Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 M. spalio 22 D. NUTARIMO nr. 1175 „DĖL InformacijOS APIE APLINKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE teikimo visuomenei TVARKOS aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2010 m. vasario 10 d. Nr. 102

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831):

1. Išdėstyti nutarimo preambulę taip:

„Įgyvendindama 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 375), Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyvą 2003/35/EB, nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 466) bei Veiksmų plano trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo priimtiems sprendimams Lietuvai įgyvendinti, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 979 (Žin., 2009, Nr. 108-4542), 2 priemonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintą Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. vasario 10 nutarimo Nr. 102 redakcija)

 

INFORMACIJOS APIE APLINKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE teikimo visuomenei TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato, kaip užtikrinti visuomenei teisę susipažinti su institucijų turima arba joms skirta informacija apie aplinką Lietuvos Respublikoje ir ja naudotis, padaryti ją prieinamesnę, reglamentuoja šios informacijos teikimo sąlygas. Tvarkos aprašas netaikomas informacijos apie rengiamus planus ir programas, skirtus aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, teikimo ir visuomenės dalyvavimo rengiant šiuos planus ir programas atvejams ir tvarkai nustatyti.

2. Informacija apie aplinką – tai rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokios materialios formos informacija apie:

2.1. aplinkos elementų (oro ir atmosferos, vandens, dirvožemio ir žemės, kraštovaizdžio ir gamtinių vietovių, įskaitant pelkes, pakrantės ir jūros zonas, biologinės įvairovės ir jos komponentų, įskaitant genetiškai modifikuotus organizmus) būklę ir šių elementų sąveiką;

2.2. veiksnius (medžiagas, energiją, triukšmą, radiaciją ar atliekas, įskaitant radioaktyviąsias atliekas, jų išmetimą, išleidimą ir kitą patekimą į aplinką), darančius arba galinčius daryti poveikį Tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodytiems aplinkos elementams;

2.3. veiklą arba priemones (įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkos klausimais, įvairių sričių politiką, teisės aktus, planus ir programas, ataskaitas), darančias arba galinčias daryti poveikį Tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytiems elementams ir veiksniams, taip pat šiems elementams apsaugoti sukurtas priemones ar veiklą;

2.4. išlaidų ir gautos naudos, kitą ekonominę analizę ir prielaidas, susijusias su Tvarkos aprašo 2.3 punkte nurodyta veikla ir priemonėmis;

2.5. žmonių sveikatos ir saugos būklę, įskaitant maisto grandinės užteršimą, gyvenimo sąlygas, kultūros objektų ir statinių būklę, kai jiems daro arba gali daryti poveikį Tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodytų elementų būklė arba 2.2 ir 2.3 punktuose nurodyti veiksniai, veikla arba priemonės per šiuos elementus.

3. Tvarkos apraše nustatytos tvarkos turi laikytis institucijos, kurios sukuria informaciją apie aplinką (toliau – Informacija) arba ja disponuoja.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs prašymą suteikti informaciją apie aplinką.

Institucija:

Vyriausybė, savivaldybės ar kita valdymo institucija;

kiti viešojo administravimo funkcijas atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių sprendimai turi ar gali turėti įtakos aplinkai;

nurodytosioms institucijoms pavaldūs arba tos institucijos kontroliuojami fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių veikla turi ar gali turėti įtakos aplinkai.

Institucijos turima informacija – institucijos parengta arba gauta ir jos žinioje esanti informacija apie aplinką.

Institucijai skirta informacija – institucijos vardu fizinio ar juridinio asmens fiziškai saugoma informacija apie aplinką.

Visuomenė – vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys, jų asociacijos, organizacijos arba grupės.

5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) vartojamas sąvokas.

 

II. InformacijOS APIE APLINKĄ RENGIMAS IR TEIKIMas

 

6. Institucijų turima ar joms skirta informacija teikiama pagal žodinį arba rašytinį prašymą. Pagal žodinį prašymą teikiama ta informacija, kuri gali būti teikiama žodžiu, jeigu pareiškėjas nereikalauja pateikti jos raštu. Pareiškėjo pateiktame rašytiniame prašyme turi būti:

6.1. nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba (fizinio asmens) vardas ir pavardė, taip pat adresas ir telefono numeris, jeigu pareiškėjas jį turi;

6.2. tiksliai apibūdinta prašoma informacija;

6.3. nurodyta pageidaujama informacijos pateikimo forma.

7. Informacija pareiškėjams teikiama nereikalaujant nurodyti, kuriam tikslui jos reikia.

8. Informacija teikiama pareiškėjo pageidaujama forma (raštu, žodžiu, sudaromos sąlygos susipažinti su dokumentais, kompiuterine laikmena, telekomunikacijų priemonėmis ir kita), išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 9 punkte.

9. Jeigu pareiškėjas informacijos pateikimo formos nenurodo arba jo nurodyta forma informacijos negalima pateikti dėl techninių priežasčių, arba informacija visuomenei jau pateikta kitokia forma, arba institucija pagrįstai mano, kad informaciją būtų tikslinga pateikti kitokia forma, informacija pateikiama institucijos pasirinkta forma (nurodžius priežastis).

10. Jeigu rašytinį prašymą gauna institucija, neturinti prašomos informacijos, ji ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo persiunčia prašymą kompetentingai institucijai, turinčiai prašomą informaciją, pranešdama apie tai pareiškėjui. Jeigu dalis prašomos informacijos yra kitoje institucijoje, prašymą gavusi institucija kreipiasi į informaciją turinčią instituciją, prašydama šios informacijos, ir apie tai praneša pareiškėjui.

11. Informacija pareiškėjui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

Jeigu kreiptasi Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, pareiškėjui turi būti atsakyta per 14 kalendorinių dienų nuo kitos institucijos atsakymo gavimo.

12. Jeigu pareiškėjo prašymas surašytas neaiškiai ar jame pateikti ne visi Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyti duomenys, institucija ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų prašo pareiškėją patikslinti prašymą ir padeda jam tai padaryti, išaiškindama jo teises ir pareigas dėl prašymo pateikimo tvarkos. Šiuo atveju informacija pareiškėjui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo patikslinto prašymo gavimo, išskyrus atvejus, numatytus Tvarkos aprašo 11 punkto antrojoje pastraipoje.

13. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ir sudėtingumo institucija negali atsakyti pareiškėjui per 14 kalendorinių dienų, atsakymo terminą institucijos vadovas gali dar pratęsti iki 14 kalendorinių dienų, tačiau visas terminas negali būti ilgesnis kaip mėnuo nuo prašymo gavimo.

14. Jeigu pareiškėjas mano, kad atsakyta netiksliai ar neišsamiai, jis gali prašyti papildyti informaciją. Institucija pateikia papildytą informaciją per 14 kalendorinių dienų nuo kartotinio prašymo gavimo.

15. Pareiškėjas per mėnesį nuo atsakymo gavimo, jeigu, jo nuomone, pateikta informacija klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jis atsakymo negavo per mėnesį nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, turi teisę pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) skųsti informacijos nepateikimą, neišsamios informacijos pateikimą arba atsisakymą pateikti informaciją Administracinių ginčų komisijai.

Administracinių ginčų komisijos sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Administraciniam teismui.

 

III. NETEIKIAMA INFORMACIJA

 

16. Informacija gali būti neteikiama, jeigu:

16.1. prašoma informacijos, kuria institucija nedisponuoja ir teisės aktų neįpareigota jos turėti;

16.2. pagal Tvarkos aprašo 12 punktą institucijai paprašius patikslinti prašymą ar pateiktus duomenis, nurodytus 6 punkte, pareiškėjas jų nepatikslina;

16.3. prašymas susijęs su informacija ir duomenimis, kurie dar tik kaupiami, rengiami arba neapdoroti, jei tai nepažeidžia visuomenės interesų.

17. Jeigu prašymas nepatenkinamas dėl to, kad yra susijęs su dar nagrinėjama medžiaga, institucija nurodo medžiagą rengiančią instituciją ir laiką, per kurį numatoma šią medžiagą parengti.

18. Institucijos neteikia informacijos, jeigu jos pateikimas:

18.1. atskleistų informaciją, kuri pagal įstatymus yra valstybės ar tarnybos paslaptis;

18.2. pažeistų įstatymų saugomus valstybės saugumo ir gynybos interesus;

18.3. neigiamai paveiktų tarptautinius santykius;

18.4. pažeistų įstatymų saugomą asmens teisę į nešališką teismą arba pagal įstatymus būtų laikomas kliudymu teisminėms ar valstybės institucijoms atlikti baudžiamosios, civilinės arba administracinės bylos (procedūros) tyrimą ar nagrinėjimą;

18.5. atskleistų informaciją, kuri pagal nacionalinę ar Europos Sąjungos teisę yra komercinė (gamybos) paslaptis, arba pažeistų įstatymų saugomų statistikos duomenų ir duomenų apie mokesčių mokėtojus konfidencialumą;

18.6. pažeistų įstatymo ginamas intelektinės nuosavybės teises;

18.7. pažeistų asmens duomenų teisinę apsaugą, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-198) nustatytus atvejus;

18.8. neigiamai paveiktų aplinkos, su kuria tokia informacija susijusi, apsaugą, pavyzdžiui, pakenktų įstatymų saugomoms retoms rūšims ir bendrijoms, jų buveinėms, radavietėms ir augavietėms;

18.9. susijęs su vidaus administravimu ir institucijų bendradarbiavimu, jei tai nepažeidžia visuomenės interesų;

18.10. neigiamai paveiktų asmenų, savanoriškai pateikusių informaciją, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato pareigos tokią informaciją teikti, interesus ar keltų grėsmę jų saugumui.

19. Kad informacija, susijusi su išimtimis, numatytomis Tvarkos aprašo 16 ir 18 punktuose, nebus teikiama, pareiškėjui pranešama per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo, nurodant informacijos neteikimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką pagal Tvarkos aprašo 15 punktą.

Visais atvejais, kai informacija neteikiama, turi būti įsitikinta, kad apsaugoti Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus interesus svarbiau nei užtikrinti pareiškėjo teisę gauti informaciją.

20. Jeigu informacijos dalis gali būti atskirta nuo Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytos neteiktinos informacijos, institucija, nepažeisdama neteikiamos informacijos konfidencialumo reikalavimų ir pranešusi apie tai pareiškėjui, pateikia prašomos informacijos teiktiną dalį. Tvarkos aprašo 18.1, 18.5, 18.7, 18.8 ir 18.10 punktų reikalavimai netaikomi, kai prašoma informacijos apie aplinkos taršą.

 

IV. INFORMACIJOS APIE APLINKĄ skleidimas, INFORMACIJOS KOKYBĖ

 

21. Institucijos pagal kompetenciją turi rengti ir skleisti visuomenei informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 22 punkte, ir padėti visuomenei susipažinti su šia informacija. Jos užtikrina, kad visuomenei būtų atitinkamai pranešta apie Tvarkos aprašu jai suteikiamas teises ir su tuo susijusią reikiamą informaciją ir patarimus. Institucijos deda reikiamas pastangas, kad jų turima arba joms skirta informacija apie aplinką būtų lengvai prieinama visuomenei per viešąsias telekomunikacijų priemones (interneto tinklalapius, elektronines duomenų bazes) arba būtų laikoma tokia forma arba tokiu formatu, kai informaciją galima iš karto atkurti arba gauti kompiuterinių telekomunikacijų arba kitomis elektroninėmis priemonėmis.

22. Institucijos pagal kompetenciją turi skelbti:

22.1. su aplinka susijusių tarptautinių sutarčių, konvencijų arba susitarimų, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tekstus ir savivaldybių institucijų sprendimus;

22.2. su aplinka susijusią įvairių sričių politiką, strategijas, planus ir programas;

22.3. Tvarkos aprašo 22.1 ir 22.2 punktuose nurodytų dokumentų įgyvendinimo pažangos ataskaitas, kai institucijos jas parengia ir saugo elektronine forma;

22.4. nacionalines, regionines ir, jeigu rengiamos, savivaldybių aplinkos būklės ataskaitas (skelbiamas reguliariai, ne rečiau kaip kas ketveri metai), kuriose pateikiama informacija apie aplinkos kokybę ir poveikį aplinkai;

22.5. duomenis, gautus stebint aplinkos būklę ir veiklą, darančią arba galinčią daryti poveikį aplinkai, arba tokių duomenų santraukas;

22.6. sprendimus, darančius arba galinčius daryti reikšmingą poveikį aplinkai ar susitarimams dėl aplinkos, arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti su tokia informacija;

22.7. poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir Tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodytų aplinkos elementų įvertinimus arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti su tokia informacija.

23. Tvarkos aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus institucijos gali vykdyti pateikdamos nuorodas į interneto tinklalapius, kuriuose galima rasti 22 punkte nurodytą informaciją. Jeigu iki Tvarkos aprašo įsigaliojimo institucijų turima ar joms skirta informacija neparengta elektronine forma, šios informacijos į interneto tinklalapius ar elektronines duomenų bazes įtraukti nebūtina.

24. Institucijos pagal kompetenciją užtikrina, kad jų turima ar joms skirta informacija būtų atnaujinama, tiksli ir išsami.

25. Institucijos, pagal prašymą teikdamos informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 2.2 punkte, praneša pareiškėjui, kur galima rasti informaciją, nurodo (jeigu žino) informacijos ir duomenų rinkimo procedūras, įskaitant analizės metodus, bandinių ėmimą, arba pateikia nuorodą į taikytą standartizuotą procedūrą.

 

V. UŽMOKESTIS UŽ INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGAS

 

26. Institucijų turima ar joms skirta informacija yra nemokama.

27. Pareiškėjas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi padengti tik informacijos teikimo sąnaudas (sumokėti už kopijavimą, leidybą ir panašiai).

 

_________________