LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO AR KEITIMO PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 9 d. Nr. 1V-80

Vilnius

 

Vykdydamas Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 (Žin., 1996, Nr. 54-1277; 2006, Nr. 9-333; 2009, Nr. 117-5020), 2 punktą:

1. Tvirtinu Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo 9.6 punktas galioja iki 2010 m. liepos 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1V-80

 

ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO AR KEITIMO PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų (apskričių ir savivaldybių) ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų (toliau – planai) rengimo reikalavimai ir procedūra, planų rengimo organizatoriai ir planus rengiantys asmenys.

2. Aprašu turi vadovautis planų rengimą organizuojantys asmenys, planų rengėjai, planus derinantys ir kiti asmenys, dalyvaujantys planų rengimo procese.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226) ir Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 (Žin., 1996, Nr. 54-1277; 2006, Nr. 9-333), vartojamas sąvokas.

 

II. PLANŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

 

4. Planas turi turėti pavadinimą, jame turi būti nurodyta, kokio administracinio vieneto ar gyvenamosios vietovės teritorijos ribos yra nustatomos ar keičiamos.

5. Planą sudaro tekstinė ir grafinė dalys:

5.1. plano tekstinė dalis yra teritorijų ribų, atitinkančių nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje įbraižytas žemės sklypų, vandens telkinių, kelių juostų, geležinkelių linijų žemės sklypų ir objektų ribas, magistralinių inžinerinių komunikacijų trasas, aprašymas;

5.2. plano grafinė dalis yra ortofotografinis žemėlapis su georeferencinio pagrindo informacija; plano grafinės dalies rengimo reikalavimai:

5.2.1. plano grafinė dalis rengiama naudojant naujausią kartografinę medžiagą (Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 georeferencinio pagrindo duomenų bazę GDB10LT), kurią Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

5.2.2. plano grafinės dalies georeferencinio pagrindo objektai vaizduojami sutartiniais ženklais pagal Topografinių M 1:10000 žemėlapių techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2. 02.02.:1999 „Topografinio M 1:10000 žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai. Antrasis pataisytas leidimas“, patvirtintą Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 27 (Žin., 1999, Nr. 61-2030);

5.2.3. plano grafinė dalis rengiama 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476); plano grafinėje dalyje turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemos koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos bent vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinatės;

5.2.4. priklausomai nuo teritorijos dydžio, rengiamos šių mastelių planų grafinės dalys:

5.2.4.1. kai numatoma steigti naują apskritį ar savivaldybę ar panaikinti esamas, nustatyti ar keisti apskrities ar savivaldybės teritorijų ribas, rengiama M 1:50000 plano grafinė dalis;

5.2.4.2. kai numatoma nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ar keisti jų teritorijos ribas, rengiama M :10000 plano grafinė dalis ir dalies savivaldybės teritorijos M 1:50000 plano grafinė dalis;

5.2.5. gyvenamosios vietovės ar dalies savivaldybės teritorijos ribų nustatymo ar keitimo planų grafinėse dalyse turi būti pažymėtos žemės sklypų ribos;

5.2.6. kai numatoma steigti naują administracinį vienetą ir nustatyti jo teritorijos ribas, raudonos spalvos linija (0,5 mm pločio) pažymimos steigiamo administracinio vieneto teritorijos ribos, žalios spalvos linija (0,5 mm pločio) pažymimos esamos administracinių vienetų, kurių teritorijų ribas numatoma keisti dėl naujo administracinio vieneto steigimo, teritorijų ribos;

5.2.7. kai numatoma panaikinti esamą administracinį vienetą ar keisti administracinių vienetų teritorijų ribas, žalios spalvos linija (0,5 mm pločio) pažymimos esamos administracinių vienetų teritorijų ribos, raudonos spalvos linija (0,5 mm pločio) pažymimi siūlomi administracinių vienetų teritorijų ribų pakeitimai;

5.2.8. kai numatoma nustatyti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, mėlynos spalvos linija (0,3 mm pločio) pažymimos esamos teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintos (sąlyginės) teritorijų ribos, raudonos spalvos linija (0,3 mm pločio) pažymimos nustatomos teritorijų ribos;

5.2.9. kai numatoma keisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, plano grafinėje dalyje mėlynos spalvos linija (0,3 mm pločio) pažymimos esamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos gyvenamosios vietovės teritorijos ribos arba sąlyginės ribos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintos; raudonos spalvos linija (0,3 mm pločio) pažymimi siūlomi teritorijų ribų pakeitimai;

5.2.10. numatomos priskirti / išskirti teritorijos numeruojamos; šalia plano grafinės dalies esančiame plote, viršutiniame dešiniajame kampe pateikiamoje plano eksplikacijoje, nurodomi šių teritorijų plotai ir jų suma;

5.2.11. šalia plano grafinės dalies esančiame laisvame plote, apatiniame dešiniajame kampe, nurodomas plano grafinės dalies mastelis, taip pat plano rengimo darbus organizuojantis asmuo; planą parengusių asmenų vardai, pavardės, dokumento, suteikiančio teisę atlikti geodezinius ir kartografinius ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus ar rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, išduoto įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, numeris; planą parengę asmenys pasirašo ir nurodo plano parengimo datą;

5.2.12. šalia plano grafinės dalies esančiame laisvame plote, kairėje pusėje, nurodomi plano aiškinamieji ženklai (legenda);

5.2.13. šalia plano grafinės dalies esančiame laisvame plote, apačioje, nurodomas naudotos koordinačių sistemos pavadinimas, kartografinis pagrindas ir duomenų šaltiniai;

5.2.14. šalia plano grafinės dalies esančiame laisvame plote, dešinėje pusėje, turi būti palikta pakankamai vietos plano suderinimo žymoms.

 

III. PLANŲ RENGIMO PROCEDŪRA

 

6. Planai rengiami tų teritorijų, kuriose numatoma nustatyti ar keisti administracinių vienetų ar gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas.

7. Planų rengimą organizuoja:

7.1. savivaldybės administracijos direktorius – kai Lietuvos Respublikos Seimas priima sprendimą dėl savivaldybės tarybos pateikto pasiūlymo steigti naują savivaldybę ar panaikinti esamą savivaldybę, nustatyti ar keisti savivaldybių teritorijų ribas, taip pat, kai savivaldybės taryba siūlo nustatyti ar keisti gyvenamosios vietovės teritorijos ribas;

7.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – kai Lietuvos Respublikos Seimas priima sprendimą dėl bendruomenės iniciatyvinės grupės pateikto pasiūlymo steigti naują savivaldybę ar panaikinti esamą savivaldybę, nustatyti ar keisti savivaldybių teritorijų ribas, taip pat, kai numatoma steigti ar panaikinti apskritis ir savivaldybes, nustatyti ar keisti jų teritorijų ribas.

8. Planus rengia asmenys, turintys įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą teisę atlikti geodezinius ir kartografinius ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus ar rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus.

9. Išspausdinti ir skaitmeniniai (vektoriniai) planai pateikiami derinti:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;

9.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai;

9.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai;

9.4. valstybės įmonei Registrų centrui;

9.5. savivaldybėms, kurių teritorijų ribas numatoma keisti dėl naujos savivaldybės steigimo ar esamos savivaldybės panaikinimo, taip pat kai numatoma nustatyti ar keisti savivaldybių teritorijų ribas;

9.6. apskrities, kurios teritorijoje yra savivaldybė, viršininkui, kai numatoma nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ar keisti jų teritorijų ribas.

10. Suderinimo faktas patvirtinamas suderinimo žyma, rašoma plano dešinėje pusėje esančiame laisvame plote. Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis „SUDERINTA“, institucijos, įmonės ar savivaldybės, su kuria planas derinamas, atstovo, turinčio įgaliojimus derinti, pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data.

11. Jeigu derinimo metu gaunama pastabų ar pasiūlymų, planų rengėjas pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pataiso planus ir pateikia juos derinti pakartotinai.

12. Planų rengėjas planų rengimą organizuojančiai institucijai pateikia du suderintų išspausdintų ir skaitmeninių (rastrinių) planų egzempliorius.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Planų rengimas finansuojamas atitinkamai iš savivaldybių ar valstybės biudžetų, šalies bei užsienio paramos fondų ir programų lėšų.

_________________