VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 14 d. Nr. V1-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (Žin., 2009, Nr. 158-7187),

1. Tvirtinu Socialinių stipendijų skyrimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                            Sigitas Renčys

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-6

 

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dokumentų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinei stipendijai gauti (toliau – socialinė stipendija) pateikimo tvarką, sprendimo skirti socialinę stipendiją priėmimą, socialinių stipendijų išmokėjimą ir išmokėjimo kontroliavimą Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas).

2. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti socialinę stipendiją, nustato Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (Žin., 2009, Nr. 158-7187).

3. Stipendijų nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo steigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256) bei Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (Žin., 2009, Nr. 158-7187) (toliau – Aprašas).

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenins įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. DOKUMENTŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

5. Studentas, siekiantis gauti socialinę stipendiją, arba jo įgaliotas asmuo aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, jos nustatyta tvarka ir terminais turi pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą Aprašo 22 punkte nurodytą prašymą skirti socialinę stipendiją (šių nuostatų 1 priedas) bei kitus Aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus.

6. Pildydamas Aprašo 22 punkte nurodytą prašymą, studentas turi nurodyti tokius duomenis: prašymo pildymo datą, vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą (gatvė, namo ir buto numeris, pašto indeksas, miestas/rajonas), savo asmeninės sąskaitos numerį ir banką, vieną iš socialinių kriterijų, nurodytų Aprašo 4 punkte. Studentas, pateikdamas prašymą socialinei stipendijai gauti, patvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašo ir šių nuostatų nustatytais reikalavimais ir patvirtina, jog visi jo pateikti duomenys yra teisingi.

 

III. STUDENTŲ, KURIEMS SIŪLOMA SKIRTI SOCIALINES STIPENDIJAS, SĄRAŠO SUDARYMAS IR SPRENDIMO SKIRTI SOCIALINĘ STIPENDIJĄ PRIĖMIMAS

 

7. Aukštoji mokykla, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas socialinei stipendijai gauti, Aprašo 23.1–23.4 ir 24 punktuose nustatyta tvarka sudaro studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašą pagal šių nuostatų 2 priede nustatytą sąrašo formą.

8. Aukštoji mokykla pavasario semestrą iki vasario 20 d., rudens semestrą – iki spalio 10 d. pateikia Fondui patvirtintą ir pasirašytą studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašą paštu bei sąrašo elektroninę versiją elektroniniu paštu. Taip pat Fondui prašant aukštosios mokyklos pateikia visus studentų joms pateiktus dokumentus bei prašymus skirti socialinę stipendiją.

9. Fondo Valdyba per 10 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašų pateikimo Fondui terminų, nurodytų Aprašo 25 punkte, pabaigos, Aukštosios mokyklos sudarytų studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašų pagrindu priima sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo. Priimdama sprendimą, Fondo valdyba atsižvelgia į tam semestrui socialinėms stipendijoms teikti skirtų lėšų sumą.

10. Apie priimtą sprendimą per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Fondas informuoja aukštąsias mokyklas išsiųsdamas pranešimą paštu ir elektroniniu paštu, ir studentus, išsiųsdamas pranešimą Aukštosios mokyklos pateiktame studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąraše nurodytu studento elektroninio pašto adresu.

 

IV. STIPENDIJŲ IŠMOKĖJIMAS

 

11. Suteikta socialinė stipendija išmokama Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

12. Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas Aprašo 30 punkte nustatytais terminais ir tvarka atsiradus Aprašo 28 punkte nurodytoms aplinkybėms, apie kurias aukštoji mokykla Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka praneša Fondui.

 

V. PAPILDOMAS PARAIŠKŲ SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI PRIĖMIMAS

 

13. Fondas Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka ir terminais gali skelbti papildomus paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimus.

14. Studentas, siekiantis gauti socialinę stipendiją papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimo metu, aukštajai mokyklai Fondo nustatytais ir paskelbtais terminais pateikia užpildytą ir pasirašytą Aprašo 22 punkte nurodytą prašymą skirti socialinę stipendiją (šių nuostatų 1 priedas) bei kitus Aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus. Kriterijai asmenims, siekiantiems gauti socialinę stipendiją papildomo paraiškų priėmimo metu, yra nustatyti Aprašo 4, 5 ir 31 punktuose. Visos kitos procedūros papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimo metu yra nustatytos Aprašu ir yra tokios pačios kaip ir pagrindinio paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimo metu.

15. Sprendimą dėl papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimo organizavimo priima Fondo direktorius. Apie priimtą sprendimą, taip pat papildomo paraiškų socialinėms stipendijoms gauti priėmimo pradžią, dokumentų socialinei stipendijai gauti pateikimo aukštajai mokyklai pradžios ir pabaigos terminus, studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašo pateikimo Fondui terminą Fondas skelbia savo internetiniame puslapyje bei informuoja aukštąsias mokyklas.

_________________

part_b9fcdcb72864493c872a858148550993_end

 


 

 

Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų

1 priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI SOCIALINĘ STIPENDIJĄ

 

20___ m. _____________________ d.

(datą įrašo aukštosios mokyklos darbuotojas)

 

1. Asmens, kuris kreipiasi dėl socialinės stipendijos, duomenys:

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontaktiniai duomenys:

Gyvenamoji vieta:

 

Miestas (rajonas)

 

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr. )

 

Pašto indeksas

 

 

Telefonai (su šalies kodu)

Fiksuotas

Mobilus

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3. Banko duomenys:

 

Sąskaitos numeris

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

4. Duomenys apie studijas:

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Fakultetas

 

Studijų pakopa

 

Studijų forma

 

Turimų akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skaičius

 

 

5. Prašau skirti man socialinę stipendiją ir pervesti ją į aukščiau mano nurodytą asmeninę sąskaitą banke, nes atitinku toliau nurodytą socialinį kriterijų (Aprašo 4.1, 4.2 ir 4.3 punktai) (reikalingą pažymėti):

£[]           esu iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

£[]           man teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

£[]           man iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba mano tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

 

6. Kartu su prašymu pateikiu šiuos dokumentus:

 

Asmens dokumento kopija

 

Socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus *

 

Kitus dokumentus (įrašyti):

 

* pvz., pažyma dėl socialinės pašalpos; pažyma/pažymėjimas dėl neįgalumo/nedarbingumo; teismo sprendimas/mero potvarkis ar kt. dokumentas dėl globos; tėvų (turėto vieno iš tėvų) mirties liudijimai/-as ir studento gimimo liudijimas bei kt. dokumentai (jei reikalingi), įrodantys giminystės ryšį tarp studento ir asmenų, įrašytų mirties liudijime, ir kt. dokumentai, įrodantys, jog studentas atitinka vieną iš Aprašo 4.1-4.3 punktuose nurodytų kriterijų.

 

Su Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (Žin., 2009, Nr. 158-7187) susipažinau ir patvirtinu, kad visi čia pateikti duomenys yra teisingi, taip pat patvirtinu, jog neatitinku Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje nustatytų sąlygų, nesu laikinai sustabdęs studijų aukštojoje mokykloje, taip pat nesu akademinėse atostogose bei turiu ne daugiau kaip vieną akademinę skolą aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

 

vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš .................................................................., gimimo data .................. sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir studijuoju, ir Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas: A.Goštauto g. 12-407, Vilnius) socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tikslu.

Esu informuotas(-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tikslu. Mokslo ir studijų institucija, kurioje aš studijavau ir studijuoju, ir Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos „Sodra“, Lietuvos Respublikos darbo biržos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM, Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų užsienyje, mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijavau ir studijuoju, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ir šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tikslu.

Taip pat esu informuotas(-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir studijuoju, ir Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

vardas, pavardė

 

parašas

 

data

_________________

 

part_d71ff3fabcd447e6ac9c7e292aabbaba_end


 

 

Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų

2 priedas

 

______________________________________

(aukštosios mokyklos pavadinimas, rekvizitai)

 

Studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašas

_____________

(pildymo data)

 

Sąrašas pateikiamas pagal Aprašo 23 punkte nustatytus prioritetus*.

 

Prioriteto eilės numeris (nuo 1 iki 24)*

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Mobilusis telefonas (su kodu + 370)

Elektroninis paštas

Asmeninės sąskaitos Nr. (IBAN)

Studijų pakopa

Studijų forma

Semestro pradžios data YYYY-MM-DD

Semestro pabaigos data (įskaitant to semestro sesiją ir atostogas) arba baigiamųjų kursų studentams studijų baigimo data

YYYY-MM-DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetų eilė:

1.

(PAKOPA) I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

(SOCIALINIS KRITERIJUS) atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

(FORMA) nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

(SKOLA) neturintys akademinių skolų studentai:

2.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

3.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

4.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

5.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

6.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

7.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

8.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

9.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

10.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

11.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

12.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

neturintys akademinių skolų studentai:

13.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

14.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

15.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

16.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

17.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

18.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

nuolatinės ir dieninės studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

19.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

20.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.1 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

21.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

22.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.2 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

23.

I pakopos ar vientisųjų studijų,

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

24.

II pakopos ar studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą),

 

atitinkantys Aprašo 4.3 nurodytą kriterijų,

 

ištęstinės ir neakivaizdinių, vakarinių studijų formų,

 

turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą studentai:

 

_________________

part_17505351da0a4d75a1b367109e0c7b58_end