LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU ĮSTATYMO 12 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-679

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 93-3986)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pripažinimas netekusia galios

12 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 6 straipsnis, 12 straipsnio 2 ir 3 dalys, 13 straipsnio 3 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 1 dalies nuostata dėl nuorodos į „Valstybės žinių“ priedą „Informaciniai pranešimai“ panaikinimo ir 2 dalis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________