kiaulės skerdena. Pardavėjui pareikalavus, klasifikavimo rezultatai turi būti pateikti skerdimo dieną arba kitą dieną po skerdimo.“

2.5. Išdėstau 38 punktą taip:

38. Kilusius nesutarimus dėl skerdenos kokybės nustatymo ir įkainojimo pardavėjas ir pirkėjas sprendžia tarpusavio sutarimu. Nesusitarus dėl skerdenų kokybės nustatymo, pirkėjas ar pardavėjas gali raštiškai kreiptis į VMVT dėl netenkinančių skerdenos klasifikavimo rezultatų. VMVT darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo privalo patikrinti vertintojo darbą ir informuoti pirkėją ir pardavėją apie patikrinimo rezultatus.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius