LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. 381 „DĖL GALVIJŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR KOKYBĘ“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 1 d. Nr. 3D-64

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 381 „Dėl galvijų įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę“ (Žin., 2001, Nr. 95-3374; 2005, Nr. 139-5032; 2009, Nr. 52-2057):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1140/2009 (OL 2009 L 312, p. 4), ir 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3), bei siekdamas, kad galvijų skerdenų klasifikavimas bei apmokėjimas už nupirktus galvijus pagal skerdenos svorį ir kokybę būtų efektyvesni,“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Galvijų įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklėse:

2.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Taisyklės taikomos skerdykloms, kurios pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2009, Nr.128-5575) klasifikuoja suaugusių galvijų skerdenas.“

2.2. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 11140/2009 (OL 2009 L 6312, p. 4) ir reglamente (EB) Nr. 1249/2008.“

2.3. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Skerdykla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo galvijo paskerdimo privalo raštu pranešti galvijo augintojui galvijo skerdenos klasifikavimo rezultatus neatsižvelgiant į tai, ar už galviją buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto galvijo skerdena. Galvijo augintojui pareikalavus, klasifikavimo rezultatai turi būti pateikti skerdimo dieną arba kitą dieną po skerdimo.“

2.4. Išdėstau 40 punktą taip:

40. Kilusius nesutarimus dėl skerdenos kokybės nustatymo ir įkainojimo pardavėjas ir pirkėjas sprendžia tarpusavio susitarimu. Nesusitarus dėl skerdenų kokybės nustatymo, pirkėjas ar pardavėjas gali raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl netenkinančių skerdenos klasifikavimo rezultatų. Kontroliuojančios institucijos darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo privalo patikrinti vertintojo darbą ir informuoti pirkėją ir pardavėją apie patikrinimo rezultatus.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius