LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. D1-185 „DĖL MEDŽIOTOJŲ SELEKCININKŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 13 d. Nr. D1-34

Vilnius

 

Pakeičiu Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-185 „Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 42-1576):

1. Įrašau 6 punkte vietoj žodžių „Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai“ žodžius „Aplinkos apsaugos agentūrai“, o vietoj žodžių „Inspekcija“ – žodžius „Agentūra“.

2. Įrašau 8 punkte vietoj žodžių „Inspekcija“ atitinkamu linksniu žodžius „Agentūra“ atitinkamu linksniu.

3. Įrašau 14 punkte vietoj žodžio „Inspekcijai“ žodį „Agentūrai“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas