LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠAULIŲ, ŽUVUSIŲ ATLIEKANT ŠAULIO TARNYBĄ, VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 21 d. Nr. V-59

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 69-1736; 2009, Nr. 95-4033) 12 straipsnio 1 dalimi ir 35 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1650 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo 35 straipsnio 5 dalį“ (Žin., 2009, Nr. 149-6661),

tvirtinu Šaulių, žuvusių atliekant šaulio tarnybą, valstybės finansuojamų laidojimo išlaidų aprašą (pridedama).

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2010 m. sausio 21 d.

įsakymu Nr. V-59

 

ŠAULIŲ, ŽUVUSIŲ ATLIEKANT ŠAULIO TARNYBĄ, VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠAS

 

1. Palaikų pervežimo ir kitos su laidotuvėmis susijusios transporto išlaidos.

2. Šaulio uniforma.

3. Parengimo laidoti išlaidos už velionio sutvarkymą ir šaldytuvo nuomą.

4. Šarvojimo salės nuoma.

5. Šarvojimo inventoriaus nuoma.

6. Karstas.

7. Vainikai.

8. Gėlės.

9. Fotografijos.

10. Nekrologo paskelbimas.

11. Karsto išnešimas.

12. Orkestro paslaugos.

13. Bažnytinių apeigų išlaidos.

14. Duobkasių paslaugos.

15. Kitos su laidojimu tiesiogiai susijusios išlaidos: Lietuvos valstybės vėliava, laikinas kryžius, koplytstulpis arba kapo ženklas su užrašu.

 

_________________