LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PACIENTŲ SIUNTIMO Į ATITINKAMO LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ SKUBIŲ IR PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. V-110

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1654 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 150-6713) nuostatomis ir siekdamas užtikrinti pacientų srautų nukreipimą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas stacionarinėms paslaugoms gauti:

1. Tvirtinu Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. balandžio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-110

 

PACIENTŲ SIUNTIMO Į ATITINKAMO LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ SKUBIŲ IR PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl stacionarinių skubių ar planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarką.

2. Šio aprašo nuostatomis privalo vadovautis asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šių įstaigų dalininkai, asmens sveikatos priežiūros specialistai, teritorinės ligonių kasos.

 

II. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

3. Šiame teisės akte vartojamos sąvokos:

Greitosios medicinos pagalbos specialistai – greitosios medicinos pagalbos brigados medicinos personalas.

Universiteto ligoninė / klinika – asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar jos padalinys, kurio vienas iš dalininkų yra Vilniaus universitetas ar Kauno medicinos universitetas ir (ar) šių įstaigų sudėtyje esantys padaliniai teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priskirtas universiteto ligoninei / klinikai.

 

III. PACIENTŲ SIUNTIMO Į ATITINKAMO LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ SKUBIŲ IR PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKA

 

4. Gydytojas, įtaręs arba nustatęs paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, nurodytą šio aprašo 1 priede, skubiai siunčia pacientą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Teikiant skubią pagalbą vaikui, jis siunčiamas į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikiamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas 2, 3 prieduose.

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią pacientas yra siunčiamas dėl stacionarinių skubių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, priėmimo–skubios pagalbos skyriuje / padalinyje dirbantis gydytojas, apžiūrėjęs pacientą bei įvertinęs siuntimo duomenis, nusprendžia, ar reikia pacientą gydyti stacionare.

6. Gydytojas, įtaręs arba nustatęs tam tikrą paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, planine tvarka siunčia pacientą į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas šio aprašo 2, 3 prieduose.

7. Greitosios medicinos pagalbos specialistai, įtarę arba nustatę sveikatos sutrikimą ar būklę, kuri yra įtraukta į šio aprašo 1 priedą, turi vežti pacientą į artimiausią atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jei paciento būklė yra sunki arba jeigu reikia stabilizuoti sveikatos būklę iki transportavimo į atitinkamą ligoninę, vadovaujantis šio aprašo 4 priedu, pacientas turi būti vežamas į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje buvo stabilizuota paciento būklė, turi organizuoti šio paciento transportavimą tolesniam gydymui į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga negali pradėti teikti naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, jeigu jos nebuvo teikiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo datos. Naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali pradėti teikti tik suderinusi su dalininku ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

9. Aprašo nuostatos gali būti keičiamos, atlikus Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos įgyvendinimo rezultatų analizę, juos įvertinus ir vadovaujantis minėtoje programoje nustatytais kriterijais ir analizės rezultatais patikslinus ligoninių suskirstymą pagal lygmenis, jose teikiamų paslaugų sąrašą, apimtį ir apmokėjimą.

 

_________________

 

 

Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos

priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių

asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo

1 priedas

 

PACIENTŲ SIUNTIMO Į ATITINKAMO LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ SKUBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKA

 

 

ŪMI PATOLOGIJA PAGAL PROFILIUS

RESPUBLIKOS lygmens ligoninė

UNIVERSITETO ligoninė/klinika

I. CHIRURGIJA, ORTOPEDIJA TRAUMATOLOGIJA, OFTALMOLOGIJA, KITŲ PROFILIŲ CHIRURGIJA

1. Sunki galvos smegenų trauma (pagal Glasgow komų skalę 8 ir mažiau balų)

+

+

2. Sunki neurokomplikuota stuburo trauma

+

+

3. Ūmi trauminė galūnių amputacija, kai galima replantacija

+

4. Sunkūs sužalojimai su galimais vidaus organų pakenkimais

+

+

5. Sunki politrauma, kai yra keleto kūno sričių sužalojimai:

+

+

5.1. galūnių ilgųjų kaulų ir dubens kaulų lūžiai su galimu nestabilumu, arba

5.2. galūnių ilgųjų kaulų ir krūtinės ląstos kaulų lūžiai su galima nestabilia krūtinės ląsta, arba

5.3. dubens kaulų lūžiai su nestabilumu ir krūtinės ląstos kaulų lūžiai su galima nestabilia krūtinės ląsta, arba

5.4. dauginiai lūžimai.

 

 

6. Antro laipsnio ir gilesni nudegimai:

 

 

6.1. suaugusiųjų – mažiau kaip 20 proc. kūno paviršiaus ploto;

+

+

6.2. vaikų – mažiau kaip 10 proc. kūno paviršiaus ploto;

+

+

6.3. suaugusiųjų – daugiau kaip 20 proc. kūno paviršiaus ploto;

+

6.4. vaikų – daugiau kaip 10 proc. kūno paviršiaus ploto.

+

7. Grėsmingai didėjanti poodinė ir tarpuplaučio emfizema

+

+

8. Kraujavimas (hemoptoe) iš kvėpavimo takų

+

+

9. Ūmus pūlinis mediastinitas

+

10. Tinklainės atšokimai ir plyšiai, kai reikalinga vitrektomija ir/ar tinklainės plombavimo operacija

+

11. Cheminiai ir terminiai III– IV laipsnio akių nudegimai

+

12. Intraokuliniai svetimkūniai

+

13. Akies ir akiduobės kiaurinis ar nekiaurinis sužalojimas, kuriam esant reikalinga operacija

+

14. Retrobulbariniai pūliniai

+

15. Ragenos perforacija

+

II. VIDAUS LIGŲ PROFILIAI, NEUROLOGIJA, GYDYMAS PO ORGANŲ TRANSPLANTACIJOS

1. Kardiologija:

 

 

1.1. nestabili krūtinės angina (didelės rizikos), kai reikia angiografijos;

+

+

1.2. ūmus miokardo infarktas, kai reikia angiografijos;

+

+

1.3. perikarditas su tamponados požymiais;

+

+

1.4. masyvi plaučių arterijos embolija;

+

+

sudėtingi širdies ritmo ir laidumo sutrikimai, kai reikia skubaus elektrokardiostimuliatoriaus ar kardioverterio defibriliatoriaus implantavimo.

+

+

2. Pulmonologija:

2.1. sunkios eigos pneumonija, esant kvėpavimo funkcijos nepakankamumui ir dviejų ar daugiau parenchiminių organų funkcijų nepakankamumui.

 

+

 

+

3. Gastroenterologija:

 

 

3.1. ūmus kraujavimas iš virškinimo trakto, kai reikalinga skubi endoskopinė kraujavimo stabdymo procedūra – ligavimas;

+

+

3.2. geltos sindromas, esant karščiavimui, kai būtinas neatidėliotinas endoskopinis gydymas (ERCP);

+

+

3.3. bet kokios etiologijos žaibinis kepenų funkcijos sutrikimas (gelta ir sutrikusi kepenų sintetinė funkcija).

+

4. Nefrologija:

 

 

4.1. ūmus ar lėtinis terminalinis (IV laipsnio) inkstų nepakankamumas:

 

 

4.1.1. kai dėl hipervolemijos, acidozės, hiperkalemijos, žymios uremijos būtina skubi neplaninė dializė ir nėra suformuota arterioveninė jungtis dializei atlikti;

+

+

4.1.2. hemodializuojamo paciento kraujagyslinės jungties komplikacijos (trombozė ir kt.), dėl kurių negalima atlikti planinės dializės procedūros;

+

+

4.1.3. peritoninės dializės komplikacijos, kai dėl peritoninio kateterio pažeidimo ar mechaninės komplikacijos negalima atlikti peritoninės dializės.

+

5. Endokrinologija:

 

 

5.1. antinksčių nepakankamumo krizė;

+

+

5.2. ūmi hipokalcemija;

+

+

5.3. ūmi hiperkalcemija.

+

+

6. Hematologija:

6.1. įtariama ar diagnozuota hematologijos liga (aktyvaus gydymo stadijoje), kai yra gyvybei gresiantys:

6.1.1. leukocitų ar imuniniai sutrikimai (diagnozuota ar įtariama vidaus organų ar sisteminė infekcija; neutrofilų mažiau nei 1 x 109/l ir karščiavimas daugiau nei 38°C; leukostazė);

6.1.2. krešėjimo, trombocitų sutrikimai (trombocitų mažiau nei 10 x 109/l; kraujavimas ar hemoraginis sindromas dėl trombocitopenijos ir (ar) krešėjimo sutrikimų; diseminuotos intravazalinės koaguliacijos sindromas; ūmi daugybinė ir (ar) atipinė trombozė);

6.1.3. eritrocitų sutrikimai (anemija su audinių hipoksijos požymiais; hemolizė; pjautuvinės anemijos krizė, negalint parinkti kraujo transfuzijai);

6.1.4. spaudimo sindromai (viršutinės tuščiosios venos spaudimo sindromas; smegenų spaudimas, kai neįmanoma skubi neurochirurginė intervencija; įtariama ar diagnozuota širdies tamponada; gyvybei gresiantis kitų organų spaudimas);

6.1.5. metaboliniai sindromai (hiperkalcemija, hiperviskozė, ūmi naviko lizė);

6.1.6. komplikacija ruošiant kaulų čiulpų transplantacijai ar po jos;

6.1.7. yra neurolimfoma ar neuroleukemija, ar neuroinfekcija;

6.1.8. ūmus organų (inkstų, kepenų, pulmokardinis, kt.) nepakankamumas;

6.1.9. indikuotina skubi gydomoji aferezė.

 

+

(jeigu Respublikos lygmens ligoninė turi licenciją)

 

+

7. Dermatovenerologija:

 

 

7.1. ūmus generalizuotas pūslinis bėrimas (Stivenso Džonsono sindromas, Lajelio sindromas, pūslinė, pemfigoidas).

+

+

8. Neurologija:

 

 

8.1. ūmūs smegenų kraujotakos sutrikimai, kai yra reikalingas trombolizinis gydymas;

+

+

8.2. ūmi uždegiminė demielinizuojanti polineuropatija (Guillain-Barre sindromas);

+

8.3. ūmi miasteninė krizė.

+

9. Gydymas po organų transplantacijos:

 

 

9.1. ūmus transplantuoto organo nepakankamumas;

+

9.2. ūmios transplantuoto organo infekcijos, sepsis.

+

 

_________________


Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos

priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių

asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo

2 priedas

 

PACIENTŲ SIUNTIMO Į ATITINKAMO LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKA

 

PASLAUGOS

RAJONO

lygmens ligoninė

REGIONO

lygmens ligoninė

RESPUBLIKOS

lygmens ligoninė

UNIVERSITETO

ligoninė/klinika

Neteikianti stacionarinių chirurgijos paslaugų

Teikianti stacionarines chirurgijos paslaugas

I. CHIRURGIJA

 

 

 

 

 

1. Dienos chirurgija

1.1. I, II apmokėjimo grupės

+

+

+

žr. 3 priedą

+

1.2. III–VI apmokėjimo grupės

+

+

žr. 3 priedą

+

2. Antrinio lygio chirurgija

+

+

žr. 3 priedą

+

(paslaugos gali būti teikiamos tuo atveju, jeigu visiškai patenkinamas tik respublikos lygmens ligoninėse teikiamų paslaugų poreikis)

3. Kraujagyslių chirurgija

žr. 3 priedą

+

4. Krūtinės chirurgija

žr. 3 priedą

+

5. Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija

žr. 3 priedą

+

6. Antrinio lygio visų profilių vaikų chirurgija

+

(jei teikiamos reanimacija II vaikams paslaugos)

žr. 3 priedą

+

7. Tretinio lygio visų profilių vaikų chirurgija

+

8. Abdominalinė chirurgija

8.1. IIA, IIB

+

+

žr. 3 priedą

+

8.2. IIIA, IIIB

žr. 3 priedą

+

8.3. IIIC

žr. 3 priedą

+

9. Urologija

9.1. IIA

+

žr. 3 priedą

+

9.2. IIB, IIIA, IIIB

žr. 3 priedą

+

9.3. IIIC

žr. 3 priedą

+

10. Transplantacijos operacijos

+

11. Širdies chirurgija

11.1. II, IIIA, IIIB

žr. 3 priedą

+

11.2. IIIC

žr. 3 priedą

+

12. Ortopedija traumatologija

12.1. IIA, IIB, IIC

+

+

žr. 3 priedą

+

12.2. III

+

žr. 3 priedą

+

13. Neurochirurgija

13.1. IIA, IIB, IIIA, IIIB

žr. 3 priedą

+

13.2. IIIC

žr. 3 priedą

+

14. Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

14.1. IIA, IIB, IIIA

žr. 3 priedą

+

14.2. IIIB

žr. 3 priedą

+

15. Oftalmologija

15.1. antrinio lygio

žr. 3 priedą

+

15.2. tretinio lygio

žr. 3 priedą

+

16. Otorinolaringologija

16.1. antrinio lygio

+

+

žr. 3 priedą

+

16.2. tretinio lygio

žr. 3 priedą

+

II. PSICHIATRIJA

 

 

 

 

1. Psichiatrija II

+

(išskyrus psichikos ligas, komplikuotas piktybiniu neurolepsiniu sindromu;

katatoninę šizofreniją (hipertoksinė būklė, febrilinis sindromas);

bipolinį sutrikimą su labai greita polių kaita)

+

(išskyrus psichikos ligas, komplikuotas piktybiniu neurolepsiniu sindromu;

katatoninę šizofreniją (hipertoksinė būklė, febrilinis sindromas);

bipolinį sutrikimą su labai greita polių kaita)

žr. 3 priedą

+

2. Psichiatrija III

+

3. Vaikų ir paauglių psichiatrija

3.1. IIB

žr. 3 priedą

+

3.2. IIC

+

III. AKUŠERIJA

 

 

 

 

 

1. Akušerija

1.1. I

+

(kai yra akušerijos

skyrius)

+

+

+

1.2. II

+

(kai yra akušerijos

skyrius)

+

+

+

IV. NĖŠTUMO PATOLOGIJA

 

 

 

 

 

1. Nėštumo patologija

1.1. IIA

+

+

žr. 3 priedą

+

1.2. IIB

žr. 3 priedą

+

1.3. III

žr. 3 priedą

+

V. NEONATOLOGIJA

 

 

 

 

 

1. Neonatologija

1.1. IIA

+

+

žr. 3 priedą

+

1.2. IIB

žr. 3 priedą

+

1.3. III

žr. 3 priedą

+

2. Naujagimių intensyvioji terapija

2.1. I

žr. 3 priedą

+

2.2. II

žr. 3 priedą

+

VI. GINEKOLOGIJA

 

 

 

 

 

1. Ginekologija

1.1. IIA, IIB

+

(išskyrus invazines onkologines ligas,

įgimtas anomalijas,

komplikacijas po operacijų)

+

(išskyrus invazines onkologines ligas, įgimtas anomalijas,

komplikacijas po operacijų)

+

+

1.2. IIC

+

(tik gimdos gerybinių navikų operacinis gydymas)

+

(išskyrus invazines onkologines ligas, įgimtas anomalijas,

komplikacijas po operacijų, pagalbinio apvaisinimo komplikacijas)

+

+

1.3. III

+

(išskyrus retas ligas,

vulvos vėžį, didelės rizikos gimdos kūno vėžį, gimdos kaklelio vėžį,

išplitusias onkologines ligas, planines chirurgines operacijas mergaitėms iki 18 m.)

+

VII. TERAPIJA

 

 

 

 

1. Terapija I (nedetalizuotos vidaus ligų paslaugos)

+

+

+

(paslaugos gali būti teikiamos tuo atveju, jeigu visiškai patenkinamas tik respublikos lygmens ligoninėse teikiamų paslaugų poreikis)

2. Terapija II (antrinio lygio vidaus ligų paslaugos)

+

(jeigu:

1. ligoninėje yra teikiamos antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos (reanimacija II suaugusiesiems);

2. nebūtina reanimacijos ir intensyvios terapijos tarnyba (reanimacija II suaugusiesiems), vadovaujantis Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiaisiais reikalavimais).

+

+

+

3. Terapija III (specializuotos tretinio lygio vidaus ligų profilių paslaugos)

žr. 3 priedą

+

4. Neurologija II

+

(jeigu ligoninėje teikiamos stacionarinės chirurgijos ir/ar akušerijos paslaugos ir yra atitinkamos neurologijos ligų diagnostikos technologijos ir reikalingi specialistai)

+

(jeigu ligoninėje yra atitinkamos diagnostikos technologijos ir reikalingi specialistai)

žr. 3 priedą

+

5. Neurologija III

žr. 3 priedą

+

VIII. VAIKŲ LIGOS

 

 

 

 

1. Pediatrija I (nedetalizuotos paslaugos)

+

+

žr. 3 priedą

+

2. Vaikų ligos

+

+

žr. 3 priedą

+

 

 

 

 

 

 

3. II lygio specializuotos vaikų ligų paslaugos

+

(jei teikiamos reanimacijos
II vaikams paslaugos)

žr. 3 priedą

+

4. III lygio specializuotos vaikų ligų paslaugos

4.1. vaikų kardiologija III

žr. 3 priedą

+

4.2. vaikų neurologija III

žr. 3 priedą

+

4.3. vaikų alergologija III

žr. 3 priedą

+

4.4. vaikų pulmonologija III

žr. 3 priedą

+

4.5. vaikų gastroenterologija III

žr. 3 priedą

+

4.6. vaikų nefrologija III

žr. 3 priedą

+

4.7. vaikų hematologija ir onkologija III

+

4.8. vaikų reumatologija III

+

4.9. vaikų endokrinologija III

žr. 3 priedą

+

4.10. transplantacijos paslaugos bei vaikų tolesnis stebėjimas ir gydymas po transplantacijų, sudėtingi brangūs gydymo atvejai, detalizuojami sutartyje su TLK

+

 

_________________


Pacientų siuntimo į Respublikos lygmens asmens

sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir

planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo

3 priedas

 

PACIENTŲ SIUNTIMO Į RESPUBLIKOS LYGMENS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS DĖL STACIONARINIŲ PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKA

 

Eil.Nr.

PASLAUGOS

RESPUBLIKOS LYGMENS LIGONINĖS

VILNIAUS

KAUNO

KLAIPĖDOS

ŠIAULIŲ

PANEVĖŽIO

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS

KAUNO SAVIVALDYBĖS

KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS

(VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, VšĮ Vilniaus gimdymo namai)

(VšĮ Kauno apskrities, VšĮ Žiegždrių psichiatrijos, VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės, VšĮ Kauno V. Tumėnienės vaikų reabilitacijos centras, VšĮ Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“)

(VšĮ Klaipėdos jūrininkų, VšĮ Klaipėdos universitetinė, VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės)

(VšĮ Šiaulių apskrities,

VšĮ Šiaulių tuberkuliozės ir plaučių ligų, VšĮ Šiaulių psichiatrijos, VšĮ Šaukėnų psichiatrijos ligoninės)

(VšĮ Panevėžio apskrities, VšĮ Panevėžio infekcinė, VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės)

(VšĮ Vilniaus miesto universitetinė, VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninės)

(VšĮ Kauno 2-oji klinikinė, VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės)

(VšĮ Klaipėdos apskrities, VšĮ Klaipėdos tuberkuliozės, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I. PSICHIATRIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Psichiatrija

II

+

+

+

+

+

+

III

+

2.

Vaikų ir paauglių psichiatrija

IIB

+

+

+

IIC

II. TERAPIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

I*

(nedetalizuotos vidaus ligų paslaugos)

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

II

(specializuotos antrinio lygio vidaus ligų paslaugos)

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

III

(specializuotos tretinio lygio vidaus ligų profilių paslaugos)

+

+

+

+

+

6.

Neurologija

II

+

+

+

+

+

+

+

+

III**

+

+

+

III. CHIRURGIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Dienos chirurgija

I–VI

+

+

+

+

+

+

+

+

8.

Antrinio lygio chirurgija*

Suaug.

+

+

+

+

+

+

+

+

Vaikų

+

+

+

9.

Kraujagyslių chirurgija

II

+

+

+

+

+

+

III

+

+

+

+

10.

Krūtinės chirurgija (išskyrus transplantacijos operacijas)

II

+

+

+

III

+

+

11.

Veido žandikaulių ir burnos chirurgija

II

+

III

+

12.

Abdominalinė chirurgija (išskyrus transplantacijos operacijas)

II

+

+

+

+

+

+

+

+

IIIA

IIIB

+

+

+

+

+

+

+

IIIC

+

+

+

+

+

13.

Urologija (išskyrus transplantacijos operacijas)

II

IIIA

IIIB

+

+

+

+

+

+

+

IIIC

+

+

+

14.

Širdies chirurgija (išskyrus įgimtų širdies ydų ir transplantacijos operacijas)

II

IIIA

IIIB

+

IIIC

+

15.

Ortopedija traumatologija

II

+

+

+

+

+

+

III

+

+

+

+

+

+

16.

Neurochirurgija (išskyrus CNS formavimosi ydų ir giliųjų smegenų struktūrų operacijas)

II

+

+

+

+

+

IIIA

IIIB

+

+

+

+

+

IIIC

+

+

+

(tik spinalinė neurochirurgija)

+

(tik spinalinė neurochirurgija)

+

(tik spinalinė neurochirurgija)

17.

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

II

+

+

+

+

IIIA

+

+

IIIB

+

18.

Oftalmologija (išskyrus stiklakūnio ir transplantacijos operacijas)

II

+

+

+

+

+

III

+

+

+

19.

Otorinolaringologija

II

+

+

+

+

+

+

III

+

+

+

+

IV. VAIKŲ LIGOS

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Pediatrija I (nedetalizuotos paslaugos)

+

+

+

+

+

+

+

21.

Vaikų ligos

+

+

+

+

+

+

+

22.

II lygio specializuotos vaikų ligų paslaugos (jei teikiamos reanimacijos II vaikams paslaugos)

+

+

+

+

+

+

23.

III lygio specializuotos vaikų ligų paslaugos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. vaikų kardiologija

III

+

 

23.2. vaikų neurologija

III

+

+

 

23.3. vaikų alergologija

III

+

 

23.4. vaikų pulmonologija

III

+

 

23.5. vaikų gastroenterologija

III

+

 

23.6. vaikų nefrologija

III

+

+

 

23.7. vaikų hematologija ir onkologija

III

 

23.8. vaikų reumatologija

III

 

23.9. vaikų endokrinologija

III

+

 

23.10. Transplantacijos paslaugos bei vaikų tolesnis stebėjimas ir gydymas po transplantacijų, sudėtingi brangūs gydymo atvejai, detalizuojami sutartyje su TLK

 

V. NĖŠTUMO PATOLOGIJA IR NEONATOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Nėštumo patologija

IIA

+

+

+

+

+

+

+

IIB

+

+

+

+

+

+

III

+

25.

Neonatologija

IIA

+

+

+

+

+

+

+

+

IIB

+

+

+

+

+

+

+

III

+

26.

Naujagimių intensyvioji terapija

I

+

+

+

+

+

+

II

+

 

*paslaugos gali būti teikiamos tuo atveju, jeigu visiškai patenkinamas tik respublikos lygmens ligoninėse teikiamų paslaugų poreikis;

** – jeigu ligoninėje yra atitinkamos diagnostikos technologijos, įdiegti reikalingi gydymo metodai ir yra reikalingi specialistai.

 

_________________

 

 

Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens

asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl

stacionarinių skubių ir planinių asmens

sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo

4 priedas

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

PASLAUGOS

RAJONO lygmens ligoninė

REGIONO lygmens ligoninė

RESPUBLIKOS lygmens ligoninė

UNIVERSITETO ligoninė/ klinika

Neteikianti stacionarinių chirurgijos paslaugų

Teikianti stacionarines chirurgijos paslaugas

Neteikianti akušerijos paslaugų

Teikianti akušerijos paslaugas

1. Terapijos profilis

+

+

+

+

+

+

2. Chirurgijos, ortopedijos traumatologijos profilis

+

+

+

+

+

3. Akušerijos profilis

+

+

+

+

 

_________________